Organizácie Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných udajov

Grantová výzva:
Podpora vedy a výskumu

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora vedy a výskumu je 15. apríl 2019.

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

V roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Cieľ programu

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Časový harmonogram programu

 • Otvorenie grantovej výzvy: 7. marca 2019
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríla 2019
 • Zverejnenie výsledkov: 30. apríla 2019
 • Realizácia projektov: 30. apríla 2019 – 30. novembra 2019
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2019

Výška grantu

Na Grantovú výzvu: Podpora vedy a výskumu je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môže byť:
Nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnicka osoba. Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

Základné podmienky získania grantu

 • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku.
 • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom.
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov

Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Podpora vedy a výskumu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk.


Pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov Nadácie ESET

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s.r.o. Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:

 • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
 • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
 • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty počas vyhlásených grantových výziev jednou z nasledujúcich možností prostredníctvom:

 • online formulára
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
 • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie

Správna rada Nadácie ESET na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch na svojej webovej stránke v sekcii Podporili sme.