Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Grantová výzva: Podpora popularizácie vedy a výskumu

Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu Podpora popularizácie vedy a výskumu je 12. marca 2024.

Podporené projekty nájdete TU

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

V roku 2024 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30.000 EUR.

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

 • Zverejnenie výzvy: 7. februára 2024
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 12. marca 2024
 • Zverejnenie výsledkov: 26. marca 2024
 • Realizácia projektov: 26. marca 2024 - 30. novembra 2024
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2024

VÝŠKA GRANTU

Na Grantovú výzvu: Podpora vedy a výskumu je vyčlenených 30.000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5.000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

PRÍJEMCOVIA GRANTU

Príjemcom grantu môže byť:

 1. občianske združenie
 2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 3. neinvestičný fond
 4. nadácia
 5. škola
 6. obec
 7. rozpočtové a príspevkové organizácie
 8. záujmové združenie právnických osôb
 9. verejná výskumná inštitúcia

Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

 • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku.
 • Ide o neziskový projekt.
 • Projekt má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad.
 • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
 • Finančná podpora môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), náklady na služby, iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu.
 • Projekt nemá financovať konkrétne výskumné projekty, obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku, prípadne nákup spotrebného materiálu nesúvisiaceho s cieľom projektu.
 • Projekty budú posudzované podľa kvality, rozsahu a dosahu a impaktu svojich popularizačných aktivít na verejnosť.
 • Projekt neslúži na podporu politických strán.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

PRIJÍMANIE PROJEKTOV

Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Nadácie ESET.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Podpora vedy a výskumu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

O výsledkoch zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu, zoznam podporených projektov bude zverejnený aj na webstránke Nadácie ESET.

KONTAKT

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu anqnpvn@rfrg.fx

Konzultácie: Monika Slezáková, +421 917 393 389

Archív

2024

2023

2022

2021

2020

2019