Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou aktivít, ale aj prevádzky webových stránok www.nadaciaeset.sk. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi sme pripravili informáciu o pravidlách ochrany osobných údajov.

V prípade, že sa od návštevníka našich internetových stránok ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytujeme ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

a) Prevádzkovateľom webových stránok, ako aj informačného systému prostredníctvom ktorého realizujeme naše činnosti a v ktorom sú spracúvané osobné údaje žiadateľov, je Nadácia ESET, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42258910 (ďalej len „Nadácia“ alebo „my“).

b) Účelom spracúvania osobných údajov je zastrešiť filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity spoločnosti. Podľa procesu zverejneného na webových stránkach prerozdeľuje finančné prostriedky, ktorých žiadateľom môže byť len organizácia, s výnimkou zamestnancov spoločnosti ESET, s.r.o. (Zamestnanecký grantový program Nadácie ESET). Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle článku 6 odsek 2 písmeno b) GDPR a to žiadosť dotknutej osoby na vykonanie opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy ako aj oprávnený záujem Nadácie pri realizácii svojej činnosti podľa písmen f) toho istého ustanovenia GDPR, a to v nadväznosti na zákonné požiadavky spojené s žiadosťami o príspevok.

 • Pokiaľ je žiadateľ dotknutou osobou, tak jeho osobné údaje získavame v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu potrebnom na realizáciu účelu spracúvania v rámci činnosti Nadácie;
 • Ak je žiadateľom organizácia, tak je nevyhnutné, aby disponovala oprávnením poskytnúť osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú predmetom žiadosti ako aj súhlasom pre Nadáciu.

c) Pri výkone našich činností dbáme o dôvernosť osobných údajov našich návštevníkov a žiadateľov. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimku tvorí a príjemcom osobných údajov podľa GDPR je spravidla len banková inštitúcia, prostredníctvom ktorej je zrealizovaná platba príspevku pre úspešného žiadateľa alebo subjekty so zákonným oprávnením osobné údaje požadovať. V prípade projektov vyhodnocovaných prostredníctvom tretích strán bude takáto tretia strana rovnako príjemcom. Informácia o prípadnej tretej strane zabezpečujúcej realizáciu vyhodnotenia bude zverejnená prostredníctvom samotnej výzvy alebo na stránkach Nadácie.

d) Osobné údaje, ktoré sú predmetom žiadosti sú spracúvané najmenej po dobu nevyhnutnú na účely jej vybavenia. V prípade údajov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania predĺžená po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

e) Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje v najmenšom možnom rozsahu. Dosiahnutie účelu našej činnosti však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov potrebného na posúdenie žiadosti je teda zmluvnou požiadavkou doplnenou o oprávnený záujem, ktorý ako Nadácia sledujeme. V nadväznosti na filantropické a spoločensky-zodpovedné aktivity, ktoré sú našim cieľom máme za to, že nie je v rozpore so záujmami a základnými právami a slobodami dotknutých osôb. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné žiadosť zaevidovať a posúdiť.

f) Rovnako je našim oprávneným záujmom ochrana pre spamom a zneužitím našej webovej stránky, ako aj znalosť toho, akým spôsobom našu webovú stránku používate s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie jej návštevy a používania. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu cookies aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú ako reCAPTCHA a Google Tag Manager.

g) V prípade, že nás oslovíte prostredníctvom kontaktného formuláru, poskytnete nám za účelom vybavenia Vašej žiadosti osobné údaje, ktoré sú jeho súčasťou.

h) Práva každej dotknutej osoby sú dôležité. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára podpory alebo e-mailom na adrese nadacia@eset.sk. Na účely identifikácie vás požiadame o tieto informácie: meno, e-mailovú adresu. Chceme zdôrazniť, že na účely spracovania vašej žiadosti, budeme spracúvať vaše osobné údaje. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Právo na odvolanie súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu sa uplatňuje v prípade spracúvania, ktoré je založené len na súhlase. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu je účinné len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním.
 • Právo namietať. Právo namietať voči spracúvaniu sa uplatňuje v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu Nadácie. Ak vaše osobné údaje spracúvame na ochranu oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči nami uvedenému oprávnenému záujmu a spracúvaniu vašich osobných údajov. Vaša námietka je účinná len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred námietkou. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, nie je potrebné uvádzať dôvody námietky. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Vo všetkých ostatných prípadoch vás požiadame, aby ste nás stručne informovali o svojich sťažnostiach týkajúcich sa oprávneného záujmu Nadácie spracúvať vaše osobné údaje. V niektorých prípadoch máme oprávnenie napriek vášmu odvolaniu súhlasu ďalej spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe, napríklad na účely plnenia zmluvy.
 • Právo prístupu. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré uchováva Nadácia.
 • Právo na opravu. Ak neúmyselne spracúvame vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu.
 • Právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak napríklad vaše osobné údaje spracúvame s vaším súhlasom, odvoláte ho a neexistuje žiadny iný právny základ, ako je napríklad zmluva, vaše osobné údaje vymažeme okamžite. Vaše osobné údaje tiež budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely, pre ktoré boli získane a po skončení doby uchovávania.
  Upozorňujeme, že sa od nás môže žiadať, aby sme vaše údaje uchovávali až do uplynutia povinností a období uchovávania stanovených zákonodarcom alebo dozornými orgánmi. Povinnosti a obdobia uchovávania tiež môžu vyplývať z právnych predpisov Slovenskej republiky. Po ich uplynutí sa príslušné údaje vymažú zvyčajným spôsobom.
 • Právo na prenosnosť údajov. Ako dotknutej osobe vám radi poskytneme osobné údaje spracúvané Nadácie vo formáte XLS pokiaľ to vyplýva z GDPR.
 • Právo podať sťažnosť. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Nadácia podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Príslušným dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava.