Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET má ambíciu podporovať komunitné a verejnoprospešné aktivity zamestnancov spoločnosti ESET v mieste, kde bývajú alebo pracujú alebo kde sa aktívne zapájajú do verejnoprospešných projektov na území Slovenskej republiky.

Nadácia ESET od roku 2016 podporila 125 projektov a vyčlenila 200 381 EUR na zamestnanecký grantový program.

Zoznam podporených projektov zamestnancov od roku 2016

Cieľ programu

Cieľom programu je podnietiť a podporiť verejnoprospešné aktivity zamestnancov spoločnosti ESET a umožniť im, aby sprostredkovali pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá.

Oblasti podpory

Podporované projekty sa týkajú rozvoja a zlepšenia kvality života komunity a obcí na Slovensku, v ktorej zamestnanci žijú, a to v nasledujúcich oblastiach:

 • Podpora vzdelávania
 • Ochrana zdravia a poskytovanie sociálnej pomoci (projekty zamerané na podporu zdravia a prevencie, aktivity zamerané na zdravý životný štýl, prevenciu a liečbu drogovo závislých, projekty zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva)
 • Ostatné filantropické projekty (projekty zamerané na zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu a rozvoj športu, ochranu ľudských práv, ochranu a tvorbu životného prostredia a iné)

Výška grantu

Suma vyčlenená na Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET pre rok 2021 bude oznámená po zasadnutí Správnej rady nadácie spolu aj s termínom pre podávanie žiadostí. Maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 2 000 EUR.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:

 • Zamestnanec, resp. skupina zamestnancov spoločnosti ESET, ktorí nie sú vo výpovednej lehote a ktorí podávajú žiadosť o získanie Zamestnaneckého grantového programu Nadácie ESET ako fyzické osoby na svoj projekt.
 • Nezisková organizácia, združenie, komunita a podobne, ktorej projekt odporučil, resp. na ňom osobne participuje zamestnanec spoločnosti ESET a ktorý za ňu podáva žiadosť o získanie grantu zo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie ESET.

Základné podmienky získania grantu

 • Projekt je neziskový, s verejnoprospešným dopadom a s aktívnym zapojením dobrovoľníkov.
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
 • Pri individuálnych projektoch ide najmä o rodiny s deťmi, ktoré sa dostali do zložitej sociálnej situácie pre chorobu, či zdravotné postihnutie člena domácnosti.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 2 000 EUR. Pri požadovanej finančnej podpore vyššej ako 2 000 EUR musia žiadosť podať viacerí zamestnanci spoločnosti ESET, ktorí sa tak stávajú garantmi tohto projektu.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10 % nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov. Forma spoluúčasti môže byť finančná alebo nefinančná (dobrovoľnícka práca, darovaný materiál alebo služba, využívanie zapožičaného technického zariadenia a pod.).
 • V prípade investičných komunitných projektov musí mať žiadateľ povolenie, resp. súhlas kompetentných orgánov s realizáciou projektu (napr. súhlas mestskej časti a pod.)

Prijímanie projektov

Administrátorom Zamestnaneckého grantového programu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený osobitný formulár, ku ktorému majú prístup prostredníctvom intranetu len zamestnanci spoločnosti ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním Nadácie ESET a Zamestnaneckého grantového programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.
 7. Projekt má dobrovoľnícky rozmer a aktívnu participáciu zamestnanca

O výsledkoch zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu mnzrfganarpxl.sbaq@rfrg.fx.

Archív

 

Zamestnanecký grantový program 1.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 1.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 2.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 1.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 2.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 1.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 2.kolo

 

Zamestnanecký grantový program

 

Zamestnanecký grantový program 1.kolo

 

Zamestnanecký grantový program 2.kolo