Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Grantová výzva: Podpora popularizácie vedy a výskumu

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora
popularizácie vedy a výskumu je 28. marec 2022.

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

V roku 2022 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Zverejnenie výzvy: 1. marca 2022

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. marca 2022

Zverejnenie výsledkov: 11. apríla 2022

Realizácia projektov: 11. apríla 2022 - 30. novembra 2022

Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2022

VÝŠKA GRANTU

Na Grantovú výzvu: Podpora vedy a výskumu je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

PRÍJEMCOVIA GRANTU

Príjemcom grantu môže byť:

1. občianske združenie, 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 3. neinvestičný fond, 4. nadácia, 5. škola, 6. obec, 7.rozpočtové a príspevkové organizácie. Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

 • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku.
 • Ide o neziskový projekt.
 • Projekt má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad.
 • Projekt flexibilne reaguje na pandemickú situáciu a pandemickej situácii prispôsobuje jeho realizáciu.
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
 • Finančná podpora môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), náklady na služby, iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu.
 • Projekt nemá financovať konkrétne výskumné projekty, obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku, prípadne nákup spotrebného materiálu nesúvisiaceho s cieľom projektu.
 • Projekty budú posudzované podľa kvality, rozsahu a dosahu svojich popularizačných aktivít na verejnosť.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

PRIJÍMANIE PROJEKTOV

Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Nadácie ESET.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Podpora vedy a výskumu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Z projektu je zrejmá jeho realizácia v náhradnej podobe (oproti pôvodnému plánu) v prípade opatrení súvisiacich s nepriaznivou pandemickou situáciou.
 7. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

O výsledkoch zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

KONTAKT

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu anqnpvn@rfrg.fx.

Konzultácie: Barbora Bažik, +421 905 680 778Archív

2022

2021

2020

2019