Grantové výzvy Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných údajov Vyradená IT technika

Grantová výzva: Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti

Podporené projekty:
Grantová výzva: Vedecké talenty

Zámerom Grantovej výzvy Nadácie ESET: rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti je vzdelávanie výnimočne nadaných detí a mládeže základných a stredných škôl, s dôrazom na STEM oblasti, ako aj podpora reprezentácie mladých vedeckých talentov na národných a medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach.

V roku 2023 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom programu je podporiť výchovu a vzdelávanie talentovaných detí a mládeže v oblastiach prírodných a technických vied, matematiky, technológií a inžinierstva, a umožniť takýmto jednotlivcom alebo kolektívom účasť na národných a medzinárodných súťažných a prezentačných podujatiach.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

 • Otvorenie grantovej výzvy: 13. júna 2023
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 22. septembra 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 2. októbra 2023
 • Realizácia projektov: 2. októbra 2023 – 15. novembra 2024
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2024

VÝŠKA GRANTU

Na Grantovú výzvu: Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť žiadateľa len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

PRÍJEMCOVIA GRANTU

Žiadateľom/Príjemcom grantu môže byť:

 1. základná alebo stredná škola
 2. občianske združenie
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 4. nadácia
 5. obec
 6. rozpočtové a príspevkové organizácie
 7. združenie právnických osôb
 8. neinvestičný fond

Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA GRANTU

 • Príjemcovia grantu sú právnickými osobami, ktoré:
  • organizujú projekt na podporu rozvoja a vzdelávania talentovaných detí a mládeže v téme STEM (prírodných vied, matematiky, technológií a inžinierstva) vo veku do 20 rokov, pričom sa bude prihliadať na impakt a kvalitu minulých ročníkov
  • svojimi aktivitami podporujú také kolektívy alebo jednotlivcov, ktoré za uplynulé tri roky dosiahli úspech na domácich alebo medzinárodných podujatiach, súťažiach, či olympiádach.
 • Projekt sa venuje výchove, vzdelávaniu a podpore detí a mládeže s mimoriadnym talentom v oblasti STEM – podporenú skupinu je potrebné v projekte bližšie identifikovať.
 • Ide o neziskovú činnosť, projekt je svojimi aktivitami prospešný pre cieľovú skupinu
 • Finančná podpora môže byť použitá na výdavky súvisiace s organizáciou vzdelávacích projektov a aktivít, vrátane personálneho zastrešenia projektu (mzdy), ďalej na výdavky súvisiace s účasťou na súťažiach, workshopoch konferenciách, sympóziách alebo stážach (účastnícke poplatky, cestovné alebo ubytovacie náklady), na financovanie vybavenia, materiálu, pomôcok, prístrojov potrebných k rozvoju talentu a ďalších potrieb, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu
 • Projekt nemá financovať rekonštrukcie, podporovať obstarávanie dlhodobého alebo krátkodobého hmotného majetku, prípadne nákup spotrebného materiálu nesúvisiaceho s cieľom projektu
 • Projekt má jasne definované ciele a sú s nimi prepojené aktivity projektu, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad
 • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivít spojených s praktizovaním náboženstiev
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov (je potrebné ich uviesť v žiadosti)

PRIJÍMANIE PROJEKTOV

Administrátorom grantovej výzvy Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

HODNOTENIE PROJEKTOV

Predložené projekty bude hodnotiť správna rada Nadácie ESET podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy, ktorou je podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblastiach
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý a je z neho zrejmá podporená skupina alebo jednotlivci, ktorí dosahujú v oblasti STEM nadpriemerné výsledky, ktoré sú zdokladované/predložené
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a popísané ako plánujú prispievať k dosiahnutiu stanovených cieľov
 4. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
 5. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom

KONTAKT

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu anqnpvn@rfrg.fx

Archív

2023

2022

2021

2020

2019