Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou aktivít, ale aj prevádzky webových stránok www.nadaciaeset.sk. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi sme pripravili informáciu o pravidlách ochrany osobných údajov.

V prípade, že sa od návštevníka našich internetových stránok ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytujeme ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

a) Prevádzkovateľom webových stránok, ako aj informačného systému prostredníctvom ktorého realizujeme naše činnosti a v ktorom sú spracúvané osobné údaje žiadateľov, je Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42258910 (ďalej len „Nadácia“ alebo „my“).

b) Účelom spracúvania osobných údajov je zastrešiť filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti. Podľa procesu zverejneného na webových stránkach prerozdeľuje finančné prostriedky, ktorých žiadateľom môže byť len organizácia, s výnimkou zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o. (Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET). Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle článku 6 odsek 2 písmeno b) GDPR a to žiadosť dotknutej osoby na vykonanie opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy ako aj oprávnený záujem Nadácie pri realizácii svojej činnosti podľa písmen f) toho istého ustanovenia GDPR, a to v nadväznosti na zákonné požiadavky spojené s žiadosťami o príspevok.

  • Pokiaľ je žiadateľ dotknutou osobou, tak jeho osobné údaje získavame v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu potrebnom na realizáciu účelu spracúvania v rámci činnosti Nadácie;
  • Ak je žiadateľom organizácia, tak je nevyhnutné, aby disponovala oprávnením poskytnúť osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú predmetom žiadosti ako aj súhlasom pre Nadáciu.

c) Pri výkone našich činností dbáme o dôvernosť osobných údajov našich návštevníkov a žiadateľov. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimku tvorí a príjemcom osobných údajov podľa GDPR je spravidla len banková inštitúcia, prostredníctvom ktorej je zrealizovaná platba príspevku pre úspešného žiadateľa alebo subjekty so zákonným oprávnením osobné údaje požadovať.

d) Osobné údaje, ktoré sú predmetom žiadosti sú spracúvané najmenej po dobu nevyhnutnú na účely jej vybavenia. V prípade údajov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

e) Dotknutá osoba má právo požadovať od Nadácie ako prevádzkovateľa prístup ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, rovnako aj právo namietať proti spracúvaniu, a tiež právo na prenosnosť údajov. Uplatniť si ho môže prostredníctvom žiadosti doručenej Nadácii. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

f) Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje v najmenšom možnom rozsahu. Dosiahnutie účelu našej činnosti však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov potrebného na posúdenie žiadosti je teda zmluvnou požiadavkou doplnenou o oprávnený záujem, ktorý ako Nadácia sledujeme. V nadväznosti na filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity, ktoré sú našim cieľom máme za to, že nie je v rozpore so záujmami a základnými právami a slobodami dotknutých osôb. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné žiadosť zaevidovať a posúdiť.

g) Rovnako je našim oprávneným záujmom ochrana pre spamom a zneužitím našej webovej stránky, ako aj znalosť toho, akým spôsobom našu webovú stránku používate s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie jej návštevy a používania. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu cookies aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú ako reCAPTCHA a Google Tag Manager.

h) V prípade, že nás oslovíte prostredníctvom kontaktného formuláru, poskytnete nám za účelom vybavenia Vašej žiadosti osobné údaje, ktoré sú jeho súčasťou.