Organizácie Fond individuálnej pomoci Zamestnanecký fond

Pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov Nadácie ESET

Nadácia ESET sa z organizačných dôvodov rozhodla predĺžiť termín podávania žiadostí o finančnú podporu projektov. Aktualizovaný termín na podávanie žiadostí je 2. jún 2017.

Nadácia ESET zastrešuje filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti ESET, s.r.o. Podľa tu zverejneného procesu prerozdeľuje finančné prostriedky nadobudnuté z:

  • asignácie 2 % dane z príjmov spoločnosti ESET, s.r.o. a darov spoločnosti ESET, s.r.o.,
  • asignácie 2 % (resp. 3 %) dane zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o., resp. ďalších fyzických osôb,
  • finančných darov donorov, ktorí prispeli priamo na účet Nadácie.

Žiadatelia o finančnú podporu projektov predkladajú svoje projekty priebežne počas roka prostredníctvom:

  • online formulára (uprednostňujeme)
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk
  • zaslaním žiadosti s informáciami o projekte na poštovú adresu Nadácie

Správna rada Nadácie ESET zasadá jedenkrát každý štvrťrok. Na základe predložených projektov, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predložený projekt podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ho nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Podporené projekty

Nadácia ESET zverejňuje informáciu o podporených projektoch na svojej webovej stránke v sekcii Podporili sme.

Žiadosť o príspevok


Názov organizácie

Sídlo

Kontaktné údaje

Bankové spojenie


Informácie o projekte

Náklady

Príjemca je povinný použiť odsúhlasený príspevok v súlade s uvedeným účelom poskytnutia a zaväzuje sa ho riadne vyúčtovať a zdokladovať.


Prílohy