Popularizácia vedy a výskumu

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, o.z.

Prostredníctvom finančného grantu pomôžeme k realizácii 27. ročníka celoštátnej prehliadky vedecko-technických projektov na Festivale vedy a techniky AMAVET pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoje vedecko-technické projekty.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Na festival Európska noc vedy 2024 bude prezentovaná práca slovenských a zahraničných vedcov interaktívnou pútavou formou na netradičných miestach. Návštevníkom budú veda a inovácie predstavené prostredníctvom interaktívnych prezentácií, praktických experimentov, prednášok, diskusií, workshopov, kvízov, technologických atrakcií alebo digitálnymi aktivitami.

Žijem vedu, o.z.

Prostredníctvom grantovej výzvy podporíme Konferenciu Žijem vedu naživo 2024, budovanie spolupracujúcej komunity slovenských vedkýň a vedcov a rozvíjanie projektov v spolupráci KInIT a FIIT.

Informačný a vzdelávací inštitút o.z.

V rámci projektu bude zriadené Zážitkové centrum vedy a techniky, ktoré bude realizovať workshopy a umožní mládeži neformálne sa vzdelávať interaktívnou formou. Projekt pozostáva z realizácie 10 labákov Zážitkového centra vedy a techniky a z organizácie výstavy „Vedecká hračka v škole“.

Michaela Musilová, o. z.

Finančné prostriedky použijeme na projekt Astro Koruna Zeme - popularizačné a vzdelávacie aktivity, ktoré zahŕňajú osvetové prezentácie pre verejnosť a školy, natáčanie a premietanie vzdelávacích dokumentárnych filmov z každej expedície, série rozhovorov pre rôzne typy médií a množstvo príspevkov na sociálnych sieťach.

Vedátor, o. z.

Cieľom projektu je zorganizovanie populárno-vedeckých besied Vedatour 2024 vo viacerých slovenských mestách. Prednášky sú pre širokú verejnosť s cieľom dozvedieť sa zaujímavosti a novinky priamo od vedkýň a vedcov, ktorí získavajú priestor na prezentáciu seba a svojich výsledkov.

Technická univerzita v Košiciach Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Kurz recyklačnej akadémie pozostáva z interaktívneho seminára a praktického cvičenia na pôde Ústavu recyklačných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Ústrednou témou kurzu bude recyklácia použitých lítiových batérií z vyradených mobilných telefónov so ziskom druhotných surovín.

Data Science Academy, o.z.

V rámci projektu Dátové dialógy zorganizujeme sériu troch networkingových podujatí, ktoré popularizujú vedu a výskum formou prepojenia odbornej diskusie so slovenskými a zahraničnými expertmi. Dve podujatia budú prebiehať panelovou diskusiou s viacerými expertmi, kde publikum bude mať možnosť interagovať s panelistami. Tretie podujatie bude otvorené prednáškou týkajúcou sa využitia umelej inteligencie v klinickej praxi.

Lifestarter, o.z.

Cieľom projektu Detská univerzita je zorganizovať detský denný tábor, do ktorého chceme zapojiť zástupcov trnavských univerzít. Vytvoríme priestor na atraktívne a inšpiratívne vzdelávacie aktivity pre deti a podporíme rozvoj učiacej sa komunity detí so záujmom o vedu.

SAVIA - Slovenská asociácia výskumníčok a inovátoriek, o.z.

Náplňou projektu „Motivácia nádejných výskumníčok“ je organizácia podujatí naživo s našimi ambasádorkami - výskumníčkami vo vybraných slovenských mestách. Podujatie sa skladá z prezentácii výskumu členiek SAVIA a z neformálneho networkingu žiačok a študentiek s výskumníčkami.

In Vivo, o. z.

Projekt „To naj z vedy 2024“ má priniesť interaktívne prednášky vedeckého publicistu a populizátora vedy Dušana Valenta žiakom mimo Bratislavského regiónu. Prednášky lektora predstavujú vizuálne pútavé prezentácie vedené interaktívnou formou a voľnou diskusiou na záver.

Ženský algoritmus o.z.

Projekt "Pixel of Innovation" predstavuje sériu 12 propagačných videí, ktoré zvýrazňujú cestu k úspechom Slovákov a Sloveniek vo vede a výskume, s dôrazom na ženy v týchto oblastiach. Videá budú distribuované v playliste Pixel of Innovation na YouTube kanáli Ženský algoritmus, webovej stránke zenskyalgoritmus.sk, a najmä na novom portáli studiumstem.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Cieľom projektu „Umelá inteligencia v čase technologickej interferencie: Príležitosť alebo hrozba?“ je v priebehu dvoch semestrov akademického roka 2024/2025 vybaviť účastníkov schopnosťou identifikovať a analyzovať príležitosti a hrozby, ktoré AI prináša pre spoločnosť, ekonomiku, prácu a osobný život, s osobitným zameraním na rozvoj mediálnej gramotnosti a kritického myslenia.

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

Cieľom projektu je revitalizácia inštalácií v Astroparku spojená s modernizáciou exponátov v interiéri hvezdárne a navrátenie do plnohodnotného procesu popularizácie vedy v našej inštitúcii.


Podpora rozvoja mladých vedeckých talentov v STEM oblasti

Asociácia pre mládež, vedu a techniku, o.z.

Podpora projektu: „Cesty víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET“ - Hlavným účelom projektu je podpora mladých vedeckých talentov pri reprezentácií svojich vedeckých a technických projektov na medzinárodných súťažiach nominovaných odbornou komisiou Festivalu vedy a techniky AMAVET. Grant spolu-financuje cestu a účasť talentovaných jednotlivcov na medzinárodných súťažiach, kde majú možnosť súťažiť s rovesníkmi z celého sveta a získať inšpiráciu od renomovaných odborníkov.

Spoločne za krajšie Vozokany, o.z.

Podpora projektu: „Súťaž robotiky - PANAMA 2023“ - Občianske združenie "Spoločne za krajšie Vozokany" organizuje robotický krúžok od roku 2022, ktorý sa medzi deťmi stal obľúbeným a dosahujú na súťažiach fantastické výsledky. Finančná podpora bude použitá na náklady spojené s medzinárodnou súťažou v Paname.

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Podpora projektu: „Účasť na medzinárodných súťažiach RoboCup Junior 2024“ - Prostriedky z grantu sa použijú na ďalšiu prípravu talentovaných a motivovaných žiakov, ktoré im umožnia postaviť komplexnejších robotov. Zúčastnia sa na celoslovenskom turnaji a na 2 medzinárodných turnajoch RoboCup Junior v robotickom futbale.

Turnaj mladých fyzikov, o.z.

Podpora projektu: „Podpora talentovanej mládeže v oblasti prírodných vied prostredníctvom Turnaja mladých fyzikov a Olympiád“ - V roku 2004 vznikla medzinárodná súťaž „Olympiáda mladých vedcov“ (www.ijso.sk), ktorá kombinuje fyziku, chémiu a biológiu., v ktorej súťažiaci preukazujú svoje zručnosť pri testoch, riešení teoretických úloh a experimentoch. Finančný grant sa využije na prípravné aktivity ako Úvodné sústredenie TMF za účasti 150 študentov a ich učiteľov, domáci experiment a online test IJSO.

Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, n.o.

Podpora projektu: „Zaži vedu naživo“ - Katolícka spojená škola v spolupráci s Amavet klubom 957 sa venuje rozvoju talentovaných žiakov v STEM oblasti. Finančné prostriedky budú použité na rozvoj talentovaných študentov na svetovej výstave ESI Mexiko 2023, na krajskom kole vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj a na laboratórne vybavenie.

Hexadron, o.z.

Podpora projektu: „Účasť tímu HEXADRON v súťaži FIRST LEGO League“ - Tím Hexadron sa súťaže FIRST LEGO League zúčastňuje 10 sezón. Postupne sa zdokonalil natoľko, že v posledných štyroch sezónach bol celkovým majstrom Slovenska a reprezentoval našu krajinu na medzinárodných súťažiach. Finančná podpora zabezpečí nákup SPIKE Prime base set, Lego kociek, tablet so senzorom Lidar, prototyp inovačného projektu a cestovné náklady.

Vedecká hračka, o.z.

Podpora projektu: „Mladé talenty na Expo Sciences Internationale - ESI´23 v Mexiku“ - Finančná podpora zabezpečí náklady spojené s cestou na medzinárodnú prehliadku vedecko-technických projektov pre detí a mládež v Mexiku. Prehliadky sa zúčastnia dvaja študenti, ktorí sa cieľavedome a dlhodobo venujú teoretickej fyzike. Snažia sa implementovať do konštrukcie zariadenia na riešenie odpadu na obežnej dráhe v tomto projekte, na ktorom spolupracujú už druhý rok. Študenti budú mať na svetovej prehliadke ESI možnosť prezentovať prostredníctvom posterov SR, OZ VH a jeho aktivity.

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice

Podpora projketu: „FLA-SK (Funny Learning Academically SlovaKia)“ - Predkladaný projekt slúži na podporu rozvoja teoretických znalostí a získanie praktických zručností talentovaných študentov nad rámec štandardne poskytovaného stredoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied a pomôcť v reprezentácii Slovenska na medzinárodných súťažiach. Prostriedky z grantu sa využijú na krátkodobý pobyt vo výskumných pracoviskách zameraných na prírodné vedy pre vybraných študentov.

Združenie STROM, o.z.

Podpora projektu: „Zimné sústredenia matematických korešpondenčných seminárov Malynár, Matik a STROM“ - Grant pokryje časť ubytovacích nákladov na zimné sústredenia, ktoré sú intenzívne vzdelávacie aktivity zamerané na matematiku a logické uvažovanie. Každý seminár spočíva v korešpondenčnej časti zloženej z úloh, ktoré okrem matematiky a logického uvažovania zlepšujú aj formulovanie myšlienok, keďže hodnotíme hlavne postup riešenia.

FIRST Global Slovakia, o.z.

Podpora projektu: „2024 FIRST Global Challenge“ - Každoročne First Global Slovakia podporuje vzdelávanie talentovaných stredoškolákov, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na účasť na medzinárodnom kole súťaže v robotike FIRST Global Challenge. Od roku 2017 organizácia pomáha s prípravou fundraisingu na získanie finančných prostriedkov,za ktoré sa reprezentačné tímy dostali do Washington DC, Mexico City, Dubaj, a Ženeva. Finančné prostriedky využijeme na podporu tímu, ktorý bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole súťaže - 2024 FIRST Global Challenge.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Podpora projektu: „Dni s vedou na Skalickej“ - Projekt je úspešným pokračovaním minulých rokov, ktorého cieľom je pritiahnuť nižšie ročníky žiakov k vede prostredníctvom "Deň s vedou", ktorý je zameraný na rôznu oblasť vedy. Organizuje sa Deň s matematikou, ChemDay, ChemNight, OctoberSky (astrofyzika), MarieDay a MarieNight (rádioaktivita) a Greenpower. Finančná podpora zabezpečí nákup pomôcok a materiálu.

Greenpower To Schools, o.z.

Podpora projektu: „Príprava a realizácia pretekov – finálneho zavŕšenia ročníka v projekte Greenpower Slovensko“ - Projekt je zavŕšením celoročnej práce žiakov, žiačok, študentov a študentiek, ale aj učiteľov, učiteliek a rodín, ktoré rôznymi spôsobmi školské tímy v priebehu roka podporujú. Finančné prostriedky pokryjú náklady spojené s prípravou a organizáciou pretekov, ktoré zahŕňajú dokončovanie dizajnu karosérie, tréning a odstraňovanie vád, či chýb, tréning na dohodnutie stratégie, prevoz elektrických automobilov na spolupracujúcu s STU, kde ich prezrú a zhodnotia technickú pripravenosť.


Popularizácia vedy a výskumu

Žijem vedu o.z.

Projekt na podporu: Budovania spolupracujúcej komunity vedcov doma a v zahraničí. Hlavným cieľom je motivovať prepájanie slovenskej akademickej obce a odborníkov pôsobiacich v zahraničí a vytvárať spolupráce, ktoré posunú poznanie dopredu a prispejú k zlepšeniu celkového postavenia slovenskej vedy. Žijem vedu v rámci grantovej výzvy pripravila návrh 3 základných bodov, ktoré poslúžia ako nástroj na podporu budovania spolupracujúcej komunity slovenských vedcov doma a v zahraničí. 1. Konferencia Žijem vedu naživo 2023, 2. Popularizácia práce slovenských vedcov a vedkýň formou podcastu, 3. Ocenenie Zvedavá myseľ roka 2023.

Vedátor o.z.

Podpora projektu: „Vedatour 2023“ - organizovanie populárno-vedeckých besied v roku 2023. Na mesiace apríl a máj sú naplánované besedy v Bratislave a Rožňave, v mesiacoch september až november sú na pláne ďalšie štyri podujatia. Dve v Bratislave a dve v iných mestách na Slovensku.

Historický ústav SAV

Projekt Digitálne mesto má za cieľ sprostredkovať výsledky vedeckého výskumu zrozumiteľnou a interaktívnou formou širokej verejnosti prostredníctvom spojenia vedeckých dát a audiovizuálneho umenia. Výskumný tím zdigitalizoval množstvo historických máp, regulačných plánov a dobových fotografií z obdobia 19. a 20. storočia. Dôležitým faktorom je pritom vysoká kvalita ich estetického a audio-vizuálneho stvárnenia, aká má potenciál posunúť hranice bežného didaktického zobrazenia na úroveň komplexného zážitku. Vytvorené animácie bude možné prezentovať na viacerých domácich a zahraničných podujatiach.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Podpora Junior Internet AMAVET 2023. Projekt prináša pozitívne dopady v podpore vzdelania a popularizácií informatiky. Víťazi súťažnej konferencie získavajú hodnotné ceny a možnosť prezentovať svoje projekty na konferencií nielen pred rovesníkmi, ale aj pred úspešnými zakladateľmi webových portálov a služieb, novinármi, technologickými odborníkmi a vývojármi. Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN, a JuniorTEXT odprezentujú ich autori prezenčne a sledovanie bude možné prostredníctvom živého prenosu na Youtube AMAVET.

Academy o.z.

Podpora projektu: „Základné vedecké zručnosti pre skvalitnenie a popularizáciu vedeckej práce“. Cieľom projektu je popularizovať vedeckú prácu medzi lekármi a vedcami, a zvýšiť kvalitu vedeckého výskumu na Slovensku a jeho zameranosť na prax. Tento cieľ chceme dosiahnuť pomocou troch kurzov – kurz akademického písania, kurz biomedicínskeho výskumu a kurz biomedicínskej štatistiky. Všetky kurzy budú prebiehať online v reálnom čase interaktívnou formou v anglickom jazyku. Lektormi kurzov budú domáci aj zahraniční vedci. Každý kurz bude pozostávať zo 6 lekcií (približne 90 – 120 minútových). Absolvovaním niektorého alebo kombinácie kurzov si účastník uvedomí dôležitosť týchto základov vedeckej práce a zároveň sa mu otvoria nové cesty vedeckého výskumu, vďaka jasnejšiemu chápaniu elementárnych procesov.

Ústav informatiky SAV

Projekt Extrapolácie odštartoval nultým ročníkom v roku 2015 ako séria podujatí na popularizáciu a propagáciu histórie, súčasnosti a budúcnosti IT v Košiciach. Následne sa pod patronátom Ústavu informatiky SAV sformoval na celoslovenské podujatie. Zámerom je vytvoriť udržateľnú schému, ktorá bude prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstavovať súčasný stav výskumu, vývoja a štúdia v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. Cieľom podujatia je motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT a propagovať výsledky výskumu a vývoja v oblasti IT na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle formou pozvaných prezentácií slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. V roku 2023 sa bude konať až v 25 krajinách, pričom každoročne sa podujatia zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov a viac ako 25.000 výskumníkov a výskumníčok. Na Slovensku sa bude tento rok konať už 17. ročník podujatia, a to tradične, v posledný septembrový piatok, 29.9.2023. Mottom tohtoročného podujatia je: „VEDA V NÁS“ (SCIENCE WITHIN US).

Veda nás baví, n.o.

Organizátori veľtrhu „Vedecký veľtrh“ si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu žiakom základných a stredných škôl a zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti sa budú môcť zapojiť do interaktívnych experimentov, vysoké a stredné odborné školy budú mať príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy.

Univerzita Komenského BA

Projekt: „Vedatour UK a Pamäť Univerzity Komenského“ dáva priestor vedkyniam a vedcom s cieľom prezentovať ich prácu pútavou formou a verejnosti pomáha rozširovať si obzory aj v oblastiach, ktoré sa môžu zdať laikom príliš náročné či inak nedostupné. Na záver každej prednášky je vyčlenený priestor na diskusiu. Prednášky prebiehajú naživo v Infocentre UK, následný záznam plánujeme šíriť cez sociálne siete UK a zostrihanú verziu prostredníctvom mediálnych partnerstiev (RTVS) aj v celoštátnych médiách.

Ústav štátu a práva SAV

Cieľom projektu Ako chrániť právny štát? je premieňať spoločenské dianie, a to cez šírenie poznania týkajúceho sa právneho štátu – a to v reakcii na slovenský kontext tu a teraz. Projekt je teda otvorene hodnotový – chce posilňovať porozumenie právnosti štátu a pozostáva z dvoch samostatných aktivít. Prvou je tvorba štyroch podcastov o argumentačných fauloch v práve, ktorá by popularizovala rovnomennú publikáciu. Druhou aktivitou je séria štyroch moderovaných streamovaných diskusií s vedeckými osobnosťami.

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

Projekt slovenskivedci.sk realizuje webovú stránku https://www.slovenskivedci.sk/, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o slovenských vedcoch a vedkyniach doma aj vo svete. Webová stránka projektu obsahuje zverejnený a aktualizovaný zoznam slovenských vedcov a vedkýň s kontom v Študovni Google a h-indexom 30 alebo vyšším. Pre každého vedca/vedkyňu poskytuje základný profil a odkazy na osobné a vedecké profily. Aktivity projektu preto pozostávajú zo zberu, spracovania a zverejňovanie informácií o slovenských vedcoch a vedkyniach.

Nadácia Cvernovka

V rámci projektu Nové technológie v Novej Cvernovke by sme radi zorganizovali 3 podujatia, ktoré rôznymi spôsobmi popularizujú vedu a výskum. 1) predstavenie Virtual Ritual V máji uvedieme v Novej Cviernovke originálnu gamingovú performanciu Virtual Ritual, ktorú vytvoril Jan Mocek pre Divadlo Archa v Prahe. Tá divákov privádza do paralelného sveta online videohier (MMOG), do ktorých sa každý deň po celom svete logujú milióny ľudí. 2) Prednáška Tabuľa Tabuľa je cyklus prednášok renomovaných slovenských vedcov z rozmanitých akademických odborov. 3) Diskusia o umelej inteligencii v kreatívnom priemysle Internet a nové technológie sú úzko spojené aj s kreativitou.

NextStep Science

Cieľom projektu NextStep Science Podcasty+ je inšpirovať mladých prírodovedcov, aby urobili správne kariérne rozhodnutia na základe informácií od ľudí z praxe. Hlavnou aktivitou je produkcia 10 epizód NextStep Science Podcastu - rozhovorov s úspešnými prírodovedcami pôsobiacimi v obore, na kariérne témy v oblasti prírodných vied. Jednotlivé epizódy sú štruktúrované tak, že hosť rozpráva nie len o svojom výskume, ale aj o kariérnej ceste a možnostiach, ktoré jeho pracovisko ponúka študentom. Ďalšou dôležitou aktivitou bude organizovanie jedného networkingového stretnutia s cieľom nadväzovania priamych kontaktov s profesne staršími ľuďmi a s ľuďmi z praxe.

Centrum biovied SAV

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku zorganizujeme pre študentov dni otvorených dverí („Dni otvorených myslí na Centre biovied“), kedy prostredníctvom interaktívnych popularizačných prednášok, exkurzií v laboratóriách, ale tiež jednoduchých experimentov predstavíme témy, na ktorých pracujeme. Do projektu budú zapojení vedeckí pracovníci a PhD študenti. Všetky zakúpené demonštrátory a pomôcky budú využívané opakovane na popularizačných akciách a pri výučbe v Centre biovied.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Výstupom projektu je medzinárodná vedecká konferencia Alzheimerfórum 2023 v októbri 2023, ktorej cieľom je prepojiť pracovníkov z vedeckej, zdravotníckej a sociálnej oblasti s fokusom využívať inovatívne prístupy v liečbe a sprevádzaní pacienta s demenciou a jeho rodiny v praxi.


Mentoringová iniciatíva ERC pre slovenskú vedeckú komunitu

Evina Stein

Dutch Royal Academy of Sciences

Barbora Ukropcová

Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied

Allan Böhm

Klinika a akadémia precíznej medicíny – Premedix, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Michal Kšiňan

Historický ústav, Slovenská akadémia vied

Zdenko Machala

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Šebesta

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Popularizácia vedy a výskumu

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

V roku 2022 sa bude Európska noc výskumníkov (European Researchers’ Night) konať až v 25 krajinách, pričom každoročne sa podujatia zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov. Hlavným cieľom podujatia je priblíženie výskumníkov a výskumníčok občanom a zvyšovanie povedomia o výskume a inováciách medzi širokou verejnosťou.

Vedátor, o.z.

Populárno-vedecké besedy Vedatour v roku 2022 v hybridnej forme sprístupnia tieto prednášky širšiemu publiku. Projekt v roku 2022 plánuje osloviť väčšie publikum a s pomocou získaných zdrojov organizovať akcie, ktoré sú pre ľudí po všetkých stránkach atraktívnejšie.

Žijem vedu

Vedecká konferencia umožní a prehĺbi spoluprácu slovenských odborníkov doma a v zahraničí, aby sa takáto spolupráca stala normou a viedla k zapojeniu slovenskej vedy a výskumu do svetovej vedeckej scény.

Univerzita Komenského v Bratislave

Európska spoločnosť pre psychológiu zdravia (European Health Psychology Society) usporiada v roku 2022 svoju 36. výročnú konferenciu, ktorej sa zúčastnia špičkové osobnosti psychológie zdravia. Naším cieľom je využiť toto podujatie na popularizáciu vedy a výskumu v tejto oblasti.

Univerzita Komenského v Bratislave

3. ročník TEDxUniverzitaKomenského sa organizuje s cieľom oživiť život na univerzite a priniesť priestor pre myšlienky hodné šírenia. Toto podujatie sa uskutoční 29. 4. 2022 v UniK Mlyny.

mMEDCON

Zážitkové vzdelávanie umožňuje vyskúšať si, čo obnáša medicínsky výskum ako aj klinická prax. Realizácia je kombináciou dvoch projektov: Korešpondenčný seminár medicíny a Žurnalistika pre mladých vedcov.

Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

Popularizačné videá a kniha, ktoré predstavia už vykonané experimenty s dôrazom na odporúčania do praxe, pomôžu šíriť povedomie o behaviorálnom prístupe v tvorbe verejných politík a povedú k znižovaniu administratívnych bariér na Slovensku.

Univerzita Veterinárskeho lekárstva a Farmácie v Košiciach

Popularizácia základného a klinického výskumu po mocou interaktívnej platformy „Regeneračná medicína“.

Hack Slovakia

Hack Košice (OZ Hack Slovakia) podporuje lokálnu IT komunity a vzdelávanie nadšencov pre technológie. Organizácia tak robí prostredníctvom celoročných aktivít vo forme workshopov, prednášok a krátkodobých i dlhodobých súťaží.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Cieľom projektu je uskutočniť potrebné paleoklimatické analýzy na stalagmite z Jaskyne zlomísk, ktorý sa nachádza v expozícii múzea, a výsledky pútavou formou prezentovať návštevníkom.


Mentoringová iniciatíva ERC pre slovenskú vedeckú komunitu

Baláž Miroslav

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Csanádi Tamás

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Fabo Brian

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Gáliková Martina

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Mikušová Katarína

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Zachar Podolinská Tatiana

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Popularizácia vedy a výskumu

Podporené projekty
Grantovej výzvy Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID‑19 - 2021

Trnavská Univerzita v Trnave, Inštitút pre Globálne Zdravie a Epidemiológiu

Komplexná analýza zdravotných dopadov pandémie COVID-19 a ich prediktorov v regiónoch Slovenska ako model pre zlepšenie pripravenosti pre budúce pandémie. Projekt je zameraný na komplexné zmapovanie dopadov pandémie COVID-19 na zdravotnícke služby a na zdravie ľudí na Slovensku. Komplexne zanalyzuje rozdiely v dopadoch pandémie COVID-19 v regiónoch Slovenska z hľadiska rizikovosti a zraniteľnosti ich obyvateľov a faktory, ktoré tieto rozdiely spôsobujú. Zmapuje tak komplexné priame aj nepriame zdravotné dopady pandémie na Slovensku, čím významným spôsobom prispeje k porozumeniu skutočných dopadov ochorenia COVID-19 na Slovensku. Zároveň bude reálnym podkladom vytvorenia modelu slúžiaceho pre zlepšenie pripravenosti na podobné kritické situácie v budúcnosti.

Social Impact, o.z

Ako sa máte, Slovensko?
Iniciatíva Ako sa máte, Slovensko? od prvých dní pandémie v marci 2020 mapuje postoje slovenskej verejnosti k dôležitým spoločenským otázkam. Pomáha pochopiť správanie sa ľudí počas pandémie a tiež behaviorálne a socio-ekonomické vplyvy pandémie. Ide o kontinuálny prieskum verejnej mienky na otázky ako dodržiavanie protipandemických opatrení, postoj k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19, psychické prežívanie ľudí, dôvera v kroky verejných inštitúcií, aspekty trhu práce a ďalšie významné celospoločenské témy, na ktorom participujú prieskumná agentúra MNFORCE, Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a agentúra Seesame. Do celospoločenskej diskusie sa vďaka výraznému priestoru v médiách dostávajú overené informácie o postojoch obyvateľov. Prostriedky grantu budú využité na vytvorenie redakcie projektu (tímu editorov a dátových analytikov a webovú stránku projektu).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Aplikácia EDEVIR
Projekt je zameraný na vývoj aplikácie, ktorá by bola schopná spracovať namerané údaje prostredníctvom novo-vyvíjaných elektrochemických senzorov na diagnostiku COVID-19. Elektrochemické senzory predstavujú revolučný spôsob testovania, ktoré by mohlo vytvoriť prijateľný kompromis medzi súčasne používanými antigénovými testami a RT-PCR testami, spájajúc kvality oboch metód. Výhodou vyvíjaných senzorov je rýchlosť testovania (niekoľko sekúnd), vysoká špecifickosť, citlivosť s predpokladom, že ich dostatočný vývoj povedie k použitiu elektrochemických senzorov v domácnostiach a pri tzv. „bed side“ alebo samotestovaní. Aplikácia by zároveň bola schopná vyhodnotiť mieru množstva vírusových častíc v tele pacienta a teda odhadnúť potencionálny ťažší priebeh ochorenia.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome (COVID-19 PreMatOut)
Hlavným cieľom projektu je zistenie dopadu infekcie COVID-19 na priebeh tehotenstva, pôrodu, popôrodného obdobia, priebehu prenatálnej a peripartálnej starostlivosti, na stav novorodenca ako aj vplyv infekcie a pandémie na duševné zdravie tehotných žien na Slovensku. V rámci projektu bude sledovaný priebeh tehotnosti, pôrodu, obdobie včasného šestonedelia, dojčenie, vznik možných pôrodníckych ako aj nepôrodníckych komplikácií, a rovnako aj stav novorodenca v rámci obdobia jeho hospitalizácie po pôrode. V prípade klinických prejavov infekcie COVID-19, resp. rozvoja SARS-CoV2 bude vykonaná analýza liečby a priebehu infekcie, ako aj vplyv infekcie COVID-19 na duševné/mentálne zdravie rodičiek s pozitivitou COVID-19 kedykoľvek počas tehotnosti. Súčasťou projektu bude webstránka slúžiaca jednak ako samotná platforma na on-line zber dát v rámci projektu COVID-19 PreMatOut, tak aj ako informačný portál pre odbornú verejnosť a bude súčasťou oficiálnej stránky Slovenskej Gynekologicko-pôrodníckej Spoločnosti.

Podporené projekty
Grantovej výzvy Zmiernenie dopadu COVID 19 na vzdelávanie sociálne znevýhodnených detí a mládeže - 2020

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Podpora projektu: „Spolu to zvládneme“ - zastrešenie režijných nákladov projektu celoslovenského online vzdelávania, realizovného buď v homogénnej skupine detského domova alebo v homogénnej skupine prostredníctvom aplikácie zoom. Projektom sa zabezpečí kontinuita dlhodobých vzdelávacích projektov organizácie, ktoré riešia vzdelávanie a budúcnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Divé maky, o.z.

Podpora projektu: „Štipendijný program Divé maky – ideme ďalej“, ktorý podporuje talentované deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia formou štipendií, mentoringu a organizovaním spoločných tréningov a workshopov. V súčasnosti je do programu Divé maky zapojených 38 detí a mládeže vo veku od 8-23 rokov. Vzhľadom na súčasnú situáciu budú finančné prostriedky použité na podporu preklenutia výpadku príjmu spôsobeného súčasnou koronakrízou.

Človek v ohrození n.o.

Zabezpečenie spolufinancovania mzdových nákladov a finančný manažment spojený so spracovaním miezd zamestnancov v piatich komunitných centrách na obdobie 9 mesiacov. Novoprijatí zamestnanci budú pracovať s deťmi, ktoré už v prvej vlne zameškali veľké množstvo učiva a nebolo možné ich vyučovať online. Vďaka podpore pracovníkov zameraných na vzdelávanie pomôžeme deťom z vylúčeného prostredia vysporiadať sa s výnimočnou situáciou počas pandémie, počas uzatvorenia škôl aj po ich opätovnom otvorení, a zabezpečovať pre nich pomoc s prípravou na vyučovanie.

Nadácia Pontis

Podpora programu Budúcnosť INAK, neformálneho vzdelávania, zameraného na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov, na rozvoj ich tvorivosti a potenciálu s cieľom zvýšiť ich šance na lepšiu budúcnosť. Každý rok približne 25 mladých ľudí vo veku 11-15 rokov dostane príležitosť zapojiť sa do komplexného trojročného vzdelávacieho programu v mimoškolskom klube a získať najmä digitálne, podnikateľské a mäkké zručnosti. Nadácia ESET ako partner digitálnych zručností podporí tvorbou pracovných listov pre 3.ročník programu pre oblasť IT.

BAFF SA o.z.

Podpora aktivít občianskeho združenia, ktoré sa aktívne venuje zlepšeniu školských výsledkov detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia z Moldavy nad Bodvou formou doučovania, dovysvetľovania prebratej látky, s ktorej individuálnym naštudovaním majú žiaci a študenti problém.

Ulita o.z.

Podpora projektu: „Učíme sa napriek prekážkam“ – ide o pravidelne zrealizované vzdelávacie aktivity deti a mládeže žijúcich na petržalskom sídlisku Kopčany, ktorých rodiny sa často nachádzajú v zložitej socioekonomickej situácii. Medzi aktivity patrí individuálne doučovanie realizované dvakrát do týždňa, prispôsobené opatreniam COVID-19, prípadne presun do online prostredia, ak bude potrebné. Občianske združenie zároveň neustále poskytuje deťom možnosť využívať počítače, internetové pripojenie, kopírovanie a tlač materiálov do školy.

Náš svet o.z.

OZ Náš svet pôsobí pri Spojenej škole internátnej vo Vranove nad Topľou úzko spolupracuje so všetkými organizačnými zložkami školy na poskytovaní pomoci a podpory deťom so sociálnym znevýhodnením a ich rodinám v oblasti integrácie, prosociálnej výchovy, alternatívnej edukácie a efektívneho trávenia voľného času. Občianske združenie zapája deti do projektu „Pomôžme si navzájom“ a pomáha deťom z marginalizovaných komunít aktívne sa zapojiť do ochrany zdravia a prevencie šírenia nákazy ochorenia COVID 19 a edukuje ich ako sa pred ochorením chrátiť.

Rómsky Inštitút - Roma Institute, n.o.

Projekt má pomôcť komunite obyvateľov lokality Stará Tehelňa v Prešove, ktorú tvoria z 95% Rómski obyvatelia. Ide o zriadenie voľne prístupného HOTSPOTu, obnova činnosti (v druhej vlne ochorenia COVID 19) zberného e-mailu ako možnosť kontaktu s deťmi z lokality, ktoré nemajú prístup k internetovému pripojeniu, obnova distribúcie domácich úloh deťom v lokalite a ich následné spätné odosielanie učiteľom na školách prostredníctvom zberného e-mailu a asistenta vzdelávania a individuálne doučovania s deťmi z lokality a distribúciu základného balíku vzdelávacích potrieb pre deti z lokality.

Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o.

Podpora projektu: „Na financie a kariéru so zdravým rozumom“ - 18 tréningov o finančnej gramotnosti pre deti z Prievidze 10-26 rokov žíjúcich v segregovaných sídliskách Prievidze. Projekt sa dostal do databázy príkladov dobrej praxe, ktorú vytvorila Iuventa v rámci Erazmus+ projektu.

Občianske združenie EU – ROM

Podpora projektu: „Vzdelávanie Rómskych detí a mládež - Tanoda program“ ide o program doučovania detí mimo školy. Tanoda program zabezpečí doučovanie z predmetov matematika, slovenský jazyk, maďarský jazyk, zemepis a biológia. Hlavným cieľom projektu je, aby si deti osvojili a dobehli učivá ktoré im chýbajú a tým, aby sa znížil dopad COVID 19 na ich vzdelávanie. Program bude prebiehať v obciach Blhovce, Janice, Dubovec, Kesovce, Káloša, Martinová.

Popularizácia vedy a výskumu

Konzorcium firiem MultiplexDX, Lambda Life, ProScience Tech

Podpora projektu: „Vývoj a výroba diagnostikckých qPCR testov na diagnostiku ochorenia COVID‑19“. Nadácia ESET vrámci Fondu na podpora diagnostiky a prevencie ochorenia COVID‑19 zafinancovala vývoj a výrobu nového diagnostického qPCR testu pre diagnostiku ochorenia COVID-19. Test je založený na real-time RT PCR diagnostickom teste na‑detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvinulo laboratórium Virologického ústavu v Berlíne. Sada reagencií bola vyvinutá podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2 a používaná aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR. Na vývoji a výrobe qPCR testov spolupracujú Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. Nadácia ESET financuje aj prvých 100.000 kusov testov, ktoré budú ponúknuté ako dar Slovenskej republike.

Občianske združenie Preveda

Podpora projektu: „Interaktívna platforma mladých Vedcov“. Vytvorenie dizajnovo modernej a funkčne aktuálnej, modulovateľnej interaktívnej platformy, ktorá svojou kvalitou bude môcť priťahovať pozornosť mladých vedcov a zároveň im poskytne kvalitný priestor na prezentáciu ich odborných štúdii a vedecký dialóg. V databáze je viac ako 2000 abstraktov ich vedeckých štúdií.

Imaginárium

Podpora projektu: „FACTFAKE VR Hackaton“. Výstupom hackatonu bude aplikácia, ktorá má potenciál byť populárnym nástrojom v boji proti dezinformáciam a bezpečnostným hrozbám. Problémy digitálnej doby budú priblížené zábavnou formou, ako hra, resp. "escape room" v prostredí VR. Riešiteľ musí nájsť dostatok informacií, rozlíšiť fakty od fejkov, vyriešiť problém a nájsť cestu von. Projekt má ambíciu ukázať, ako sociálne médiá a nové technológie narúšajú pozornosť u detí a ich schopnosť rozlišovať pravdivosť informácií.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Podpora projektu: „Festival vedy - Európska noc výskumníkov 2020“ sa uskutoční 27. novembra 2020. Tento rok budú aktivity sústredené do online priestoru a do skôl po celom Slovensku. Program bude pozostávať z online štúdia, ktoré prinesie pútané rozhovory a prezentácie slovenských vedcov, z online formátu Science café a z náštevy vedcov na školách po celom Slovensku.

Slovenská akadémia vied

Podpora „SAV stage na festivale IXPO“, ambíciou je ponúknuť 18 vedcov v moderovanej diskusii, ktorú bude viesť Daniel Stach. Ponúkané témy: boj proti koronavírusu, ako kvasinky ohrozujú naše kultúrne dedičstvo, o fenoménehoaxov a konšpirácií.

Omniveda / VEDA NÁS BAVÍ n.o.

Podpora podujatia: „Vedecký veľtrh“ - cieľom podujatia je nadchnúť deti a mládež pre vedu a techniku, ako aj pre jej ďalšie štúdium na strednej či vysokej škole. Cieľovou skupinou sú deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť. Vlani akciu navštívilo niekoľko tisíc účastníkov.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET

Cieľom „Festivalu vedy a techniky AMAVET“ je už 23 rokov rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovaného na potreby praxe a zvýšiť kvalitu vzťahov medzi pedagogickými, vedeckými pracovníkmi a študentami s cieľom podpory ich autority v spoločnosti.

Žijemvedu o.z.

Podpora projektu: Spájanie vedcov a popularizácia vedy pomocou platformy „Žijem Vedu“ a konferencie „Žijem Vedu naživo“. Cieľom je vytvoriť komplexný zoznam slovenských vedcov pracujúcich v zahraničí pomocou prehľadného vizuálu, mapky a zadaných kľúčových slov, ktoré umožnia jednoduché vyhľadávanie pomocou lokalizácie, ale aj pomocou odborného zamerania, ako aj jednoduché prepojenie záujemcov o inšpiráciu a pomoc skúsených vedcov v zahraničí.

Inovácie a tradície o.z.

Podpora projektu: „Maker Faire Bratislava 2020“ - ide o festival tvorivosti a inovatívnosti, kde si návštevníci môžu niečo vyskúšať, naučiť sa, či inšpirovať sa na interaktívnych stanovištiach. V roku 2020 plánujú vytvoriť aj nový blok zameraný na podporu aktivít v kríze, napr. tvorba ochranných pomôcok so zapojením 3D tlače a nových materiálov, prezentáciu komunitných aktivít v čase krízy, ventilátory a snímače so zapojením elektronických stavebníc.

LiptovŽije, o.z.

Podpora projektu: „Kúzelná Fyzika na Liptove“. Séria zábavných a interaktívnych experimentov a edukatívného funny kvízu v podaní kúzelného fyzika Miša a zVEDAvého Gaba, ktoré ukážu deťom, že fyzika je bomba.

Budovanie občianskej spoločnosti

VIA IURIS

Podpora projektu: „Dôveryhodné inštitúcie právneho štátu“. Podpora priamej účasti na tvorbe noviel alebo zákonov týkajúcich sa témy projektu (dôveryhodné inštitúcie právneho štátu): monitoring voľby generálneho prokurátora, stretnutia pracovnej skupiny Generálnej prokuratúry s účasťou VIA IURIS, organizácia odborného okrúhleho stola k téme projektu a vypracovanie stanovísk a mediálnych výstupov k témam projektu. Finančná podpora pokrýva služby právnych expertov (odborná práca právnych expertov na aktivitách projektu), služby v oblasti medializácie aktivít projektu a komunikácie s verejnosťou (najmä v súvislosti s voľbou nového generálneho prokurátora) a zabezpečenie administrácie projektu.

Grantová výzva: Podpora vedy a výskumu

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)

Projekt: Európska noc výskumníkov (European Researchers' Night - ERN) je jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktoré bolo založené v roku 2005 z podnetu Európskej komisie. ERN približuje prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti v celej Európe. Trinásty ročník festivalu sa uskutoční 27. septembra 2019 v piatich mestách: Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Poprad. Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií, aby sa s nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním. Tento spôsob umožňuje netradičné interakcie medzi výskumníkmi a návštevníkmi. Zároveň je takýmto prístupom možné efektívnejšie zvýšiť záujem o výskum a i novácie u podstatne širšieho publika.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Projekt: Festival vedy a techniky AMAVET, 22. ročník ide o organizovanie súťaže projektových prác v jedenástich vedných disciplinách v 8 krajoch Slovenska, odkiaľ najúspešnejší postupujú do národného finále. Víťazi postupujú na najprestížnejšie súťaže do celého sveta a získavajú významné ocenenia. Podujatie sa uskutoční počas troch dní v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, pričom súťažné projekty formou posterovej prezentácie hodnotí odborná komisia, zložená z odborníkov slovenských univerzít a vedecko-výskumných pracovísk. Miesto realizácie: EXPO Incheba Bratislava, hala A0. Medzinárodná účasť: Belgicko, Rusko, Španielsko, Mexiko a Česko.

Občianske združenie žijemvedu

Projekt: Popularizácia slovenskej vedy prostredníctvom platformy „Žijem Vedu“ sa skladá z dvoch častí – prvou je Tvorba popularizačných virálnych videí o vede na Slovensku: Prvé video plánujeme zamerať na adresovanie problému, že slovenská verejnosť nepozná významných slovenských vedcov. Ďalej plánujeme pripraviť sériu krátkych virálnych videí, predstavujúcich súčasné osobnosti a objavy slovenskej vedy. A druhou aktivitou je Tretiu výročnú konferenciu „Žijem vedu naživo 2019“ Konferencia sa bude už tradične po tretí raz konať posledný piatok pred Vianocami. Väčšina z asi 130 zúčastnených vedkýň a vedcov vyjadrila v spätnej väzbe podporu podobným podujatiam a záujem o ďalšie ročníky. Tento rok budeme klásť ešte väčší dôraz na otvorenú diskusiu s účastníkmi konferencie. Ústredným bodom programu bude prednáška od vybraného odborníka, ktorá poslúži ako úvod a prednesenie základných diskutovaných problémov.

Omniveda / VEDA NÁS BAVÍ n.o.

Projekt: 4. Vedecký veľtrh 2019 - Cieľom podujatia je nadchnúť deti a mládež pre vedu a techniku, ako aj pre jej ďalšie štúdium na strednej či vysokej škole. Cieľovou skupinou sú deti hlavne základných a stredných škôl, ako aj učitelia, rodičia a široká verejnosť. Podujatie je pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v spolupráci s FMFI UK v Bratislave a STU. Patrónmi podujatia sú bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc..

Astronomický ústav SAV

Projekt: Vesmír je náš domov. Cieľom projektu je popularizácia výsledkov astronomického výskumu medzi najširšou verejnosťou a doplnenie vedomostí z astronómie študentom a žiakom stredných a základných škôl. Dni otvorených dverí pre študentov a verejnosť - prvou akciou projektu sú dni otvorených dverí pre študentov a verejnosť v Astronomickom ústave SAV na Starolesnianskych lúkach (nad dedinou Stará Lesná). Naplánované sú 3 dni načasované na jún 2019, keď do Vysokých Tatier mieria školské výpravy z celého Slovenska a učitelia môžu spojiť prehliadku tatranskej prírody s exkurziou na pracovisko Astronomického ústavu SAV. Každý poldeň (6x) bude pre návštevníkov zorganizovaná prednáška o zameraní Astronomického ústavu SAV a najnovších trendoch v astronómii. Deň otvorených dverí na Skalnatom plese pre verejnosť - druhou akciou projektu je deň otvorených dverí na vysokohorskom observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese. Zorganizovaný bude v jednu sobotu v auguste 2019 pre ľubovoľných záujemcov. Návštevníkom ukážu najväčší slovenský ďalekohľad s priemerom zrkadla 1,3 m a urobia výklad o histórii a práci observatória.

Občianske združenie Vedátor

Projekt: Vedatour 2019 – jeho cieľom je, aby sa veda stala (vo väčšej miere) súčasťou spoločenského života na Slovensku. Akcia Vedatour pozostáva z niekoľkých polhodinových prednášok, po ktorých nasleduje krátka diskusia s publikom. Prednášateľom nechávame vo výbere témy voľnú ruku, niektorí rozprávajú o svojom výskume, niektorí o zaujímavom poznatku zo svojej oblasti a niektorí o témach, ktoré považujú v dnešnej dobe za dôležité. V druhej fáze projektu, počas Týždňa vedy a techniky (4. – 10. november 2019), zorganizujú v Bratislave väčšie podujatie s názvom Vedatour++. Predpoludňajšia časť programu bude zameraná na stredoškolákov, hlavne tých, ktorí zvažujú vedeckú kariéru. Vedci im vo forme krátkych prednášok predstavia svoje odbory, otvorené otázky, na ktorých pracujú, a opíšu, ako vyzerá bežný deň vedca. Žiaci budú môcť následne s vedcami diskutovať a zisťovať, či je pre nich takýto smer vhodný.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Projekt: Genetika na kolesách 2.0 - primárnym cieľom je predstaviť stredoškolským študentom a učiteľom moderné genetické technológie prostredníctvom experimentálnej práce a priamej diskusie so slovenskými vedcami. Projekt je založený na využití mobilného laboratória, ktoré je tvorené prístrojmi a laboratórnymi pomôckami, ktoré je možné zbaliť do auta a jednoducho previezť na ktorúkoľvek strednú školu po celom Slovensku. Praktické cvičenia tak môžu byť bez toho, že by s nimi mala škola spojené akékoľvek výdavky, realizované priamo v triede. Obsah praktického cvičenia bude navrhnutý tak, aby téma bola relevantná a zároveň zaujímavá pre študentov (napríklad: využitie forenzných metód na identifikáciu páchateľa trestného činu, izolácia vlastnej DNA a pod.).

Občianske združenie All4Science

Projekt: Letná škola mladých vedcov - Cieľom je vybraným talentovaným žiakom základných škôl umožniť získavať nové skúsenosti a kontakty v oblasti chémie, biológie a fyziky prostredníctvom zážitkového vzdelávania pod vedením odborníkov - vedcov priamo na vybraných Ústavoch Slovenskej Akadémie Vied. Motiváciou je nedostatočný záujem žiakov základných a stredných škôl o technické a prírodné vedy, kde je na Slovensku silné zázemie odbornosti ešte z minulosti. Projekt verí, že je preto najvyšší čas začať deti už na základnej škole učiť sa angažovať práve v týchto oblastiach, čo by mohlo viesť k ich zanietenosti pre inovácie v budúcnosti. Práve inovácie by mali byť v najbližšej dobe hlavným pilierom ekonomiky, keď sú výrobné kapacity krajiny za hranicou únosnosti.

Grantová výzva: Podpora vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Človek v ohrození n.o.

Podpora projektu Šanca na vzdelanie – ide o mentoring a tútoring pre deti z vylúčených rómskych lokalít. Človek v ohrození prevádzkuje v Prešovskom kraji 4 kominitné centrá - KC Roškovce, KC Petrovany, KC Sveržov, KC Kojatice a KC Plavecký Štvrtok v Bratislavskom kraji). Cieľom programu je vďaka mentorskej a tútorskej podpore zlepšiť jednak vzdelanie a zároveň sociálne zručnosti detí na druhom stupni základnej školy s cieľom plynulého prechodu na strednú školu.

Cesta Von o.z.

Podpora projektu Omama – lepší štart pre deti z vylúčených komunít. Cesta von pôsobí zatiaľ v 7 chudobných osadách: Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Moldava nad Bodvou, Kecerovce, Zborov, Chminianske Jakubovany, Rokycany. Realizuje sa tu unikátna metóda psychosociálnej stimulácie 170 detí už od narodenia (prioritne vek 0-3 roky, následne 4-6 rokov). Cesta von zamestnáva 10 „omám“, vyškolených lokálnych rómskych žien, ktoré navštevujú rodiny s malými deťmi vo svojich komunitách a učia ich „múdre hranie“. Okrem detí sa projekt zameriava aj na lokálne rómske ženy, ktoré sú prakticky nezamestnateľné na bežnom trhu práce. Pre ne je získaná práca príležitosťou získať (mnohokrát prvé) pracovné skúsenosti, doplniť si vzdelanie, posilniť sebadôveru a nadobudnúť vieru v lepšiu budúcnosť. Každá omama má vlastnú mentorku, skúsenú ženu zo strednej triedy, ktorá ju podporuje, radí jej a je jej spojenkyňou.

Od emócií k poznaniu – Eduma, n.o.

Podpora školení: „4vé akadémii rozvoja kritického myslenia“ je akreditovaný program MŠVVaŠ SR (akreditácia podľa 282/2008 Z.z.), ktorý využíva storytelling ako nástroj formovania postojov a kritického myslenia ku porozumeniu prežívania zraniteľných skupín a poskytuje zručnosti v oblasti posilnenia spoločenskej zodpovednosti mládeže. Týchto mladých ľudí okrem poskytnutia akreditovaného vzdelávania projekt naučí aj ako používať storytelling a jeho nástroje na budovanie kritického myslenia priamo v ich komunitách - s ich rovesníkmi, priateľmi a rodinami.

Nadácia Pontis

Podpora projektu „Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK“ – ide o projekt zameraný na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov, na rozvoj ich tvorivosti a potenciálu s cieľom zvýšiť ich šance na lepšiu budúcnosť. Cieľom programu je prispieť k zvýšeniu inkluzívnosti a k zabezpečeniu rovnakého prístupu ku kvalitnému neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí z rôznych sociálnych prostredí a etnických skupín (s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu).

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Podpora vzdelávacieho projektu „Štart do života“ - 4-dňových školení pre 96 mladých ľudí v 8 detských domovoch na Slovensku. Cieľom školení je príprava účastníkov na samostatný život po odchode z detského domova. Témami vzdelávania sú: „Bývanie“, „Úrady“, „Zamestnanie“, prierezová téma „Finančné hospodárenie“ a simulačná hra odchodu z detského domova „Štart do života“.

PRO VIDA o.z.

Projekt „Neformálne vzdelávanie detí a mladých z Centier pre deti a rodiny v programe BUDDY prostredníctvom nástroja Outcome Star (Hviezda)“. Dobrovoľníci sa pravidelne niekoľkokrát mesačne stretávajú s deťmi, budujú s nimi priateľský vzťah a vedú ich k samostatnosti. Keďže deti a mládež z CDR prirodzene neinklinujú k bežným formám vzdelávania, hľadajú formy vzdelávania akceptovateľné cieľovou skupinou.

Obec Hencovce (komunitné centrum)

Ide o projekt podpory Komunitného centra v Obci Hencovce. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň pripravenosti rómskych detí predškolského veku 3-6 rokov na vstup do školy a predísť poruchám učenia a správania sa. Vytvoriť vhodné podmienky pre účasť detí z marginalizovanej komunity v predškolskom klube, zároveň zapojiť rómske matky do predškolskej prípravy svojich detí. Cieľom ďalej je napomáhať im prekonávať bariéry spojené so vzdelávaním a v čo najväčšej miere ich integrovať do majoritnej spoločnosti.

Ulita o.z.

Podpora projektu „Učenie má zmysel“ - ide o vzdelávacie aktivít realizovaných vo forme predškolskej prípravy, školskej prípravy na vyučovanie pre I. a II. stupeň ZŠ a ŠZŠ (tzv. doučovanie) a prípravy školských projektov. Poslaním Ulity je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich v mestských komunitách. Hlavným cieľom je rozvíjanie životných zručností, podpora vzdelávania detí a mladých ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách, sprístupňovanie služieb deťom, mladým ľuďom a ich rodičom, obhajovanie ich potrieb, vytváranie a revitalizácia verejných priestorov pre voľnočasové, vzdelávacie a komunitné aktivity.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Podpora projektu „Aj ty máš šancu! - Program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave“. Program pozostáva z: vyhľadávania rómskych záujemcov o štúdium na EU BA, prípravy na prijímacie skúšky a na štúdium na EU BA, podpory počas štúdia a počas prechodu na vysokú školu, ktorý je často spojený s presťahovaním sa do iného mesta, ale najmä so zmenou spôsobu prípravy na výučbu, je náročný pre každého mladého človeka.

Karpatská nadácia

Podpora projektu „MyMachine Slovakia “ – vzdelávací program zameraný na rozvoj tvorivosti detí a mládeže. Program prebieha počas jedného školského roka a pozostáva z tvorby myšlienky (deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy), tvorby konceptu (v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu, detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov) a tvorby prototypu (v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania, študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn). Projekt je realizovaný na báze inklúzie zraniteľných skupín, osobitne sa venuje rómskej menšine.

Podpora vzdelania

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

Projekt „Minierazmus“ - organizačno-technické zabezpečenie projektu, úhrada nákladov pre zhotovenie menoviek a welcome predmetov pre účastníkov, roll-upy.

OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Projekt „Spoločne proti IT kriminalite“ - spravovanie werbového portálu preventista.sk, organizácia diskusií, prezentácií a iných aktivít pre deti a mládež na školách.

Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány

FLL Global Innovation Award v San Jose, Silicon Valley, California v termíne 30.06. - 02.07.2019 - náklady na cestovné výdavky a ubytovanie.

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

Mentorský program „Lead Up“ - realizácia štyroch stretnutí mentees, progress meeting, training day a záverečné vyhodnotenie celého ročníka.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb, organizačná časť STU bez právnej subjektivity

Generálne partnerstvo technologického inkubátora STU – InQb, náklady na správu a údržbu budovy, energie a mzdové náklady pracovníkov.

JCI-Slovensko

Finančná podpora na pokrytie nákladov (letenka, ubytovanie) reprezentanta Slovenska (absolútneho víťaza súťaže) na celosvetovom súťaže Global Student Entrepreneur Awards v apríli 2020.

Inštitút pre aktívne občianstvo

Projekt „Školy, ktoré menia svet 4“ - realizácia tréningov pre školských koordinátorov.

Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF

Náklady spojené s organizáciou konferencie EUROCOMB (reprezentačný kultúrny program v rozsahu hudobné vystúpenie klasická hudba, hudobné vystúpenie swing, scénické vystúpenie).

Inovácie a tradície

Podujatie Mini Maker Faire Bratislava 15.11.2019 - prenájom Starej tržnice v Bratislave.

Budovanie občianskej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation - NOS-OSF)

Projekt „Novinárska cena 2018“ - príprava a realizácia 14.ročníka, finančné ocenenie víťazov a koordinátora projektu.

Nadácia Pontis

Znásobenie finančných darov v pomere 1:1 darované zamestnancami Esetu.

Divadelné združenie GUnaGU

Príspevok na umeleckú tvorbu v divadelnej sezóne 2019, počas ktorej plánuje uviesť tri premiéry - TAXI BRATISLAVA (tekutá realita), POSLEDNÍ HRDINOVIA (Batman, Barbarela, Bond) a DEŇ, KEĎ SME BOLI MAJSTRI SVETA.

VIA IURIS

Projekt „Odvaha, ktorá mení Slovensko k lepšiemu“ - pokrytie služieb právnych expertov, experta na obranu občianskej spoločnosti a zabezpečenie adminustrácie projektu.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Portál Demagog.sk - čiastočné pokrytie personálnych nákladov na projektového manažéra a senior analytika.

Podpora vzdelania

FLL Slovensko o.z.

Príspevok na podporu robotickej súťaže, ktorá rozvíja: férovosť, tímovosť, inklúziu, analytické a prezentačné schopnosti. Cieľom súťaže je nadchnúť každoročne viac a viac detí pre vedu, technológie a matematiku (STEM). Podpora bude určená na škálovanie tohto programu.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku – Amavet, klub číslo 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera

Podpora nadaných študentov.

Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF

Príjemca organizuje víkendové školenia a jednodňové semináre pre učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov 2.stupňa ZŠ, ktoré sú vedené pod názvom MaMat (=Malá matematika). Cieľom školení je systematicky pracovať s učiteľmi ZŠ metódou, ktorá im umožní zmeniť ich výučbový štýl natoľko, aby následne žiaci sami boli schopní riešiť príklady, s ktorými sa dovtedy nestretli. Príjemca predpokladá systematickú prácu so skupinou 80 učiteľov.

MESA 10

Podpora projektu „Vplyv umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie na slovenské školstvo“, ktorá je súčasťou práce iniciatívy To dá rozum, ktorej cieľom je navrhnúť ucelenú a vnútorne konzistentnú zmenu vzdelávania od škôlok až po vysoké školy, ktorá bude stáť na dátach a faktoch. Návrh plánujú predložiť odbornej a širokej verejnosti, ako aj politikom pred voľbami do Národnej rady SR, ktoré sú plánované na marec 2020. Iniciatíva je odpoveďou na nelichotivú situáciu v slovenskom školstve, ktoré dlhodobo upadá a nereaguje na súčasné potreby spoločnosti a už vôbec nereflektuje potreby spoločnosti v blízkej budúcnosti, ktorá bude charakterizovaná nástupom umelej inteligencie, automatizácie a digitalizácie.

Aj ty v IT

Podpora občianskeho združenia Aj ty v IT, ktorého aktivity sú zamerané na zníženie rodovej nerovnosti v IT sektore, a ktorého cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu IT a následnému zamestnaniu v tomto odbore.

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina

Podpora na organizačné a materiálne zabezpečenie korešpondenčnej súťaže SEZAM. Pedagogickým východiskom a základom našej vzdelávacej práce sú myšlienky Hejného metódy vyučovania matematiky. Korešpondenčná forma súťaže umožňuje zapojiť aj žiakov z menších sídel, slabšie zabezpečených škôl, prípadne slabšieho rodinného zázemia. Následné sústredenia najlepších riešiteľov umožňujú žiakom (a organizátorom) vzájomný kontakt a hlavne absolvovanie intenzívnych vzdelávacích a výchovných aktivít.

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania. Príspevok na náklady spojené s organizáciou korešpondenčných sústredení, letných škôl a súťaže Náboj.

Ekonomická Univerzita

Modelová konferencia 2019 – Bezpečnostná sekcia konferencie sa venuje kybernetickej bezpečnosti v kontexte Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta informatiky a informačných technológií

Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti informačnej bezpečnosti – podpora doktorandského štúdia v šk.r.2018/19 a podpora výskumu a vzdelávania cez pozíciu postdoc – zaangažovanie vysokokvalifikovaných bezpečnostných špecialistov, ktorí budú viesť prednášky, cvičenia a kvalifikačné práce – užšia spolupráca na výskume a podpora prenos skúseností ako aj podpora priemyselných stáží.

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Univerzitný technologický inkubátor InQb

Generálne partnerstvo podujatia „TECH INNO DAY 2019“ – ide o vrcholové podujatie InQb s cieľom prezentácie a podpory start-upov z STU. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o slovenských inováciách – produktoch firiem a výsledkoch univerzitného výskumu študentov, taktiež nadviazať spoluprácu alebo získať obchodné partnerstvá. Každý vystavovateľ bude mať k dispozícii stolík na prezentáciu svojich inovatívnych produktov a následne ich bude prezentovať pred odbornou porotou a publikom. Posledného ročníka sa zúčastnilo 160 účastníkov. Mnohé z firiem, ktoré prešli inkubačným programom už dnes pôsobia úspešne aj v zahraničí.

Satori s.r.o.

Projekt Demobit Resonation 2019 – Demoscéna je jedinečná medzinárodná subkultúra spájajúca audiovizuálne umenie veľmi kvalitných digitálnych umelcov – kóderov, grafikov, hudobníkov a jej mnohých priaznivcov, tradície súťažnej prehliadky počítačového umenia špecifickej IT subkultúry, ktorá produkuje demá - krátke naprogramované audio-vizualizácie, ktoré láka kapacity medzinárodnej a domácej demoscény. Podujatie sa uskutoční 1.-3. februára 2019.

JCI-Slovensko o.z.

Projekt „Študentská podnikateľská cena 2018“, ktorého cieľom je podporovať súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Podpora študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy, začali ho už počas štúdia aj realizovať a po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby, prípadne ako firmy s vlastnými zamestnancami.

Žijem vedu o.z.

Podpora konferencie „Žijem vedu naživo 2018“, ktorej náplňou je vytvoriť priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, ako aj sprostredkovanie spolupráce so zástupcami organizácií a firiem s vedeckým zameraním, ponuky medzinárodných stáží, mentoringu, ako aj diskusia o aktuálnych problémoch vedcov na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov. Oslovení vedci z rôznych oblastí predstavia svoju kariérnu cestu, porovnajú svoje skúsenosti vo vede na Slovensku a v zahraničí, a predložia svoje úvahy a nápady ako zlepšiť situáciu doma.

In Vivo o.z.

Podpora projektu „To naj z vedy (Náučné prednášky pre deti v regiónoch)“, ktorého cieľom je pútavou a zrozumiteľnou formou zvýšiť záujem o prírodu, vesmír a históriu (človeka, života, Zeme), zvýšiť záujem o vyučovacie predmety (dejepis, geografia, biológia, fyzika a chémia) a rozvíjať kritické myslenie a vedeckú gramotnosť. Občianske združenie In Vivo sa venuje popularizácií vedy a rozvoju kritického myslenia.

Manageria

Projekt „Teach for Slovakia“ – Nadácia ESET patrí medzi hlavných partnerov programu, ktorý sa venuje intenzívnemu, osobnostnému a profesionálnemu rozvoju na Slovensku, buduje komunitu lídrov v oblasti školstva pre dosiahnutie vízie: „Aby všetky deti mali šancu uspieť“.

Budúca Generácia Európy, o.z.

Projekt „Mini-erazmus“ umožňuje žiakom stredných škôl z celého Slovenska v priebehu jedného semestrálneho týždňa navštíviť skutočné semináre a prednášky vysokých škôl a to tak, aby žiaci mohli ešte pred podaním prihlášky zistiť, či daný odbor je naozaj to, čo študovať chcú. Hlavné ciele projektu sú zníženie nezamestnanosti mladých na Slovensku, rozšírenie množiny aktívnej mládeže na Slovensku, zlepšenie kompetencie žiakov pri adekvátnom výbere vysokej školy, vytvorenie jedinečného networku žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl a poskytovateľov príležitostí a v neposlednom rade motivácia študentov k osobnostnému rastu.

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Podpora výučby matematiky na ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči nákupom matematického programu pre nevidiacich – Lambda, ktorý umožní realizovať vzdelávanie matematiky na počítači s hlasovým výstupom v kombinácii so zväčšeným zobrazením v súlade so zrakovými možnosťami žiaka. Zaškolený nevidiaci žiak uskutoční matematické zápisy, výpočty v programe a následne zobrazí výsledky pre vidiaceho v štandardnom zobrazení.

PATRIAM n.o.

Nezisková organizácia PATRIAM prevádzkuje špecializované zariadenie pre ľudí s psychiatrickými diagnózami, podporený projekt „Farebnejší svet“ má za cieľ uľahčiť vzdelávanie klientov, aby sa tým zvýšila kvalita ich života.

Cesta von

Cieľom projektu Omama je podporiť zdravý psychomotorický, sociálno-emočný a kognitívny vývin detí vo veku 0-3, ktoré pochádzajú z málopodnetného prostredia vylúčených komunít. Projekt teda dáva šancu deťom žijúcim v generačnej chudobe na lepší štart do života.

Univerzitný technologický inkubátor InQb

Nadväzujúc na už existujúce generálne partnerstvo s Univerzitným technologickým inkubátorom, pokračujeme v podpore inovácií a startupov pomocou aktivít inkubátora aj v roku 2019 – projekt je dlhodobou spoluprácou Nadácie ESET, resp. spoločnosti ESET s univerzitným inkubátorom ako pracoviskom Slovenskej technickej univerzity.

Centrum pre neformálne vzdelávanie (CeNef)

Projekt „Kritické myslenie do praxe“ je zameraný na podporu a rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie. Aktivity pozostávajúce z 9 okrúhlych stolov s mladými, ktorých výstupmi majú byť odporúčania a návody ako šíriť a ako pracovať s témou Kritické myslenie a znižovanie nenávistných prejavov v školách, MVO a ako ju zapracovať do praktického života a zo vzdelávacieho seminára zameraného na rozvoj kritického myslenia, bezpečného využívania internetu a sociálnych sietípre učiteľov, pracovníkov s mládežou, rodičov a ostatných dôležitých dospelých, ktorí budú pôsobiť v Prešovskom kraji ako multiprikátori danej témy.

Mladý pes n.o.

Projekt „Bratislava Game Jam 2018“ je dvojdňové stretnutie kreatívnych ľudí, ktorí sa venujú tvorbe grafiky, ilustrácií a programovaniu. Cieľom je vytvoriť originálnu počítačovú hru za 24 hodín na tému týkajúcu sa aktuálnych spoločenských problémov.

HackerSpace Banská Štiavnica

Podpora moderného centra IT vzdelávania v Banskej Štiavnici, ktoré bude komunitným centrom vytvoreným na stretávanie hackerov, digitálnych umelcov, ľudí zaujímajúcich sa o elektronický hardware či programovanie. Prístup k technológiám, počítačom a nástrojom budú mať žiaci základných a stredných škôl.

Projekt Slamka o.z.

Občianske združenie zastrešuje organizáciu konferencie TEDxTrenčín a prináša možnosť aktívne rozvíjať kultúrne a vzdelávacie aktivity, verejnosti ponúka zaujímavé témy a inšpiratívne príbehy a myšlienky.

Mesiačik o.z.

OZ Mesiačik chce v rámci projektu s názvom „Bezpečnosť na prvom mieste“ pomáhať deťom z detských domovov vzdelávať sa v oblasti informačnej bezpečnosti. Hlavným zámerom projektu je interaktívne vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti za pomoci prezentácií, ktoré budeme deťom prednášať pravidelne po dobu 3 mesiacov.

Človek v ohrození, n.o.

Projekt je prvou fázou dlhodobej snahy organizácie Človek v ohrození, n.o. vytvoriť nástroje sociálnej práce v marginalizovaných komunitách zamerané na podporu psychomotorického, kognitívneho a sociálne-emočného vývinu rómskych detí v ranom detstve do 3 rokov, a to prostredníctvom zvyšovania podnetnosti prostredia a posilňovania rodičovských kompetencií rómskych matiek.

Digital marketing Club, o.z.

Ide o projekt prepájajúci svet online marketingu s potrebami neziskových organizácií v tejto oblasti, ktorým bude poskytovaná bezplatná odborná pomoc. Realizácia bude prebiehať cez spájanie skúsených expertných dobrovoľníkov v oblasti online marketingu s konkrétnymi potrebami neziskových organizácií, ktorým budú pomáhať zvyšovať ich dopad, ako aj uskutočnovať bezplatné vzdelávacie workshopy v online marketingu, ktorých účastníci nadobudnuté poznatky využijú na pomoc neziskovým organizáciám pod dohľadom mentora a taktiež organizácia bezplatných vzdelávacích workshopov pre neziskové organizácie.

Budúca Generácia Európy, o.z.

Projekt „Lead-up“ je mentorský program určený aktívnym žiakom stredných škôl, ktorí majú ambíciu zlepšovať sa pod vedením skúseného mentora. Profesionálny mentor je neoceniteľný zdroj vedomostí a skúseností. Je to práve mentor, ktorý pomôže uchopiť talent a pomôže stať sa lídrom. Práve vďaka Lead Up získa mentee odpoveď, ako sa dostať na kvalitnú slovenskú alebo zahraničnú vysokú školu, ako reálne vyzerá jeho budúce povolanie alebo ako rozbehnúť podnikanie. Lead Up pomáha mladým ľuďom naplánovať kariérne ciele a nájsť tú najlepšiu cestu, ako sa k ním dopracovať. Okrem samotných stretnutí medzi mentormi sú súčasťou projektu aj školiace stretnutia na ktorých mentees získajú prostredníctvom workshopov a školiteľov tzv. soft skills využiteľné v bežnom živote. Samotný projekt okrem budovania osobnostných kvalít ľudí dáva zvýšený dôraz na morálny aspekt budovania osobností mentees.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Projekt „Aj ty máš šancu!“ – program podpory rómskych uchádzačov o štúdium na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Cieľom je podporiť šikovných mladých Rómov v možnosti získať vzdelanie, ktoré im umožní dôstojný život a stať sa modelom pre mladých Rómov v ich okolí, ktorí sú v podobnom postavení.  Program vychádza z presvedčenia, že šance rómskeho študenta vyštudovať na kvalitnej univerzite sú výrazne nižšie ako u jeho nerómskeho rovesníka.

Nadácia Aigyptos

Podpora výskumu a rozvoja slovenskej egyptológie a slovenských egyptológov, archeológov a ďalších odborníkov skúmajúcich starovekú lokalitu Tell el-Retábí v Egypte. A to konkrétne podpora spracovanie 3D rekonštrukcie a vizualizácie architektúr starých 3.700 až 3.200 rokov, objavených a zdokumentovaných poľsko-slovenskou archeologickou misiou na lokalite Tell el-Retábí v Egypte.

OZ Preventista

Projekt „Spoločne proti IT kriminalite“ je zameraný na zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti so zameraním na šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou, s priamou podporou spolupráce a vzdelávania ich pedagógov a rodičov zo strany odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti. OZ Preventista zvyšuje povedomie, popularizuje problematiku informačnej bezpečnosti v náväznosti na praktické využívanie IT v bežnom živote.

iKid

iKid (Innovative Kid) je celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov. Zameriavajú sa na implementovanie podnikateľských zručností do výchovno-vzdelávacieho procesu zážitkovou formou a na podporu slovenských základných škôl v rozvoji kreativity a inovácií. Určený je pre deti vo veku 10-15rokov.

OZ TEDx Bratislava

Podpora konferencie TEDx Bratislava 2018 – multižánrová konferencia na štýl svetovej konferencie TED s cieľom šírenia myšlienok hodných šírenia, podpora pozvania kvalitných rečníkov.

AIESEC Slovensko

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia, ktorá združuje študentov a čerstvých absolventov. Projekt GreenWay je organizovaný v spolupráci so školami v Banskobystrickom kraji, no taktiež formou letných táborov a detských univerzít v Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Prostredníctvom kontaktu so zahraničnými dobrovoľníkmi budú mať žiaci a študenti možnosť rozviť si širokú škálu kompetencií.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2018 je jedno z najväčších celoeurópskych podujatí, ktorého cieľom je priblížiť prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti v celej Európe, na Slovensku sa uskutoční v siedmych mestách. Úlohou podujatia je motivovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Združenie sa venuje mládeži v ohrození, prevažne z detských domovov. Organizácia za týmto účelom zriadila a zabezpečuje registrované sociálne služby špecializovaného sociálneho poradenstva a domov na polceste. Projektom je podpora vydania Metodickej príručky o mládeži z detských domovov, ktorá sumarizuje odborné skúsenosti členov organizácie.

Asociácia Divadelná Nitra

Projekt „RE: AGORA NITRA 2018“ je sériou verejných diskusií pre školy a pre verejnosť o závažných spoločensko-politických témach a prináša dôležité a aktuálne spoločenské témy do verejného priestoru. Prostredníctvom širokého spektra aktivít pod dohľadom odborníkov rôznych profesií z rôznych organizácií upriamuje pozornosť širokej verejnosti na závažné spoločensko-politické témy, pomenováva problémy a prispieva k možným riešeniam. Jednotlivé aktivity sa navzájom dopĺňajú a ponúkajú tak rozmanitejší a hlbší pohľad na rôzne celospoločenské témy.

Štátny inštitút odborného vzdelania

Podpora mladých stredoškolákov na 40.ročníku celoslovenskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti 2018.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, o.z.

Cieľom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity je pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Technologický projekt družice skCUBE sa zapísal do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre. Prostredníctvom realizácie spočiatku odvážnych myšlienok, rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých sa snažia ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológii

Organizácia študentskej vedeckej konferencie a jarnej školy ako aj organizáciá prednášok pri príležitosti udelenia čestného doktorátu prof.Bebovi Whitovi, jednému zo zakladateľov disciplíny webového inžinierstva.

SPy, o.z.

Organizácia 3. ročníka konferencie PyCon SK 2018.

Združenie korešpondenčného šachu Slovenskej republiky

Organizácia súťaží jednotlivcov a družstiev SR a na podporu reprezentačných družstiev na ME a MS.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Projekt Komenského inštitútu – honoráre organizátorov, poplatok za platformu na webináre, náklady spojené s organizáciou workshopu atď.

NR klub

Organizácia súťaže jednotlivcov „European Individual Women Chess Championship 2018 Slovakia“ – náklady na ubytovanie a stravovanie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná jednotka Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Náklady súvisiace s hosťovaním prof. Bebo Whitea, cestovné náklady, ubytovanie, náklady na študetskú vedeckú konferenciu a jarnú školu.

Budovanie občianskej spoločnosti

Nadácia Pontis

Podpora rozvoja individuálneho fundraisingu neziskových organizácií na darcovskom portáli dobrakrajina.sk, a to v štyroch strategických témach: ktorých riešenie je pre Slovensko kľúčové z hľadiska rozvoja a posunu vpred: vzdelávanie, chudoba, boj proti korupcii a radostnejší život. Súčasťou partnerstva pre rok 2019 je aj podpora kampaní a projektov dobrej krajiny: Giving Tuesday, GlobalGiving.

Aliancia Fair-play

Projekt Aliancie Fair-play „Polícia ako dôveryhodná súčasť právneho štátu“ reaguje na krízu dôvery v inštitúcie, keď stabilitu liberálnej demokracie ohrozuje nielen samotná nefunkčnosť kľúčových inštitúcií ale už aj samotná nedôvera verejnosti v ne.

SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SAPIE zastupuje záujmy a reprezentuje viac ako 50 inovatívnych spoločností, zlepšuje vzdelávací proces a pripravuje ho na 21. storočie, rozvíja slovenský startup ekosystém a pomáha rýchlo rastúcim spoločnostiam dosiahnuť globálne trhy. Podpora projektov: Mapa slovenského inovatívneho ekosystému - ide o interaktívnu online databázu kľúčových hráčov, ktorí na Slovensku vytvárajú prostredie priaznivé pre inovácie. – Zhromaždenie dostupných možností financovania inovatívnych nápadov, neformálne vzdelávacie programy a príležitosti na networking. Danube Valley Innovation Cluster by mal vytvárať pozitívne synergie v oblasti inovatívneho podnikania, vzdelávania, ale aj v oblasti tvorby verejných politík, a to práve vďaka zdieľaniu dobrej praxe so zástupcami jednotlivých regiónov. Projekt, ktorý v jednoduchej a pochopiteľnej forme prezentuje základné princípy politík priateľských k inováciám. Tieto princípy formulujeme v spolupráci s našimi členskými spoločnosťami na základe ich skúseností a prekážok, ktorým čelia. Projekt sa venuje oblasti digitálnej a inovatívnej ekonomiky, ako aj politikám v oblasti zamestnanosti. Výsledkom projektu bude PDF dokument a dedikovaná webová stránka, na ktorej budú princípy prezentované v interaktívnej forme.

Slovensko.digital o.z.

Príspevok na podporu činnosti občianskeho združenia zameraného na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku. Príspevok na podporu chodu Slovensko.Digital o.z. a rozvoj jeho aktivít. Náklady na platy pre pracovníkov a externých spolupracovníkov združenia v projekte Red Flags a pri presadzovaní opatrení na zlepšenie informatizácie, náklady na rozvoj softvéru pre projekt Red Flags, náklady spojené s prípravou a realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní, náklady spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital a náklady spojené s podporou IT komunity pri vytváraní vlastných riešení v rámci ekosystému a prevádzkové náklady združenia.

Seesame s.r.o.

Projekt „Prvý chatbot, ktorý bojuje proti fake news“ – vytvorenie prvého Facebook chatbota, ktorý pomôže ľuďom rozpoznať falošné správy. Čiastočne to dokáže urobiť za nich, no hlavne ich učí kriticky myslieť. Supluje to, čo zanedbali školy a pomáha tam, kde to je najviac potrebné. Chatbot je ľahko adaptovateľný pre ďalšie krajiny a presahuje hranice Slovenska. Ide o dlhodobý projekt, ktorý chcú priebežne rozvíjať a zlepšovať.

BlackRuby s.r.o.

Projekt „UVOstat“ sa venuje zbieraniu otvorených dát súvisiacich s verejnými obstarávaniami a prepájaním ich za účelom jednoduchšej analýzy, kto obchoduje so štátom a za akých podmienok. Okrem údajov súvisiach s verejnými obstarávaniami zbiera aj dáta o výberových konaniach do štátnej správy z portálu slovensko.sk a poskytuje občanom jednoduchú notifikačnú funkciu, akú už bežne ponúkajú všetky pracovné portály, avšak slovensko.sk na ňu pozabudlo. Taktiež z týchto údajov poskytuje štatistiky kde štát zamestnáva najviac ľudí. Cieľom tejto žiadosti je získať podporu na implementáciu nového dátového zdroja (elektronické trhovisko eks.sk) a úpravu aktuálnych profilov/štatistík tak, aby bolo možné na jednom mieste sledovať a analyzovať všetky obchodovania firiem so štátom bez ohľadu na to, či išli cez vestník, alebo elektronické trhovisko.

TEDxBratislava

Podujatie „TEDxBratislava Women 2018“ je poldňové podujatie, ktoré bude kombináciou pozoruhodných príbehov pozvaných rečníčok a najlepších vystúpení z globálnej konferencie TEDWomen v Palm Springs. Nadácia ESET bude hlavným partnerom podujatia.

Človek v ohrození

Filmový festival JEDEN SVET" – medzinárodný festival dokumentárnych filmov, ktorý už 19 rokov prezentuje to najlepšie z dokumentárnej tvorby. Filmy a sprievodné akcie festivalu reflektujú spoločenské, ekologické, ľudsko právne a kultúrne témy. Cieľom festivalu je budovať povedomie o spoločenských, ekologických a ľudskoprávnych témacha témach udržateľného rozvoja. Tento rok budú všetky filmy premietané a všetky sprievodné podujatia organizované v mene slobody.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Hlavným cieľom projektu „Demagog.sk: odhaľujeme nepravdy a zavádzanie politikov“ je zvýšiť informovanosť voličov pred voľbami (komunálnymi, národnými, európskymi) prostredníctvom analýz faktov, hodnotenia plnenia prísľubov a porovnávania postoja kandidátov v kľúčových otázkach. V najbližšej sezóne 2018/2019 nás čakajú troje voľby: komunálne, prezidentské, voľby do Európskeho parlamentu. Pred prezidentskými a komunálnymi voľbami chce organizácia pripraviť overenia pravdivosti výrokov kandidátov, v prípade komunálnych volieb pripraví aj súhrnné analýzy plnenia sľubov súčasných primátorov krajských miest.

Aliancia Fair-play

Biela vrana 2018 je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Od roku 2008 ju udeľujú Aliancia Fair-play a VIA IURIS. Je pre nich veľmi dôležité, aby vzácni ľudia v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem, zažili poďakovanie a podporu.

Nadácia Cvernovka

Projekt „Okupácia“ – multižánrové podujatie, organizované pri príležitosti 50-teho výročia okupácie Československa v auguste 1968 vojskami Varšavskej zmluvy, ktorého program bude pozostávať zo: 1. HAPPENING – SIMULÁCIA – návštevníci budú konfrontovaní s reálnym ruským tankom a komparzistami-vojakmi v dobových uniformách, 2. MESTSKÁ HRA / INSTAGRAM – zážitkové spoznávanie Bratislavy v kontexte udalostí „augusta 68“, 3. VÝSTAVY A PREMIETANIE FILMOV – fotografie a dobové materiály, 4. DISKUSNÝ PANEL – diskusie pre školy, odbornú i laickú verejnosť s účasťou historikov, sociológov, filozofov, politológov a svedkov udalosti „68“, 5. DIVADELNÁ HRA – divadelné predstavenie s titulom „Okupácia“, vytvorené špeciálne pre toto podujatie.

Film generácia o.z.

Projekt 68 je multižánrový pamätník historických udalostí, ktoré pohli našou spoločnosťou a ktoré, cez postupné zabúdanie, skresľovanie spomienok, nedostatočné vyrovnanie sa s minulosťou a odchod pamätníkov týchto udalostí, hrozia, že ovplyvnia smerovanie Slovenska aj v súčasnosti. Projekt sa zaoberá udalosťami noci z 20. na 21. augusta 1968, kedy Československo obsadili vojská Varšavskej dohody. Chce ponúknuť spracovanie témy cez jedinečný domáci pohľad „obyčajných ľudí“, ktorí majú na tieto dni nezvyčajnú osobnú spomienku alebo silný zážitok „doby“.

Divadelné združenie GUnaGU

Schválené kontinuálne partnerstvo na pozícii „Hlavný partner sezóny roku 2018“. Finančná podpora divadla pri premiérach: HORÚCE LETO 68 (ako sme utekali), a VODKA A CHRÓM (sestričky, pacienti, doktori a disidenti).

Art Gallery

Podpora Divadla LaKomika s cieľom prezentovať súčasnú, pôvodnú, slovenskú, dramatickú tvorbu a prispievať k rozvoju slovenského divadelného umenia.

VIA IURIS

Projekt „Občiansky hlas“ – zabezpečovanie právnej pomoci aktívnym občanom, jednotlivcom, formalizovaným občianskym organizáciám alebo neformálnym iniciatívam, ktoré obhajujú verejný záujem v oblasti ľudských práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, ochrany životného prostredia, alebo boja proti korupcii a klientelizmu. Okrem právneho poradenstva vo vybraných prípadoch ide aj o zabezpečenie poradenstva v oblasti komunikácie s verejnosťou a médiami a prípravu občianskych kampaní (napr. podpisových akcií, verejných zhromaždení). Súčasťou projektu je aj obrana princípov občianskej spoločnosti na úrovni legislatívy: pravidelné monitorovanie legislatívnej aktivity vlády a parlamentu, dohľad nad zákonmi týkajúcimi sa zapájania občanov do rozhodovania o veciach verejných.

Aliancia Fair-play

Projekt „Štát pre občanov – zvyšovanie dôvery v liberálnu demokraciu“ – klúčovou zložkou analyticko-watchdogovej časti bude dátová analýza účtovných závierok, ktorá bude nadväzovať na obdobnú analýzu o ziskovosti firiem podnikajúcich v zdravotníctve. Nadväzujúca analýza by mala zachytiť zmeny v distribúcii nadhodnoty tvorenej v zdravotníctve, teda, či (a nakoľko) opatrenia, ktoré prijali ministerstvo a zdravotné poisťovne, priniesli zmeny v podobe efektívnejšieho využívania finančných zdrojov - prípadne, či sa rovnomernejšie rozdelili medzi jednotlivých aktérov zabezpečujúcich chod zdravotníctva. Lepšou kontrolou vysoko ziskových aktivít a zameraním pozornosti na ne sa znižuje korupčný priestor v tejto oblasti. Podstatnou súčasťou analyticko-watchdogovej vetvy projektu bude aj výstup postavený na prieskume pripravovaných zmien v polícii a prokuratúre - a to tých, ktoré by viedli k zrýchleniu a zefektívneniu prípravného konania a následne trestného stíhania.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Podpora plánovaných podujatí pri príležitosti Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva na rok 2019, ktorým sa stali Košice. Konkretne ide o podporu materiálneho zabezpečenia enviromentálnych aktivít, ktoré bude Dobrovoľnícke centrum Košického kraja organizovať.

Nadácia Milana Šimečku

Projekt Remember November sa zameria na systematickú prácu s mládežou a výchovu k aktívnej občianskej spoločnosti. Hlavnou témou projektu sú paralely medzi emigráciou pred rokom 1989 a dôvodmi odchodu mladých ľudí zo Slovenska v súčasnosti. Projekt pozostáva z dvoch paralelne prebiehajúcich aktivít - lokálneho výskumu 8 študentských tímov pod názvom Študenti po stopách totality a prípravy autorského študentského divadelného výstúpenia pod názvom Remember November - Revolutions Reloaded.

Ochrana zdravia a charita*

Náruč - Pomoc deťom v kríze

Podpora zdravotnej starostlivosti o týrané, zneužívané a zanedbávané deti v Detskom krízovom centre Náruč. V rámci projektu sa pokryjú zvýšené náklady na lieky a zdravotné pomôcky pre deti umiestnené v DKC Náruč a náklady na pokrytie úväzku zdravotného pracovníka.

Podpora vzdelania

Learn2Code

Learn2Code sa dlhodobo venuje rozvoju digitálnych zručností detí. Príspevok na náklady spojené s organizáciou programátorskej súťaže pre žiakov základných škôl Galaxiáda.

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania. Príspevok na náklady spojené s organizáciou korešpondenčných sústredení, letných škôl a súťaže Náboj.

Slovenská matematická spoločnosť

Dlhodobá spolupráca s tímom prof. Milana Hejného z Prahy na vývoji učebníc matematiky podľa metódy prof. Víta Hejného – Metóda VOBS (vyučovanie orientované na budovanie schém) – majú priniesť zmenu vyučovania a postojov k matematike na 1. st. ZŠ, príspevok na vývoj a tlač učebníc MATEMATIKA pre 4. ročník ZŠ v slovenskom a anglickom jazyku.

Jednota slovenských matematikov a fyzikov v Žiline

Organizačné a materiálne zabezpečenie korešpondenčnej súťaže SEZAM a SEZAMKO (pre mladšie deti) v letnom aj zimnom semestri, pobytové náklady účastníkov sústredení – riešiteľov a dobrovoľných organizátorov, náklady na prípravu sústredení. Podpora školení vedúcich a prezentovanie pedagogických a didaktických výsledkov práce so žiakmi na konferenciách.

Inštitút pre aktívne občianstvo

Vzdelávací program „Školy, ktoré menia svet 2“ – zážitkový program výchovy a vzdelávania detí a mládeže k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a deradikalizácii.

GINGERS Academy

Projekt Wake up – tvorba multimediálneho e-learningového kurzu – ktorý bude inovatívnym spôsobom objasňovať študentom témy ako argumentácia, vyhľadávanie hodnoverných informácií, overovanie faktov, korektné diskutovanie a základy logiky.

Sensorium

Sensorium je festival inovatívnej kreativity so zameraním na vzdelanie v oblasti kreatívnych technológií. Príspevok na realizáciu technologických workshopov.

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Podpora nadaných študentov gymnázia vo Vranove nad Topľou

Ekonomická univerzita v Bratislave

Modelová konferencia 2018 – Bezpečnostná sekcia konferencie sa venuje kybernetickej bezpečnosti v kontexte Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

In Vivo

Prednáškové šnúry Dušana Valenta pre deti mimo Bratislavský kraj. Pútavé a zrozumiteľné prednášky o prírode, vesmíre a histórii s cieľom zvýšenia záujmu o tieto predmety (dejepis, geografia, biológia, fyzika a chémia).

OZ INFANZIA, Sobrance

Projekt „IT krok za krokom“ – Zriadenie počítačovej miestnosti pre kurzy pre deti, mládež a dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia. Klub poskytuje deťom doučovanie, poradenstvo a voľnočasové aktivity.

Združenie mladých Rómov

Projekt „Kariérne poradenstvo“ sa zameriava na školenia rozvíjajúce zručnosti mládežníckych vedúcich, sociálnych pracovníkov a ľudí pracujúcich v mimovládnych organizáciách v oblasti kariérneho poradenstva. Príspevok na školenia, ktorých podstatou je naučiť, ako odovzdávať a vyučovať príslušné informácie, či o tom, ako sa uchádzať o prácu alebo štúdium.

Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie

Podpora projektov „Malá logická olympiáda“ a „Logická olympiáda“ – súťaže preveria logické a matematické myslenie, priestorový úsudok a verbálne myslenie malých nadaných detí v materských školách. Malá logická olympiáda je určená deťom v materských školách a logická olympiáda preverí vedomosti žiakov základných škôl a 8 ročných gymnázií do 15 rokov.

Špeciálna základná škola s MŠ internátna Levice

Projekt „Interaktívne a inovatívne“ je zameraný na skvalitnenie výučby žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt „Edukačná robotika vo vzdelávaní“ – nákup robotických stavebníc pre prípravu študentov učiteľstva tejto fakulty v predmetoch: Robotické stavebnice vo vyučovaní 1,2 a Digitálne technológie 3 pre získanie skúseností práce s modernými vyučovacími nástrojmi.

ZŠ Pliešovce

Projekt „Rozvoj výučby angličtiny“ – príspevok na nákup sedacích vakov a anglickej literatúry pre žiakov školy.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita

Projekt „Digitálna kriminalistika“, ktorého zámerom je praktické preskúmanie možnosti Scio NIR senzoru na vzorkách a oboznámenie študentov s najnovšími trendami v oblasti spektrálnych analýz. Finančná podpora na nákup Scio NIR s príslušenstvom.

Teach for Slovakia

Nadácia ESET patrí k hlavným partnerom programu zameraného na intenzívny, osobnostný a profesionálny rozvoj na Slovensku, budujúci komunitu lídrov v oblasti školstva pre dosiahnutie vízie: „Aby všetky deti mali šancu uspieť“. Príspevok na realizačný tím a manažment programu, recruiting, PR, office a administratívu pre šk. rok 2017/2018.

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Projekt vzdelávania učiteľov v regiónoch Slovenska – Programujeme v Pythone – s cieľom zrealizovať dvojdňové školenia o metodike vyučovania a základoch programovania v jazyku Python. Projekt chce podporiť zmenu súčasného stavu výučby programovania na stredných školách z jazyka Pascal, ktorý sa v praxi nepoužíva, na programovací jazyk Python – jednoduchý a vhodný jazyk prezačiatočníkov, ktorý je zároveň v praxi používaný.

OZ Mladiinfo Slovensko

Konferencia Na káve s možnosťami – podpora podujatia pre stredoškolákov doteraz organizovaného iba v Bratislave, sa uskutoční tentoraz v Košiciach v Kulturparku dňa 27.10.2017. Na konferencii sa predstavia organizácie ponúkajúce zahraničné štúdium, krátkodobé či dlhodobé pobyty, súťaže, semináre a ďalšie príležitosti, ktoré študentom otvoria dvere do sveta na Slovensku i v zahraničí. Kvôli rozmáhajúcom sa sympatizovaní s extrémistickými názormi v tomto regióne, bude tohtoročná konferencia nielen o workshopoch a diskusiách. Hlavnými témami budú extrémizmus, dezinformácie, korupcia či občianska pasivita

Univerzitný technologický inkubátor STU

TECH INNO DAY 2018 – kooperačné podujatie, kde sa na jednom mieste v rovnakom čase stretnú start-upy, zaujímavé inovácie, partneri, investori, médiá, študenti i odborná verejnosť. Vznikajú nové idey, partnerstvá a buduje sa pôda pre ďalšie spolupráce. Podujatie má za cieľ podporiť rozvoj ďalších slovenských technologických spoločností, ktoré budú nasledovať trend inovácií a technického vývoja a šíriť osvetu o význame podnikania v oblasti techniky a technológií.

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku

Projekt časopisu .týždeň v partnerstve s Teach for Slovakia pravidelne publikuje rubriku/prílohu o vzdelávaní, ktorá verejnosti prináša kvalitné a pútavé informácie o stave školstva a štartuje verejnú debatu o potrebe zlepšenia a možných riešeniach. Projekt je postavený na odbornej garancii TFS, odomknutých článkoch pre maximálny dosah a na pútavej forme príspevkov s využitím moderných online formátov.

OZ Digitálna inteligencia

Projekt „Inteligentne proti hejtu online“, ktorý reaguje na vzrastajúce prípady nenávistných prejavov na internete. Prostredníctvom motivačného videa predstaví existujúce možnosti ako reagovať na nenávistný obsah na internete. Video bude základom kampane zameranej na podporu zodpovedného a inteligentného správania sa na internete.

Diagnostické centrum Lietavská Lúčka

Nákup počítačov do IT učebne diagnostického centra. Dievčatá umiestnené v tomto zariadení pochádzajú prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia z celého Slovenska, z rómskych komunít, zlyhávajú v škole, neovládajú slovenčinu a majú skúsenosti s užívaním drog. Práca s počítačom dievčatám pomôže pri rozvoji jazykovej kultúry, rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a reedukácii.

Satori

Demobit 2018 Resonation – podpora tradície súťažnej prehliadky počítačového umenia špecifickej IT subkultúry, ktorá produkuje demá – krátke naprogramované audio-vizualizácie, ktoré láka kapacity medzinárodnej a domácej demoscény. Podujatie sa uskutoční 2.- 4.februára 2018.

OZ LIVING MEMORY

Projekt vzdelávania stredoškolských študentov na podporu kritického myslenia a demokracie formou otvorených diskusií so študentami vo všetkých krajoch Slovenska. Cieľová skupina nekriticky prijíma názory založené na nenávisti (najmä voči Rómom), rasizme, či odpore k demokratickej forme vlády. Projekt ukáže študentom, že treba o veciach uvažovať a viac diskutovať, pozerať sa na podnety z viacerých strán a zároveň im ukázať hrozbu totalitného spôsobu myslenia.

Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, o.z.

Projekt „(Ne)bezpečne v sieti“ je zameraný na rozvoj kritického myslenia a schopnosti vedieť kriticky hodnotiť informácie. Zároveň chce poukázať na bezpečné používanie internetu a novodobých IKT technológií a médií, s ktorými sú mladí každodenne spätí. Prostredníctvom informačno-vzdelávacej kampane bude poskytovať mladým ľuďom informácie a zároveň i prakticky rozvíjať kompetencie potrebné na rozvoj ich kritického myslenia. Medzi plánované projektové aktivity patrí aj publikácia „(Ne)bezpečne v sieti“, tvorba propagačno-informačných materiálov k téme kritického myslenia a bezpečného využívania internetu, konferencia (Ne)bezpečne v sieti, workshop, či prezentačno-diskusné stretnutie – raňajky „GO Caffe“

Lepšia geografia, o.z.

Podpora inovatívnych vzdelávacích materiálov a metód pre učiteľov geografie uverejňovaných na metodickom portáli www.lepsiageografia.sk. Ich využívanie vedie k zvýšeniu kvality vzdelávania na školách a k efektívnejšiemu učeniu sa žiakov. Obsah portálu tvorí zmes návrhov vyučovacích hodín, návodov a inšpirácií na geografické aktivity, pokusy, experimenty, projektové zadania, skupinové úlohy, prípadové štúdie, ktorú dopĺňajú prezentácie, kvízy a hry. Príspevok na náklady spojené s prevádzkou metodického portálu a tvorbou nových vzdelávacích materiálov.

Technická univerzita v Košiciach

Ambícia prepojenia vhodných metód a foriem výučby s prispôsobenými priestormi pre stimuláciu a rozvoj kreativity, ale aj kritického myslenia, komunikačných a kooperačných zručností a schopnosti riešiť problémy. Cieľom je vytvorenie priestoru pre študentov, ktorý umožní sa posúvať od tradičných metód výučby k inovatívnym ako SCRUM, či k iným formám aktívneho učenia.

Junior Achievement Slovensko

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu všeobecnej prípravy a výchovy mladých ľudí na SŠ na Slovensku, posilniť pevnejšie a tesnejšie prepojenie obsahu aj foriem vzdelávania s aktuálnymi potrebami praxe prostredníctvom interaktívneho edukačného programu, ako prevenciu proti nezamestnanosti mladých ľudí.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Podpora vzdelávania a výskumu v oblasti informačnej bezpečnosti – podpora doktorandského štúdia v šk.r.2017/18 a podpora výskumu a vzdelávania cez pozíciu postdoc – zaangažovanie vysokokvalifikovaných bezpečnostných špecialistov, ktorí budú viesť prednášky, cvičenia a kvalifikačné práce – užšia spolupráca na výskume a podpora prenos skúseností

Veda nás baví, n.o.

Partnerstvo 2. ročníka celodenného podujatia, ktorého cieľom je hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Na podujatí budú vysoké a stredné odborné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry dokazovať, že veda je všade okolo nás a bude príležitosť si formou interaktívnych experimentov overiť mnohé skutočnosti a javy. Termín: 14.9.2017, Námestie Eurovea, BA

Slovak Startup, o.z

Podpora vzniku sesterskej platformy k online startup médiu s globálnym dosahom – Slovak STARTUP, ktorá svojím vlastným obsahom bude vzdelávať a nasmerúvať mladých ľudí k podnikaniu vo všetkých regiónoch SR, motivovať mladých ľudí posúvať sa osobnostne dopredu a snažiť sa meniť svoje okolie

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Podporou úpravy centrálneho priestoru školy na priestor komunikačných centier – hniezd, veľkorysú knižnicu, priestor pre WICKy, študijnú zónu so STARTUPom a divadelný priestor… – bude podporený Program rozvoja charakteru pozostávajúci z viacerých modulov, z budovania inkluzívnej komunity, kde sú multikulturalita a rozmanitosť vítané. Dlhodobým zámerom projektu je multiplikácia programu a jeho aplikácia na iné školy.

JCI-Slovensko

Cieľom programu je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Podpora študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy, začali ho už počas štúdia aj realizovať a po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby, príp. ako firmy s vlastnými zamestnancami.

Budúca generácia Európy (Future Generation Europe – FGE)

Mentorský program určený aktívnym žiakom stredných škôl, ktorí majú ambíciu zlepšovať sa pod vedením skúseného mentora. Okrem samotného mentoringu medzi mentorom a menteem sú dôležitou súčasťou programu aj spoločné stretnutia, ktorých zámerom je vytvorenie komunity mladých ľudí zdieľajúcich si medzi sebou nápady, nové možnosti, či prácu na spoločných projektoch. Ďalším zámerom spoločných stretnutí je sprostredkovanie soft skillových workshopov a osobných stretnutí s významnými osobnosťami.

STU v Bratislave – Univerzitný techologický inkubátor InQb

Podpora inovácií a startupov pri aktivitách inkubátora pre rok 2018 – projekt dlhodobej spolupráce Nadácie ESET, resp. spoločnosti ESET s univerzitným inkubátorom ako pracoviskom Slovenskej technickej univerzity.

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským M.Szencziho v Senci

Podpora krúžku programovania pre žiakov 5.-9.roč. ZŠ, ktorý škola zastrešuje na dobrovoľníckej báze rodičov – lektorov. Podpora školy zakúpením systému Lego Education WeDo 2.0 ako kombinácie hardvéru a softvéru pre praktické projekty a LEGO MINDSTORMS 31313 EV3

FLL Slovensko, o.z.

Príspevok na podporu tímov čiastočnou úhradou poplatkov a tiež regionálnych organizátorov jednotlivých turnajov.

Aj Ty v IT

Girl's Day 2017 – Projekt zameraný na zníženie rodovej nerovnosti v IT sektore, cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu IT a následnému zamestnaniu v tomto odbore.

Teach For Slovakia

Nadácia ESET patrí k hlavným partnerom programu zameraného na intenzívny, osobnostný a profesionálny rozvoj na Slovensku, budujúci komunitu lídrov v oblasti školstva pre dosiahnutie vízie: „Aby všetky deti mali šancu uspieť“. Príspevok na realizačný tím a manažment programu, recruiting, PR, office a administratívu pre rok 2017.

OZ Harpúna

Projekt: „Žilinská malá školská reforma“ – Príprava a výučba inovatívnych predmetov vhodných pre ZŠ a SŠ – Programovanie, Robotika, BioHacking (Genetická analýza a Genetická modifikácia) a NanoTech. Predmety sú pripravované v spolupráci s akademickou obcou a budú vyučované odborníkmi z praxe. Okrem inovatívneho obsahu projekt prináša aj ďalšie zlepšenie výučbového procesu – efektívnejšiu metódu výučby – eduScrum. Projekt je pilotným programom pre žilinský kraj.

OZ TROJSTEN

Podpora činnosti združenia pri FMFI UK – organizácia korešpondenčných seminárov z matematiky, fyziky a programovania, ktoré sú vypracované zábavnou a kreatívnou cestou a uplatňujú zásady individuálneho prístupu pre žiakov stredných a základných škôl; podpora organizácie sústredení a letných škôl.

OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Správa webového portálu – preventista.sk ako komplexná platforma a zdroj informácií pre výmenu skúsenosti a aktivít preventívneho pôsobenia.

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB)

Konferencia Informačná bezpečnosť 2017 – SASIB združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti s cieľom prispievania ku zlepšeniu stavu informačnej bezpečnosti na Slovensku a pôsobiť ako národná, mimovládna autorita. Príspevok na podporu organizácie konferencie o informačnej bezpečnosti.

Truc sphérique, o.z.

Výstava Data: Demokracia – podpora projektu s cieľom otvoriť diskusiu o téme online bezpečnosti a digitálnej gramotnosti, ktoré na Slovensku zatiaľ neboli ucelene reflektované. Projekt prepája edukatívny sprievodný program s kvalitnými umeleckými dielami, čím sa snaží tému sprístupniť čo najširšiemu publiku.

Inštitút pre aktívne občianstvo

Vzdelávací program „Školy, ktoré menia svet“ – zážitkový program výchovy a vzdelávania detí a mládeže k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a deradikalizácii.

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Vzdelávací program: „Štart do života“ – Podpora školení ako prípravy mladých ľudí na samostatný život po odchode z detského domova. Témami školení sú „Bývanie“, „Úrady“, „Zamestnanie“, prierezová téma „Finančné hospodárenie“ a simulačná hra odchodu z detského domova „Štart do života“.

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s., ČR

Štipendijný program „Pomoz mi do života“ – projekt pomoci konkrétnym deťom a mladým ľuďom vyrastajúcich v detských domovoch na území ČR s úspešným začlenením sa do spoločnosti po oupstení detského domova.

Združenie korešpondenčného šachu SR

Príspevok na podporu organizácie korešpondenčného šachu, riadenie súťaží a reprezentácie jednotlivcov a družstiev pre všetky vekové kategórie v rámci SR.

Budovanie občianskej spoločnosti

Nadácia PONTIS

Projekt „Dobrá Krajina“ – príspevok na fungovanie crowdfundingového portálu pre neziskové organizácie dobrakrajina.sk a na priamu podporu organizácií na dorovnávanie úspešných crowdfungových kampaní.

Novinárska cena 2017

Príspevok na organizovanie „Novinárskej ceny 2017“, ktorá je celonárodnou súťažou určenou pre všetky typy médií a novinárov. Cieľom súťaže je vytvárať fórum kvalitnej žurnalistiky a podporovať štandardy novinárskej práce.

WASCO družstvo Valaská

Prevádzkovanie práčovní a čistiarne. Wasco družstvo zamestnáva vo svojej prevádzke zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Ide o osoby s rôznym typom zdravotného postihnutia, ktoré im nedovoľuje uplatniť sa na trhu práce, alebo o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov – dlhodobo nezamestnaní, ženy samo živiteľky, osoby s minimálnym vzdelaním, osoby po 50. roku života a Rómovia.

Slovensko.Digital

Príspevok na podporu činnosti občianskeho združenia zameraného na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku. Príspevok na podporu chodu OZ Slovensko.Digital a rozvoj jeho aktivít. Náklady na platy pre pracovníkov a externých spolupracovníkov združenia v projekte Red Flags a pri presadzovaní opatrení na zlepšenie informatizácie, náklady na rozvoj softvéru pre projekt Red Flags, náklady spojené s prípravou a realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní, náklady spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital a náklady spojené s podporou IT komunity pri vytváraní vlastných riešení v rámci ekosystému a prevádzkové náklady združenia

Nadácia PONTIS

Podpora rozvoja individuálneho fundraisingu neziskových organizácií na darcovskom portáli dobrakrajina.sk, a to v štyroch strategických témach: ktorých riešenie je pre Slovensko kľúčové z hľadiska rozvoja a posunu vpred: vzdelávanie, chudoba, boj proti korupcii a radostnejší život. Súčasťou partnerstva pre rok 2018 je aj podpora kampaní a projektov dobrej krajiny: Giving Tuesday, GlobalGiving a Restaurant Day.

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Podpora projektu „Mladí ľudia a riziká extrémizmu“, ktorý sa zameriava na odhalenie príčin prejavov extrémizmu mladých ľudí vo verejnom živote. Výstupy projektu zaostria pozornosť na pozadie extrémistických prejavov, na odhaľovanie väzieb extrémistickej scény a jej ideového zázemia na vzory z minulosti, na analýzu hodnotových orientácií, na zvýšenie miery informovanosti verejnosti o vzostupe extrémizmu a jeho faktoroch. Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom série reprezentatívnych výskumov poskytnúť verejnosti, politickým lídrom, štátnym i mimovládnym organizáciám kvalifikovaný pohľad na postoje, hodnotové nastavenie a iné fenomény súvisiace s extrémizmom v jeho rôznych prejavoch a podobách.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Dlhodobým cieľom projektu Demagog.SK je podporovať na faktoch a dôkazoch založenú verejnú diskusiu na Slovensku - v demokratickom štáte. Na dosiahnutie tohto cieľa pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov v televízii, rádiu, na tlačových konferenciách či v tlači, odhaľuje nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia politikov a tým poskytuje verejnosti aj médiám korektné informácie. V spolupráci s ďalšími NGO sa bude snažiť a odhaľovať prípadné dezinformácie. Príspevok na zrýchlenie analýz faktickej správnosti či argumentačných chýb a diverzifikácie obsahu, aby časť výstupov bola v jednoduchšej a názornejšej forme.

SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Podpora projektov: 1. SMARTA - neformálneho združenia vzdelávacích organizácií, ktoré má za cieľ rozvíjať podnikateľské, líderské, technologické a digitálne zručnosti mladých a podporiť ich pri realizácii ich podnikateľských nápadov, 2. DANUBE VALLEY INNOVATION CLUSTER - projekt regionálnej spolupráce (priblíženie regiónov Bratislava – Viedeň – Budapešť). Príspevok na organizáciu 2-dňovej konferencie Danube Valley Innovation Cluster Kick Off

Centrum pre otvorenú politiku

Projekt sa zameriava na sprostredkovanie nevyhnutných informácií a základných procesov v samospráve potrebných pre adekvátny výkon voleného predstaviteľa. Identifikovali sme 6 spádových oblastí, v ktorých sa bude realizovať projekt vzdelávania. V kooperácii s organizáciou NDI (National Democratic Institut Slovensko) – príprava a realizácia školení pre poslancov rómskej komunity zvolených do samospráv obcí. Príspevok konkrétne na mzdové náklady projektového manažéra, asistenta projekt. manažéra, lektorov, cestovné, ubytovacie náklady, prenájom školiacej miestnosti

Združenie rómskych detí a mládeže

Podpora aktivít projektu zameraného na odmietnutie rasizmu a antisemitizmu: - Spolunažívanie Rómov a Židov a majoritnej časti obyvateľstva, - Vedenie tvorivého dialógu na báze tolerancie, porozumenia a poznania rómskej a židovskej identity, kultúry, mentality rómskeho a židovského obyvateľstva - Vytvorenie širokej diskusie a vzájomnej spolupráce jednotlivých organizácií v meste, ktoré sa podieľajú na riešení problémov v rómskej a židovskej komunite, - Snaha zapojiť Rómov do verejného života - Poznanie zvykov, tradícií a kultúry Rómov a Židov. Výstupom podujatí budú prednášky a diskusie vedené odbornými lektormi zamerané na danú problematiku

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Podpora portálu „Cena štátu“ – www.cenastatu.sk, ktorý na jednom mieste sústreďuje presné a aktuálne informácie o jednotlivých zložkách verejných financií. Pomocou interaktívnych súčastí stránky či prepočtov všetkých položiek na pracujúceho alebo jedného občana, má projekt ambíciu zlepšiť povedomie o fungovaní a proporciách verejných financií.

Transparency International Slovensko

Podpora projektu aktivizovania a podpory občanov k aktívnejšej občianskej kontrole verejného života okolo seba – fungovania radníc a lokálnych parlamentov, nemocníc, škôl či súdov. Realizácia workshopov zameraných na prenos know-how (právo na informácie, existencia verejných zdrojov dát, informovanie o kauzách) pre umožnenie tlaku na lepšiu správu vecí verejných.

Nadácia PONTIS

Fórum o firemnej filantropii – popdora najväčšieho podujatia pre expertov z oblasti filantropie na Slovensku. Je to platforma, ktorá prináša nové koncepty, inovácie, ktoré firmy či jednotlivcov môžu inšpirovať a posúvať ďalej.

OZ Štyri živly
  1. letný filmový festival 4 živly – festival je jediným vzdelávacím podujatím v oblasti audiovízie zameraným na širokú verejnosť, vrátane detí. Cieľom 4 živlov je popri prednáškach o filme a audiovízii rozprávať aj o ďalších aspektoch témy seminára – uvádzať ju v širších spoločenských a dejinných súvislostiach.
OZ ART GALLERY

Podpora Divadla LaKomika s cieľom prezentovať súčasnú pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu a prispievať k rozvoju slovenského divadelného umenia.

OZ Via Iuris

Demokracia, ktorá funguje aj v praxi – projekt je zameraný na podporu aktívnej občianskej spoločnosti a práva ľudí podieľať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Toto právo podporíme dvomi spôsobmi: presadzovaním legislatívnych zmien a zabezpečovaním právnej pomoci občianskymi iniciatívam a jednotlivcom.

OZ TEDxBratislava

TEDxBratislava 2017 – multižánrová konferencia na štýl svetovej konferencie TED s cieľom šírenia myšlienok hodných šírenia, podpora pozvania kvalitných rečníkov.

Budúca Generácia Európy, o.z.

Back from Abroad – Podpora projektu reagujúceho na stále rastúci problém odlivu mozgov u mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia a ich neochoty vrátiť sa späť do ich vlasti. Projekt realizovaný ako esejistická súťaž pre vyjadrenie myšlienky ako zlepšiť prostredie na Slovensku.

Ochrana zdravia a charita*

Maják nádeje

Maják nádeje je organizácia, ktorá pomáha rodinám v núdzi z Košíc. Projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“ sa zaoberá rozvojom pracovných zručností a návykov výrobou darčekových mydiel. Financie na zakúpenie materiálu na tvorivé dielne.

OZ Stopka

Podpora projektu „3D + COrvus = technológie pomáhajúce nevidiacim“, ktorý sa zaoberá výrobou softvéru pre nevidiacich na inteligentných telefónoch. Príspevok na výrobu hardvéru pre tachometer použiteľný na stacionárny bicykel, či bežiaci pás.

Liga za duševné zdravie

Projekt „Kamaráti Jabĺčka“, ktorý je voľným pokračovaním programu Zippyho kamaráti, buduje a posilňuje sociálne zručnosti detí, deti si precvičia svoje zručnosti v oblastiach: pocity, komunikácia, priateľstvá, riešenie problémov, zmeny a zvládanie. Príspevok na tlač manuálov pre učiteľov.

OZ Krehkí bojovníci

Podpora tvorby informačného webu pre zdravotne znevýhodnených a ľudí v núdzi – aktuálne, kompletné a zrozumiteľné informácie o formách pomoci, ktoré ponúka nielen štát, ale aj mimovládne organizácie pôsobiace na Slovensku.

RESOTY Antona Srholca

Podpora KOMUNITY – podpornej skupiny ľudí bez domova, ktorá sa usiluje o ich resocializáciu podľa pravidiel vytvorených jej zakladateľom Antonom Srholcom. Hlavným princípom komunity je spoločná práca a budovanie zdravého životného štýlu. Súčasťou je aj výchova k ekológii, triedenie odpadov, biozáhradka, šetrenie energie, vody a pod.

Slovenský Červený kríž – Územný spolok Bratislava – mesto

Vybavenie klubového centra pre osamelých starších ľudí s nízkym príjmom – dôchodcov a dospelých s mentálnym postihnutím, ktorí sú prijímateľmi sociálnej služby Slovenského červeného kríža.

OZ PRO VIDA

Cieľom programu je dosiahnuť, aby sa každé dieťa vedelo zaradiť do spoločnosti, nájsť si prácu a malo zdravé vzťahy. BUDDY dobrovoľník sa stáva kľúčovou blízkou osobou v živote domováckeho dieťaťa. Podpora programu pre zabezpečenie kontinuity kvality starostlivosti o páry dieťa-dobrovoľník a doučovacích dobrovoľníkov, ako aj zabezpečenie výberu nových dobrovoľníkov pre ďalšie konkrétne deti z už v súčasnosti prihlásených ďalších záujemcov o BUDDY dlhodobé dobrovoľníctvo

OZ Nádej deťom

Podpora prevádzky komunitnej škôlky s cieľom vzdelávania a výchovy detí predškolského veku z málopodnetného prostredia, pozdvihnutie ich vedomostnej úrovne a príprava na školskú dochádzku zapájanie do vzdelávacieho procesu aj rodičov detí, aby sa stali aktívnymi účastníkmi a prevzali zodpovednosť za svoje deti, čím podporia ich rodičovské kompetencie.

Detská fakultná nemocnica Košice

Finančný príspevok na nové moderné infúzne stojany, ktoré sú stabilné, bezpečnejšie, s možnosťou pripojenia infúznych pump, čím sa zvýši komfort pre hospitalizované deti.

OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze

Podpora zdravotnej starostlivosti o týrané, zneužívané a zanedbávané deti v Detskom krízovom centre Náruč. V rámci projektu sa pokryjú zvýšené náklady na lieky a zdravotné pomôcky pre deti umiestnené v DKC Náruč a náklady na pokrytie úväzku zdravotného pracovníka.

Viera – Láska – Nádej, o.z.

Centrum Svetielko Trenčín – rozšírenie priestorov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Príspevok na investíciu do úprav a zariadenia nových priestorov.

Centrum MEMORY n.o.

Projekt rieši chýbajúcu nadväzujúcu liečbu pre pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode formou odbornej kognitívnej a logopedickej rehabilitácie a kognitívnej remediácie pre urýchlený návrat pacientov do každodenného života.

Podpora vzdelania

Jednota slovenských matematikov a fyzikov v Žiline

Organizačné a materiálne zabezpečenie korešpondenčnej súťaže SEZAM a SEZAMKO (pre mladšie deti) v letnom aj zimnom semestri, pobytové náklady účastníkov sústredení – riešiteľov a dobrovoľných organizátorov, náklady na prípravu sústredení. Podpora školení vedúcich a prezentovanie pedagogických a didaktických výsledkov práce so žiakmi na konferenciách.

Teach for Slovakia

Nadácia ESET patrí k hlavným podporovateľom národných nákladov programu – príspevok na realizačný tím a manažment programu, náklady na prevádzkovanie licencie Teach for All, fundraising a PR, office a administratívu

Learn2Code

Príspevok na vydanie knihy Scratch Starter, ktorá dopĺňa online kurz. Jej bezplatným poskytnutím do slovenských základných škôl plánuje občianske združenie Learn2Code odštartovať ozajstnú zmenu výučby IT na školách.

Slovenská matematická spoločnosť

Učebnice matematiky podľa metódy prof. Hejného – Metóda VOBS (vyučovanie orientované na budovanie schém) – majú priniesť zmenu vyučovania a postojov k matematike na 1. st. ZŠ, príspevok na vývoj učebníc MATEMATIKA pre 3. ročník ZŠ v slovenskom a anglickom jazyku, školenia učiteľov 1. stupňa ZŠ a na organizáciu ich overovania.

Živica

Koncept programu vychádza z úspešného modelu vzdelávania pre sociálnych lídrov Slovenska – Sokratov Inštitút. Pre potrebu vytvárania inšpiratívneho podporného prostredia pre učiteľov, sa rozhodli zrealizovať podobnú bezplatnú vzdelávaciu platformu aj pre nich. Príspevok pre druhý ročník programu.

STU v Bratislave, Univerzitný technologický inkubátor InQb

Cieľom Technologického inkubátora InQb je šíriť osvetu o význame podnikania v oblasti techniky a technológií a podpora rozvoja slovenských tech spoločností, ktoré by nasledovali trend v oblasti inovácií a technického vývoja na Slovensku. Generálne partnerstvo pre rok 2017 zabezpečí kvalitu existujúcich poskytovaných služieb a ich rozšírenie o zmysluplné akvity pre inovatívne technologické spoločnosti.

STU v Bratislave, Univerzitný technologický inkubátor InQb

Podpora podujatia pre startupy, VŠ študentov technických odborov, investorov, inovatívnych firiem a odbornej verejnosti

Spy, o.z.

Príspevok na výdavky na organizáciu 2. ročníka konferencie PyCon SK – každoročného stretnutia komunity ľudí používajúcich alebo vyvíjajúcich open-source programovací jazyk Python, prídavkom pre tento ročník je „edu track“ – prednášky a workshop zamerané na učiteľov a školstvo

Fakulta informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU), Bratislava

Podpora výučby v študijnom programe informačná bezpečnosť – financovanie vysokokvalifikovaných bezpečnostných špecialistov, ktorí budú viesť prednášky, cvičenia, kvalifikačné práce

Občianske združenie iKid

Podpora súťažného, výchovno-vzdelávacieho programu pre deti základných škôl zameraného na inšpiráciu a ich podporu v rozvoji kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu zážitkovou formou. Pod vedením učiteľov a mentorov-dobrovoľníkov z biznis prostredia, mladí inovátori vytvárajú svoje vlastné startupy. Financovanie e-learningových kurzov pre vyškolenie iKid učiteľov a iKid mentorov, tlač manuálov a čiastočné financovanie chodu projektu.

Občianske združenie Harpúna

Podpora inovatívnych predmetov vyučovaných odborníkmi z praxe – programovania pre Android. Financovanie profesionálnych programátorov z praxe, ktorí odovzdávaju svoje znalosti žiakom na predmete programovanie pre Android a zabezpečenie grafických prác na popularizáciu myšlienky budovania kľúčových znalostí a výsledkov projektu.

Bratislavský spolok medikov (BSM)

Podpora prvej mobilnej aplikácie LF UK v BA na Android a iOS platforme, ktorá má prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu formou in-time feedbackov praktickej a teoretickej výučby a tiež k zlepšeniu angažovanosti a motivácie študentov na vyučovacom procese vytvorením širokého portfólia funkcií. Financovanie externých programátorov mobilných aplikácií.

Obec Lúka

Podpora obnovenia software pri výučbe IT na Základnej škole s materskou školou, Lúka – kúpa a inštalácia nového software.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Podpora študijných odborov pre seniorov: „Medzinárodný cestovný ruch a klient“, „Marketing a obchod ako ich nepoznáte“, „Finančná a spotrebiteľská gramotnosť“

OZ Future Generation Europe

Príspevok na pokračovanie mentorského programu „Lead Up“ určeného pre aktívnych a talentovaných stredoškolákov (mentees), ktorí sa prostredníctvom série workshopov posúvajú ďalej pod dozorom vybraných osobností. Príspevok použijú na technické zabezpečenie, úhradu pobytu a stravovanie zúčastnených stredoškolákov na workshopoch v Bratislave

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Vybudovanie študijnej komunity - projekt rekonštrukcie budovy a stavebných úprav: podlaha, svietidla, kreslá, dataprojektory, nábytok, atď

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

„Letná škola kyberkriminality“ - týždňové výjazdové sústredenie v učebňovo-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach pre študentov informatiky a práva zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej bezpečnosti, počítačovej kriminality a forenznej analýzy.

JA Slovensko, n. o.

Program JA Etika v podnikaní je určený pre 1. - 4. ročník stredných škôl. Ide o nový, flexibilný vzdelávací program realizovaný v rámci predmetov, ktoré sú obsahovo najbližšie danej problematike. Program pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt. V rámci programu sa taktiež organizuje celoslovenská súťaž „Vedieť sa správne rozhodnúť“.

JCI – Slovensko

Projekt „Študentská podnikateľská cena“ je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Award“ – najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete, jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Príspevok na úhradu letenky a pobyt slovenského víťaza na celosvetovom finále

Board of European Students of Technology (BEST) – Európska rada študentov technických univerzít

Kurz pre študentov technických univerzít „Learn to Be Greater“ na získanie a rozvinutie zručností netechnického charakteru, najmä komunikačné a prezentačné schopnosti, organizačné zručnosti, časový a projektový manažment a ďalšie. Akademická časť v spolupráci s STU BA.

OZ iKid

Súťažný, výchovno-vzdelávací program „iKid“ sa zameriava na rozvoj kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu výlučne zážitkovou formou. Vytvorenie dvoch e-learningových kurzov iKid učiteľov a iKid mentorov, tlač iKid manuálov, prostriedky na čiastočné financovanie chodu projektu.

Manageria

Príspevok na rozvoj propagácie súťaže First Lego League, promo aktivity brandu FLL na Slovensku a úhradu nákladov tímov, ktoré postupujú na medzinárodné semifinálové a finálové kolá

eduRoma

Podpora jedného z troch vzdelávacích pobytov pre deti z detských domovov, na ktorých budú uplatňované moderné techniky a stratégie z oblasti pedagogiky a sociálnej práce, zručnosti potrebné pre zmysluplné využívanie voľného času, zvýšenie motivácie detí a mladých ľudí k učeniu sa, pozitívnemu posilneniu ich etnickej identity.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Príspevok na organizáciu súťažnej konferencie „Junior Internet“ podporujúcej talentovaných žiakov pre štúdium a prácu v IT sektore. Umožní nádejným tvorcom prezentovať svoj projekt a samého seba medzi rovesníkmi v 6 kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorBLOG, JuniorAPP a JuniorLEARN. Vyvrcholením súťaže – konferencia s vyše 100 prezentujúcimi (žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ) inštitucionálne zastrešená FIIT v BA.

Rodičovské združenie Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Príspevok na tejto škole podporí naštartovanie vyučovania programovania v jazyku C++, ktorému bude predchádzať naprogramovanie jednoduchého robota pomocou blokov (algoritmizácia pred prvým programovaním). Všetky prostriedky budú použité na nákup robotov – stavebnice Lego Education EV3 a ich aplikovanie do vyučovania na hodiny informatiky.

Gamča perpetua

Príspevok na organizáciu 28. ročníka školských olympijskych hier - OH Gamča 2016, počas ktorých triedy medzi sebou súťažia v športových, umeleckých, vedeckých a netradičných disciplínach počas troch mesiacov o celkové prvenstvo. Príspevok pokrýva náklady na otvorenie olympiády, organizáciu jednotlivých súťaží, ako aj na záverečný galaprogram.

Spolok nepočujúcich pedagógov

Informačno-vzdelávací portál prekladového slovníka slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka, bude prístupný zadarmo na internete. Slovník rozvíja oblasť informačných prístupov vo vzťahu k osobám so sluchovým postihnutím.

Domov MUDr. Dallosa, n.o.

Príspevok na kúpu 2x notebook, tlačiareň a wifi-pripojenie. Klienti Domova MUDr. Dallosa – seniori, sa naučia pracovať s internetom a niektorými programami (SKYPE, EXPLORER), aby získali základné počítačové vedomosti a zručnosti.

Dôstojný život pre všetkých, n.o.

Vzdelávací program „Informačné a komunikačné technológie pre seniorov“ zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s PC, využívanie Internetu a sociálnych sietí s cieľom odstrániť psychické bariéry a strach z používania počítača a moderných komunikačných nástrojov. Príspevok použijú na kúpu 4 notebookov, náklady na odmenu lektorov a publicitu projektu.

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

Aktivity v podpore technického a informatického vzdelávania detí v oblasti STEM (science-technology-engineering-maths). Projekt navrhnutia sady pracovných listov pre 3D modelovanie v programe TinkerCAD a následnú 3D tlač, ako aj programovanie miniatúrnych smart robotov OZOBOTov cez tablety. Príspevok na kúpu malej 3D tlačiarne určenej na tvorivé aktivity detí a kúpu 8 ks OZOBOTov.

ANIMA Prešov

Príspevok na špeciálnu intenzívnu prípravu do školy pre deti z Domova na polceste vo Varhaňovavciach „Letná škola“, ktorým sa pomocou Montessori pedagogiky pri intenzívnej práci počas letných prázdnin budú venovať špeciálni pedagógovia. Do praxe bude tento pilotný program uvedený na jeseň 2016.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Príspevok na modernizáciu techniky pri výmene IT techniky multifunkčnej učebne

OZ Progres 2000, Sabinov

Príspevok na cestovné a ubytovacie náklady spojené s cestou na finále a predsúťažným sústredením medzinárodnej súťaže Robocup 2016, ktorá sa koná v Lipsku. Cestu na finále si vybojovali tímy Sabik z CZŠ Sabinov, tím Speshari zo SPŠE Prešov a tím Primaškolák zo SZŠ Sabinov.

Slovenský šachový zväz

Príspevok na program „Chess for Education“ – matematických didaktických hier (MDH), kde sa deti učia prostredníctvom hravej formy vyučovania, výsledky dosahujú lepšie nielen v matematike, ale aj v koncentrácii, v riešení zložitých úloh, porozumení textu. Cieľom nie je súťažný šach,  ale bezstresový prínos šachu bez súťažných partií pre vzdelávanie

Nadácia PONTIS

matchingový fond Nadácie ESET na podporu pravidelného darcovstva portálu „dobrakrajina.sk“ – podpora neziskových organizácií venujúcich sa najmä vzdelávaniu

SEZAM

organizačné a materiálne zabezpečenie KS SEZAM, uhradenie pobytových nákladov účastníkov sústredení riešiteľov a pobytových nákladov dobrovoľných organizátorov na sústredeniach a pri ich príprave, školenia vedúcich.

Slovenská matematická spoločnosť

Vývoj slov. a angl. verzie učebníc Matematika pre 2. ročník ZŠ, metóda prof. Hejného

Nexteria

Teach for Slovakia

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania

Learn2Code

Program Learn2Code pre deti na ZŠ

STU v Bratislave, FIIT

podpora vydania publikácie prof. Ing. Vladimíra Kvasničku: Matematická logika pre informatikov

SPY o.z.

organizácie konferencie PyCon 2016

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

mentorský program Lead Up – workshopy určené pre aktívnych SŠ študentov, ktorí počas 1 roka využívajú pomoc mentorov – vybraných osobností, okrem fin. podpory aj pomoc „ESET mentora“

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

Tech Inno Day 2016 – výstava technických inovácií inkubovaných (startup) firiem z UTI STU, študentov technických odborov, resp. technol. firiem alebo vývojových tímov so zaujímavým inovatívnym produktom

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

projekt Zážitkovej virtuality na ZŠ a SŠ – vytvorenie sady demonštračných pomôcok, podpora medz. vedeckej konferencie a odborného seminára MEPA

AVE agency

podpora podujatia zameraného na startupistov a investorov – Pioneers Bratislava #4

SAPIE – Slovenská aliancia pre internetové ekonomiku

podpora aktivít organizácie v oblasti technického a kreatívneho vzdelávania, rozvoja startup ekosystému a pomoc pri expanzii na svetové trhy pre rýchlo rastúce technologické spoločnosti

OZ project.velvet

Kurz zastrešený Právnickou fakultou UK – „Rozvojové vzdelávanie a jeho implementácia cez sociálne podnikanie“

OZ Preventista

Zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti so zameraním na šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou

OZ Aj Ty v IT

Girl's Day 2016 – podpora štúdia IT medzi dievčatami na SŠ

Publikum.sk

vzdelávací program Publikum PRO pre ľudí z kultúrnej a umeleckej obce, ako aj pre širokú verejnosť, podpora TEDxTrnava 2016

Inštitút pre verejné otázky

Študentské parlamentné voľby 2016 – projekt zoznámenia študentov SŠ so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšenia informovanosti a povedomia o fungovaní volebných systémov v SR

OZ Mici a Mňau

Edukačné video pre deti s cystickou fibrózou

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Vzdelávací program „Štart do života“ pre odchovancov detských domovov

Budovanie občianskej spoločnosti

Nadácia PONTIS

Príspevok na podporu pravidelného darcovstva portálu dobrakrajina.sk cez matching príspevkov, ako aj na prípravu a realizáciu kampaní, prostredníctvom ktorých zapojené neziskové organizácie získajú nové zručnosti s fundraisingom a komunikáciou s individuálnymi darcami. Finančný príspevok aj na modernizáciu, technickú údržbu a administráciu darcovského portálu DobraKrajina.sk

Slovensko.digital

Príspevok na podporu činnosti občianskeho združenia zameraného na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku – mzdové a prevádzkové náklady, ako aj ďalšie náklady spojené s prípravou a realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní a náklady spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital

Inšitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Podpora projektu Demagog.sk, ktorého cieľom je podporovať na faktoch a dôkazoch založenú verejnú diskusiu na Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov a poskytuje verejnosti a médiám korektné informácie. Príspevok na implementáciu nových grafických funkcionalít na webpage Demagog.SK

Slovak Startup, o.z.

Príspevok na vytvorenie online startup média s globálnym dosahom www.slovakstartup.com a mzdové náklady na posilňovanie jeho obsahu. Jeho ambíciou je zviditeľnenie Slovenska a jeho mladých technologických firiem a zvýraznenie postavenia slovenského startupového ekosystému na svetovej mape startupov a inovácií

INEKO

Príspevok na financovanie základnej infraštruktúry a stabilného prostredia pre udržanie aktivít (skoly.ineko.sk, nemocnice.ineko.sk, dobiehanie.ineko.sk, spoločenskej diskusie o najväčších PPP projektoch a veľkých dopravných tendroch) a prípadný rozvoj ďalších projektov INEKO

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Bezplatná služba, ktorá umožňuje obyvateľom miest a obcí nahlasovať problémy vo verejnom priestore. Finančný príspevok na zlepšenie užívateľského prostredia, rozšírenie funkcií portálu pre samosprávy, administrátorské prostredie a funkcie.

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku o.z.

.týždeň v partnerstve s Teach for Slovakia vytvorí pravidelnú rubriku o vzdelávaní, ktorá by verejnosti prinášala kvalitné a pútavé informácie o stave školstva a štartovala verejnú debatu o potrebe zlepšenia a možných riešeniach. Projekt je postavený na odbornej garancii TFS, odomknutých článkoch pre maximálny dosah a na pútavej forme príspevkov s využitím moderných online formátov.

SmartHead

Webová platforma, umožňujúca jednotlivcom, firmám, organizáciám, mestám a obciam organizovať, zapájať sa a prezentovať svoje spoločensky zodpovedné aktivity, aby tak mohli inšpirovať svoje okolie a ukázať „správne veci“, ktoré robia. Finančný príspevok na mzdové náklady členov tímu.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)

Podpora podujatia „Srdce na dlani“ – ocenenia BDC dobrovoľníkov (jednotlivcov aj kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvojua ktoré zároveň ukazuje reálnych ľudí, ktorí za tou-ktorou aktivitou stoja.

Liga za ľudské práva

Klinika azylového práva sa venuje pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku s cieľom presadzovania transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky, ako aj o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. Finančná podpora praktickej časti klinického vzdelávania študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, a to v poskytovaní právnej pomoci, podpore zamestnania a integrácie klientov a supervízie študentov v priestoroch Ligy za ľudské práva.

Divadelné združenie GUnaGU

Schválené kontinuálne partnerstvo na pozícii „Hlavný partner sezóny roku 2017“. Finančná podpora divadla pri premiérach: „Sat@nove dcéry“ (premiéra marec 2017) „BEAT“ (premiéra október 2017) a „Láska a terpentín“ (premiéra december 2017).

Divadlo LaKomika

Schválený príspevok divadlu na sezónu 2017. Autorské divadlo otvorené od novembra 2015 s cieľom prezentovať súčasnú pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu a prispievať k rozvoju slovenského divadelného umenia.

VIA IURIS

Príspevok na aktualizáciu a prevádzku online právneho manuálu „Právne postupy a manuály“, ktorý verejnosti opisným spôsobom a laickým jazykom poskytuje návody ako sa zapojiť do rozhodovania o veciach verejných. Kvôli zmenám legislatívy je potrebné ho aktualizovať.

Aliancia Fair Play

Projekt prepojenia aktívnych občianskych a profesných skupín „Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko“, ktoré za ostatné roky pocítili nevzmožiteľnosť práva, dôsledky korupcie a zlého spravovania vecí verejných. Príspevok na workshopy a tréningy, ktoré zabezpečia zdieľanie skúseností a prínos dôležitých zručností, na konferencii Network vytvorí možnosti pre sieťovanie.

OZ Štyri živly

Príspevok na organizáciu 18. ročníka jediného slovenského vzdelávacieho podujatia v oblasti audiovízie pre širokú verenosť „Letný filmový seminár 4 živly“ konaného v Banskej Štiavnici. V rámci podujatia aj detská časť „Detské 4živly“

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Projekt „Mladí ľudia v kyberpriestore“ so zámerom identifikácie potenciálnych príležitostí a hrozieb, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné informačné technológie, analýza správania a politických postojov mladej generácie v kyberpriestore. Príspevok na realizáciu reprezentatívneho výskumu a vypracovanie štúdie, ktorá sa diseminuje cieľovým skupinám.

Webinak, s.r.o.

Príspevok na webový portál www.zenyinak.sk s databázou žien-expertiek, na prevádzku servera a na aktívne vyhľadávanie odborníčok.

OZ PUNKT

Príspevok na organizáciu 3. ročníka konferencie o mestských témach WhatCity?, ktorej dlhodobým cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti a transparentné postupy pri tvorbe mesta s participáciou verejnosti. Koncepcia projektu je založená na prezentácii miestnych i zahraničných expertov na urbanizmus a spriaznené odvetvia ako spôsobu na efektívne realizovanie zmien.

VIA IURIS

Projekt „Únos štátu“ na presadenie systémových zmien vo fungovaní súdnictva, prokuratúry a polície, aby „únoscovia štátu“ niesli právnu zodpovednosť za svoje činy. Fin. podpora investigatívy, koordinácie a manažmentu projektu.

Aliancia Fair Play

dlhodobý občiansky watchdog – inštitucionálna podpora. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov spojených s jej činnosťou – ochranu verejného záujmu, investigatívy, mediálnych výstupov, podaní, kampaní a pod., a to vrátane osobných nákladov

Nadácia otvorenej spoločnosti

podpora Novinárska cena

Nadácia PONTIS

podpora globálneho fundraisingu neziskových organizácií na dobrakrajina.sk cez GlobalGiving.org

MŠ Radobica

obnova detského ihriska

Divadlo GUnaGU

hlavné partnerstvo sezóny 2016

SmartHead

projekt webovej platformy umožňujúcej jednotlivcom a firmám jednoduchý prístup k organizovaniu a zapojeniu sa do spoločensky zodpovedných aktivít

Združenie korešpondenčného šachu

podpora riadenia súťaží jednotlivcov a družstiev v SR a reprezentačných družstiev Slovenska na ME a MS

OZ Rádio WOW Horná Nitra

poskytnutie bezplatnej licencie NOD32 Antivirus

Ochrana zdravia a charita*

RAFAEL dom n.o.

Príspevok na nákup pasívnych a aktívnych antidekubitných matracov pre novootvorený Dom RAFAEL – centrum poskytovania integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti, v ktorom ponúkajú rôzne formy starostlivosti pre ťažko chorých a odkázaných ľudí

Harmónia – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Príspevok na pomôcky na polohovanie ako prevencie dekubitov a pomôcky zabraňujúce skĺznutiu klienta z invalidného vozíka. Rôzne typy terapeutických vankúšov a obliečok plnia úlohu bazálnej stimulácie klienta

Detský domov Compass, n.o., Hlohovec

Príspevok na kúpu 4 ks notebookov a kúpu výkonnej a ekonomickej tlačiarne, ktoré budú slúžiť pre potreby zamestnancov a chovancov detského domova na školské projekty

Nadácia Kvapka nádeje

Kampaň je zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR a na získanie finančných zdrojov na zakúpenie jedinečného prístroja potrebného pri diagnostike, monitorovaní a liečbe detských hematologicko onkologických malignít. Finančná podpora rekonštrukcie a materiálno technického zabezpečenia pracoviska Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava – Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov a zakúpenie priameho mikroskopu s multi-diskusným zariadením.

Občianske združenie Moonlight camp

Celoročný kurz Prvej pomoci ukončený celoslovenskou súťažou, je zameraný na deti z detských domovov a základných škôl z celého Slovenska, ktorého súčasťou bude aj jednodňový workshop s prednáškou Dr. Viliama Dobiáša. Snahou je zatraktívnenie prvej pomoci, aby deti boli hrdé, že sa učia prvú pomoc.

Domovinka, n.o.

Komunitné centrum sa venuje predovšetkým deťom príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľov, ktorí sú prevažne koncentrovaní v segregovanej alebo separovanej lokalite – starostlivosťou o ich kvalitné vzdelávanie a výchovu. Finančná podpora schválená na sociálne a psychologické poradenstvo, rôzne vzdelávacie akcie, doučovanie, prednášky a besedy, či záujmové krúžky.

Deťom s rakovinou, n.o.

Projekt vybudovania denného stacionára – dennej kliniky, ktorá umožní poskytovať efektívnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť detským onkologickým pacientom, aby mohli tráviť viac času v domácom prostredí. Finančná podpora prestavby a vnútorného vybavenia kliniky.

Občianske združenie STOPA Slovensko

Podpora Denného integračného centra STOPA, ktoré sa zameriava na osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením alebo už osoby sociálne vylúčené. Poskytuje im sociálnu pomoc so zameraním na riešenie ich aktuálnej životnej situácie s cieľom zvýšiť ich schopnosť resocializácie a reintegrácie do spoločnosti a motiváciu dosiahnuť osobné ciele. Finančná podpora schválená na materiálno-technickú podporu.

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

V Domove sociálnych služieb a v Dennom stacionári pre deti a dospelých s mentálnym, telesným, zmyslovým a viacnásobným kombinovaným zdravotným postihnutím poskytujú služby klientom vo veku od 7 do 43 rokov. Finančný príspevok na opravu poruchy rehabilitačnej vane.

Občianske združenie Lampášik nádeje

Podpora nákladov na vybavenie priestorov a zakúpenie potrebného rehabilitačného vybavenia a pomôcok, aby mali rodiny so ZŤP deťmi možnosť stretávania sa a zároveň bezplatného využívania možností rehabilitácie pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutov – dobrovoľníkov.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Finančný príspevok na dokončenie rekonštrukcie objektu Centra BIVIO, funkčného hotela, reštaurácie a práčovne, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím budú za plnej prevádzky učiť tieto profesie -  absolventi praktických škôl (budúca chyžná, kuchár, čašník, práca v práčovni)

Národná platforma proti bariéram

Poslaním organizácie je odstraňovať bariéry pre zdravotne znevýhodnených občanov Slovenska, ale aj pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov Slovenska. Poskytnutý nefinančný dar – licencie antivírusového programu ESET Smart Security na 5PC.

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.

Nezisková organizácia sa venuje deťom s poruchami správania a drogovo závislým deťom a mladým. Príspevok na kúpu referenčného vozidla pre univerzálne každodenné použitie v resocializačnom zariadení.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Zvolen

Príspevok pre tábor „Stroj času“, ktorý bude zameraný na edukáciu a podporu mladých ľudí v oblasti dobrovoľníctva, socializáciu sociálne znevýhodnených detí z detského domova, podpora mladých ľudí aj z iných miest Slovenska v oblasti dobrovoľníctva a medzikomunitnú spoluprácu

Centrum sociálnych služieb Krupina

Príspevok na zakúpenie 2 notebookov pre klientov Poradenského centra na pomoc pri zvyšovaní ich počítačovej gramotnosti, pomoc pri spisovaní životopisov, žiadostí a iných podaní, pomoc deťom klientov pri plnení ich školských poviností.

Svetielko pomoci, Košice

Príspevok na financovanie kúpy nového automobilu Škoda Octavia Combi, ktorý sa používa na prepravu detských onkologických pacientov a tiež na výjazdy k detským pacientom v terminálnom štádiu choroby v rámci KE a PP kraja.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Projekt „Aj Ty máš šancu“, založený na partnerstve CVEK a EU BA s cieľom podporiť šikovných mladých Rómov v možnosti získať vzdelanie prostredníctvom prípravných kurzov z predmetov matematika, ekonómia a anglický jazyk počas víkendov, čím sa výrazne zvyšuje šanca na úspech na prijímačkách na VŠ. Príspevok na lektorov, koordináciu projektu, vyučujúci z predmetov matematika a ekonómia poskytujú doučovanie, ubytovanie v hosteli a cesta do BA

Kongregácia sestier premonštrátok Slovenskej provincie, Vrbové

Príspevok na rekonštrukciu meštianskeho domu na Kapitulskej ul. v Trnave, so zámerom zriadenia „Denného stacionára sv. Augustína“ pre seniorov v tomto dome.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – Sibírka

projekt: Aktivity, ktoré naučia a spájajú, poskytujú sociálno-terapeutické a ošetrovateľské služby pre klientov s ťažkým viacnásobným telesným aj mentálnym postihnutím, organizácia predstavení a arteterapeutických stretnutí

Nadácia Kvapka nádeje

podpora Národného registra darcov kostnej drene (kampaň na získanie nových darcov)

Trnavská arcidiecézna charita

podpora terénnej sociálnej práce pre bezdomovcov

OZ Nádej na život

kúpa špeciálnej pece na vypaľovanie keramiky pre autistické deti na Špeciálnej ZŠ, Hálkova ul, Bratislava

OZ Náruč – pomoc deťom v kríze

pokrytie zvýšených nákladov na lieky, zdravotné pomôcky a zabezpečenie zdravotnej a psychologickej starostlivosti o týrané, zneužívané a zanedbávané deti v rámci Detského krízového centra Náruč

Podpora vzdelania

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

nákup stavebnice robotov – Lego Education EV3 – zvýšenie záujmu o IT a technické vzdelanie študentov, hravou formou naučiť žiakov pracovať s robotikou a následne programovanie v jazyku C

Slovenská matematická spoločnosť

Vývoj slov. a angl. verzie učebníc Matematika pre 2. ročník ZŠ, metóda prof. Hejného

Nexteria

Teach for Slovakia

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania

Learn2Code

Program Learn2Code pre deti na ZŠ

Živica

Program Komenského inštitútu

Mestská knižnica Ružomberok

obnova knižničného fondu oddelenia náučnej literatúry mapujúca oblasť IT – knihy, učebnice, skriptá

Protect Work

vecný dar – 3x notebook Dell

ID Space Team

organizácia konferencie TEDx Youth Bratislava

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

účasť na mentoringovom programe pre inovatívne startup firmy, ktoré potrebujú podať pomocnú ruku v začiatkoch – Päť „ESET ľudí“ účastných na programe

Junior Chamber International (JCI) Slovensko

Študentská podnikateľská cena 2015

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

mentorský program Lead Up – workshopy určené pre aktívnych SŠ študentov, ktorí počas 1 roka využívajú pomoc mentorov – vybraných osobností, okrem fin. podpory aj pomoc „ESET mentora“

iKid

podpora programu pre žiakov ZŠ, ktorý prináša do škôl podnikateľského ducha, žiaci si osvoja základné podnikateľské zručnosti a prezentujú svoje idey na medzinárodnej konferencii

Projekt „Pinf Hry“

zabezpečenie webhostingu k projektu 13ročného študenta, hry sú určené pre deti s DMO a využívané v rehabilitačných centrách

STOPKA, n.o. – projekt CORVUS

CORVUS – mobilná aplikácia umožňujúca nevidiacim a slabozrakým ľuďom používanie dotykových telefónov Android

Zariadenie núdzového bývania a útulok

PC miestnosť pre vzdelávanie prijímateľov sociálnej služby – matiek a detí

Rómsky inštitút

PC pre rómskych VŠ študentov

Virtual Medicine, o.z.

medicínska virtuálna aplikácia pre Oculus Rift – 3D Atlas – anatomický atlas pre študentov medicíny a lekárov – študentský projekt

Nadácia PONTIS

matchingový fond Nadácie ESET na podporu pravidelného darcovstva portálu „dobrakrajina.sk“ – podpora neziskových organizácií venujúcich sa najmä vzdelávaniu

Inštitút pre verejné otázky

Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy – výskumno-edukatívny projekt zahŕňa analýzu extrémizmu, publikovanie analýz, medzinárodnú konferenciu a diskusie so študentami SŠ

SAPIE – Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku

podpora činnosti

UPJŠ v Košiciach, prírodovedecká fak.

Letná škola sieťovania pre študentov IT

Junior Achievement (JA) Slovensko

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní – program dlhodobej a stabilnej spolupráce, pre študentov 1.-4. ročníka SŠ

Klub nadaných detí Prešov

skupinová mimoškolská výučba mimoriadne nadaných detí so zreteľom na stimulujúce úlohy, prezentácie a experimentovanie

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska ul, BA

revitalizácia výpočtovej techniky

Projekt: „Počítačové videnie – mapovanie a orientácie v 3D priestore“

podpora úspešného študenta na jeho projekte

Slovenský červený kríž, úz.spolok Humenné

kúpa modelov na výučbu prvej pomoci

Manageria

spropagovanie na školách a podpora First Lego League na Slovensku, najväčšej celosvetovej súťaže pre mladých od 10-16 rokov, podpora aktivít brandu FLL a úhrada nákladov tímov do finálového kola (cestovné a ubytovanie)

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

Tech Inno Day 2015 – výstava technických inovácií inkubovaných (startup) firiem z UTI STU, študentov technických odborov, resp. technol. firiem alebo vývojových tímov so zaujímavým inovatívnym produktom

OZ Preventista

pokračovanie projektu zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti prevencie IT kriminality a bezpečnosti IT so zameraním na školstvo – žiaci, študenti, pedagógovia, rodičia. Sekundárne vzdelávanie iných zainteresovaných profesií – koordinátori prevencie, metodici samospráv…

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne (17. – 23. júla 2015), úhrada cestovných, resp. ubytovacích nákladov spojených s účasťou školského robotického tímu

SRRZ-RZ pri Základnej škole Tríbečská Topoľčany

finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne (17. – 23. júla 2015), úhrada cestovných, resp. ubytovacích nákladov spojených s účasťou školského robotického tímu

Digital Visions

Náklady na tlač a distribúciu nekomerčnej publikácie pre startupy Startup4Dummies, ktorá má poskytnúť začínajúcim inovátorom, projektom v štádiu seed a startup a inovatívnym firmám užitočné informácie, kontakty, rady a návody, ktoré im pomôžu sa zaradiť medzi úspešných

Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF

náklady na organizáciu 16. ročníka česko-slovenského kola súťaže ŠVOČ v matematike a informatike, v dňoch 27.-29.5.2015

Spojená škola Košice

vecný dar – 3 ks notebookov, ktorý bude slúžiť Obchodnej akadémii pre telesne postihnuté deti, ako aj v chránenej dielni BISOA, ktorá sa venuje externým vedením účtovníctva a študenti v nej naberajú skúsenosti s vedením účtovnícva

Spojená škola, Dúbravská cesta 1, BA

modernizácia učebne IT pre školu pre žiakov s mentálnym a telesným postihnutím, ktorá pripravuje žiakov na výkon jednoduchých profesií

Obec Bôrka

príspevok na dovybavenie interiéru novovybudovanej Materskej školy

OZ HARPÚNA

projekt výučby programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva, programovanie smartphonov ako predmet na ZŠ Karpatská v Žiline

Budovanie občianskej spoločnosti

Fyzická osoba

Fin. pomoc pre pozostalú rodinu zamestnanca ESET

Fyzická osoba

Fin. pomoc pre pozostalú rodinu zamestnanca ESET

VIA IURIS

Projekt „Únos štátu“ na presadenie systémových zmien vo fungovaní súdnictva, prokuratúry a polície, aby „únoscovia štátu“ niesli právnu zodpovednosť za svoje činy. Fin. podpora investigatívy, koordinácie a manažmentu projektu.

Aliancia Fair Play

dlhodobý občiansky watchdog – inštitucionálna podpora. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov spojených s jej činnosťou – ochranu verejného záujmu, investigatívy, mediálnych výstupov, podaní, kampaní a pod., a to vrátane osobných nákladov

Nadácia Aegyptos

archeologický výskum v lokalite Tell el-Retábí v Egypte

Inštitút zamestnanosti

podpora činnosti – monitoring, pripomienkovanie a komentovanie legislatívy v oblasti vzdelávania a trhu práce

OZ GAMČA Perpetua

Olympijské hry GAMČA – športové, vedecké a umelecké disciplíny gymnazistov Gymnázia Grosslingova, BA

OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Projekt Štart do života: školiaci program pre mladých ľudí z deviatich detských domovov, ktorí sa pripravujú na samostatný život

ATELIER PK

finančný príspevok na projekt street-artových objektov na fasádach domov bratislavského Starého mesta a grafický dizajn svojej web stránky

OZ Štyri živly

Letný filmový seminár 4 živly, projekt pútavou a hravou formou zoznamuje deti s filmom a audiovizuálnou kultúrou, téma ročníka 2015: Zmysly

S.T.O.K.A., o.z.

STOKA REVIVAL – prehliadka inscenácií kultového Divadla Stoka

Dubova Colonorum

záchrana a konzervácia ruiny kostolíka sv. Kozmu a Damiána v obci Sedliacka Dubová, náklady na letné pracovno-vzdelávacie workshopy pre mladých

Divadelné združenie GUnaGU

fin. príspevok na výrobu novej hry „Divná doba, divná láska, divné životy“ s premiérou v novembri 2015

Centrum pre filantropiu

Podpora kampane „SPOLU A DOBRE“ mimovládnych neziskových organizácií za udržanie 2 % dane s cieľom vysvetliť verejnosti, médiám a tvorcom verejných politík prínosy a potrebnosť asignácie dane z príjmov pre spoločnosť.

European Information Society Institute (EISi)

EISi je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti, pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva. Príspevok na podporu strategickej litigácie, výskumu a zvyšovania právneho povedomia v otázkach ochrany digitálneho spotrebiteľa, ľudských práv v informačnej spoločnosti, inovácií a kultúry.

Parlament mesta Vrbové, o.z.

podpora Centra mladých vo Vrbovom zakúpením sedacích vakov do nízkoprahového sociálneho centra pre deti a mládež

Katarínka o.z.

projekt Katarínka má za cieľ záchranu ruín pred zrútením a zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový a geofyzikálny prieskum. Fin. podpora 2týždňového turnusu dobrovoľníckej práce mladých dobrovoľníkov na záchrane vzácnej kult. pamiatky. Participácia zamestnanca ESETu.

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Príspevok na financovanie aktivít súvisiacich s aktualizáciou Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC (www.obce.ineko.sk) o najnovšie sledované údaje.

Ochrana zdravia a charita*

OZ Zlatý Vek Nitra

rehabilitačný pohybový prístroj Theratrainer Tigo pre precvičenie horných aj dolných končatín, bezzápachový kôš

Plamienok

kúpa automobilu pre mobilný hospic

Jozef Orgonáš

podpora pre Dom Sv. Vincenta de Paul

Združenie priateľov Národného onkologického ústavu (NOÚ)

Nákup prístrojového vybavenia pre oddelenie Chirurgickej onkológie D-prsníkové centrum

Nadácia Kvapka nádeje

podpora Národného registra darcov kostnej drene (kampaň na získanie nových darcov)

Pomáhame s úsmevom

projekt neziskovej organizácie rodičov na podporu Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) – zriadenie socializačnej miestnosti pre rodičov detí liečených v sterilných boxoch TJKD, podpora osvety o darcovstve kostnej drene

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – Sibírka

projekt: Aktivity, ktoré naučia a spájajú, poskytujú sociálno-terapeutické a ošetrovateľské služby pre klientov s ťažkým viacnásobným telesným aj mentálnym postihnutím, organizácia predstavení a arteterapeutických stretnutí

Detská fakultná Nemocnica s poliklinikou, Kramáre

zakúpenie infúznej a dávkovacej techniky (infúzne pumpy a injekčné dávkovače)

REFUGIUM, n.o. – hospic milosrdných sestier

nákup špeciálnej enterálnej výživy pre pacientov v bdelej kóme

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

fin. príspevok na ukotvenie darovaného stropného zdviháku pre klientov s telesným a kombinovaným postihnutím do denného stacionára

projekt „Koňská opera“, ČR

projekt hipoterapie pre hendikepovaných ľudí, financovanie nájazdovej rampy pre vozíčkárov, bezpečnostné vesty a chrániče chrbtice

Centrum SVETIELKO

fin. podpora na rekonštrukciu pripravovaného tretieho centra Svetielko v Bratislave

Denný stacionár pre choroby pohybového a nervového ústrojenstva pri Fakultnej nemocnici v Trnave

financovanie suitoblekov potrebných na suitterapiu pre pacientov s poruchami nervového a pohybového ústrojenstva

Slovenský pacient, o.z.

Projekt „Barometer pacienta“ – štvrťročné monitorovanie systému zdravotníctva prostredníctvom pacientskeho on-line panelu. Fin. podpora prieskumov organizovaných združením: racionálne využívanie antibiotík, pacientsky prieskum eHealth a prieskum o poplatkoch pacientov.

OZ Daruj nádej

kúpa oblekov na suitterapiu pre rehabilitácie

Dobrý anjel, n.o.

fin. príspevok pre rodiny s deťmi na prerozdelenie rodinám s deťmi, kde niekto trpí na rakovinu alebo má dieťa inú závažnú diagnózu a ktoré sú vo finančnej tiesni

Centrum PROINTEPO, Hradec Králové, ČR

sponzorský dar na stavebné úpravy budovy centra pre rehabilitácie imobilných detí

OZ Misia mladých

program sebestačnosti pre rodiny z regiónu Oravy, predovšetkým matkám-vdovám a ich deti, s cieľom nabudiť ľudí k vlastnej aktivite. Rodinám darujú hospodárske zvieratá,ovocné stromy, semená zeleniny, prednášky ohľadne rozbehnutia vlastnej poľnohospodárskej produkcie

OZ žien MyMamy

vytvorenie azylového centra – Bezpečný ženský dom

ANIMA, n.o., Prešov

týždňový pobyt detí so špeciálnymi potrebami z náhradných a profesionálnych rodín

Nadácia Filantropia

projekt „Radosť pomáhať 2015“ – adresný rozvoj dobrovoľníctva s prepojením na pomoc pre špecializované MŠ a ZŠ prostredníctvom vlastných aj cudzích zdrojov

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.

fin. pomoc na zariadenie organizačných subjektov: Detského domova Compass, Resocializačného strediska pre mužov Restart a Domova na pol ceste Progress

Autistické centrum Andreas, n.o.

fin. podpora činnosti, na vyplatenie dohôd a faktúr terapeutov pre priamu prácu s deťmi, na režijné a komunikačné náklady, nákup didaktických pomôcok a odborné vzdelávanie pracovníkov autistického centra ANDREAS

Detské centrum Slovensko, Ružomberok

náklady na opravu strechy na budove centra, ktoré slúži na na krátkodobú diagnostiku detí intervenovaných „z terénu“ pre ich zanedbávanie zo strany rodičov

Svetielko nádeje

centrum pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici, na zabezpečenie bezplatnej prepravy deťom ako alternatíve k nevyhovujúcej zbernej sanitke

Organizácia muskulárnych dystrofikov

fin. podpora na letné tábory pre deti so svalovou dystrofiou, pobyty pre dospelých členov

OZ Nádej pre život

fin. podpora na ozdravný pobyt pri mori pre deti s onkologickým ochorením zo sociálne slabších rodín

OZ Telovýchovná jednota Bratislava

fin. podpora na liečebnoterapeutický pobyt SLNIEČKO detí s mentálnym postihnutím a psychosociálne a emocionálne narušené deti a ich rodičov

OZ Kolobeh života

OZ pre poradenstvo v smútení pri strate blízkeho člena rodiny, odbornú terapeutickú pomoc, fin. náklady na letný táborový pobyt detí, ktoré stratili blízkeho človeka

Fyzická osoba

náklady na kraniofaciálnu operáciu

OZ Spojme sa pre pacientov

fin. pomoc pri zakúpení 1 ks operačnej lupy s integrovaným LED osvietením a integrovanou kamerou HD od firmy Designs for Visions, Inc., USA, na detskú kardiochirurgiu

OZ CHRABYD – Chránené bývanie a chránené dielne, Detva

zakúpenie desktopu Inspiron 5348 AIO Desktop + dvojročná licencia na ESET SMART SECURITY

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s., ČR

komplexná pomoc dospievajúcim deťom a mladým ľuďom z detských domovov, fin. príspevok na víkendový Štipendijný program – tematické semináre, praktické info do života, nácvik prijímacieho pohovoru, volnočasové aktivity

OZ Pod krídlami Dominiky

fin. príspevok pre organizáciu starajúcu sa o nevyliečiteľne a vážne choré deti, nákup odsávačky Medela Clario s príslušenstvom

Fyzická osoba

príspevok na úpravu plošinovej rampy do auta pre dieťa so svalovou dystrofiou M.Duchenne s progresívnou prognózou

Fyzická osoba

príspevok na kúpu kyslíkového koncentrátora na oxygenoterapiu a prístroja Bioptron Pro I pre dieťa s DMO, atrofiou mozgu a ďalšími vážnymi diagnózami

OZ Združenie na pomoc detskej onkológii

IT technika pre oddelenie Detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Podpora vzdelania

Aj Ty v IT, o.z.

podpora podujatia Girl's Day 2014 zameraného na motiváciu dievčat študovať IT

Jednota Slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina

organizácia korešpondenčných seminárov z matematiky, fyziky a programovania

DIGIPOINT, o.z.

podpora pilotného workshopu „IT pre zdravotne postihnutých“

TROJSTEN

vzdelávacie aktivity pre študentov základných a stredných škôl

Slovenská matematická spoločnostosť pri JSMF

príspevok na školenia MaMat učiteľov 1. stupňa ZŠ, nákup sád učebníc matematiky pre 1.-5. ročník ZŠ

FIIT STU Bratislava

Cena Dekana FIIT pre vynikajúcich študentov

Spojená škola Rastislavova 322, Nováky

zakúpenie prvkov sieťovej infraštruktúry Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov podpora projektu Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Manageria

projekt Teach for Slovakia

Arbor Vitae

príprava projektu „Film HOME pre slovenské školy“ JCI-Slovensko Študentská podnikateľská cena 2014

ZŠ Holíčska Bratislava

modernizácia počítačovej učebne

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

e-learningové portály www.monda.eu a www.myslimekriticky.sk

Budovanie občianskej spoločnosti

Centrum pre filantropiu, n.o.

podpora projektu Reštart Slovensko

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

organizácia Novinárskej ceny 2014

Slovenský šachový zväz

podpora reprezentantov SR na ME mládeže v Batumi a podpora účastníkov šachovej olympiády do 16 rokov v Győri

FO

príspevok pre osobu so ZŤP na pobyt v centre Neurino

Nadácia Aigyptos

podpora archeologického výskumu slovenských egyptológov na lokalite Tell-el-Retábií v sezóne 2014

FMFI UK Bratislava

podpora kultúrneho podujatia

PRERAG združenie

podpora projektu „Kýchanie mozgu“ – súťaže kresleného humoru

Materské centrum Hviezdička

výstavba detského ihriska

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar

organizácia pobytu pre mladých dospelých zameraného na prípravu na odchod z detského domova

Nadácia Pontis

podpora ProBono Week, Fóra o firemnej filantropii, prieskumu medzi zamestnancami firiem o záujme o pro bono činnosť, servisné granty pre činnosť pro bono

AVE Agency/reVive, spol. s r.o.

organizácia kultúrneho podujatia Poineers Unplugged Bratislava #2

Občianske združenie Vincentínum

organizácia športového podujatia Florbalový maratón

Bábkové divadlo Žilina

podpora účasti na divadelnom festivale Zlatá Magnólia v Šanghaji

Akademický športový klub Dunaj

účasť na Majstrovstvách sveta v Brazílii

Krúžok remesiel, umenia a hrnčiarstva KRUH

tvorivé dielne seniorov a pre deti s autizmom a Downovým syndrómom

Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov

súťaže „Mladý literárny kritik a ilustrátor“, „Kníhtlačiarik“ a Kráľ čitateľov"

Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave

nákup technických prostriedkov pre detskú súťaž „Plameň“

Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova, Bratislava

nákup kníh do knižnice, materiál a pomôcky pre divadelné predstavenie

Divadelné združenie GUnaGU

realizácia hry Krvák (mafiánska odysea)

Obec Vyhne

vybavenie ihriska materskej škôlky

Obec Svätý Anton

rekonštrukcia materskej škôlky

Rodičovské združenie pri MŠ Jilemnického, Spišská Nová Ves

nákup interiérových dverí

Detské mestečko Trenčín

letný tábor pre 60 detí

Nezisková organizácia NEO

podpora festivalu Kremnické Gagy 2014

Združenie STROM

workshop v rámci seminárov Bez(a)Dis

VIA IURIS

projekt zameraný na profesijnú etiku sudcov

Truc sphérique, .o.z.

rekonštrukcia neologickej synagógy v Žiline

European Information Society Institute, o.z.

informačný webový portál pre spotrebiteľov

Rada mládeže Slovenska

projekt „72 hodín“ zameraný na komunitné aktivity

Ochrana zdravia a charita*

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.

dar počítača potrebného na činnosť združenia

Asociácia pomoci postihnutým ADELI

financovanie rehabilitácií pre 10 fyzických osôb

Občanské sdružení Veselý vozíček

dar počítača potrebného na činnosť združenia

PUART GALLERY

realizácia nástennej maľby na odd. onkológie DFNsP v Bratislave

Komunita Sant' Egidio

organizácia vianočného obeda pre ľudí bez domova

Šanca pre nechcených

vybavenie terapeutickej miestnosti, podpora činnosti centra pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Svetielko nádeje

vybavenie bytu pre onkologických pacientov a dopravná služba pre onkologických pacientov

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

podpora realizácie rehabilitačno-vzdelávacieho centra BIVIO

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Bratislava

príspevok na zakúpenie notebooku

FO

príspevok na mechanický invalidný vozík

FO

príspevok na nájazdovú rampu do auta

Slovenské hemofilické združenie

rehabilitačno-rekondičné pobyty pre hemofilikov

Centrum samostatného života

poradenská činnosť pre ZŤP, zapožičiavanie pomôcok pre ZŤP

FO

zakúpenie rehabilitačného bicykla pre ZŤP

FO

terapia ZŤP osoby v Centre Svetielko v Prešove

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO

vytvorenie portálu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Občianske združenie Proti Prúdu

vydávanie časopisu NOTA BENE

FO

zakúpenie invalidného vozíka

FO

zakúpenie načúvacieho prístroja

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

nákup cvičebného náradia

Občianske združenie DETSKÉ CENTRUM

materiálne vybavenie dvoch náhradných rodín

FO

zakúpenie invalidného vozíka

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

KIKI, o.z.

náklady na liečbu ZŤP osoby

Plamienok n.o.

prevádzka mobilného hospicu pre deti

Hivpomoc.sk

prevádzka bezplatnej infolinky, výroba a distribúcia informačných materiálov

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

Liga za duševné zdravie

projekt „Robme veci lepšie“

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

FO

dar počítača osobe so ZŤP

Podpora vzdelania

Združenie na pomoc detskej onkológií

Zakúpenie a darovanie výpočtovej techniky

Inštitút pre verejné otázky

Realizácia projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Organizácia vedeckej konferencie a vydanie zborníka abstraktov

JCI-Slovensko, oz.

organizácia súťaže Študentská podnikateľská cena 2013

Slovenská technická univerzita, fakulta informatiky a informačných technológií

Vybavenie počítačovej učebne a podpora vynikajúcich študentov

Nadácia Slovenskej technickej Univerzity

Vybudovanie počítačového laboratória na štúdium vírusov pre poslucháčov so špecializáciou na bezpečnosť informačných technológií

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina

Organizácie korešpondenčných matematických seminárov SEZAM a SEZAMKO

Budovanie občianskej spoločnosti

Fedor Frešo – „IN LINE management“

Organizácia kultúrneho podujatia Rocková Bratislava

Neulogy, a.s.

náklady na realizáciu cesty víťaza projektu v kategórii Startup Award DIGITAL – knowledge tour do Silicon Valley, California, USA

Fyzická osoba

Príspevok súťažnému tímu EBB ZŠ Spojová v Banskej Bystrici na dokončenie modelu budovy – trenažéra pre súťaž robotov RoboCup 2013 v Eidhovene

Univerzita Komenského v Bratislave, fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Organizácia kultúrno-spoločenského podujatia

Ochrana zdravia a charita*

Občianske združenie CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI

Realizácia projektu Integračné centrum – návrat k osobnej sebarealizácií zdravotne postihnutých osôb

Nadácia pre deti Slovenska

Organizácia súťaže v stavbe robotov FIRST LEGO League 2013

Občianske združenie ARCHANGELOS

Zorganizovanie muzikoterapie a hudobnej tvorivej dielne pre detských onkologických pacientov

Nadácia Linaje

Dobudovanie rezidenčného projektu pre autistov „Ôsmy svetadiel“

Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska

Príspevok na organizáciu vedeckého podujatia celoeurópskeho významu – 4th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons

Fyzická osoba

Individuálna pomoc – úhrada nákladov na rehabilitáciu

Fyzická osoba

Individuálna pomoc – úhrada nákladov na rehabilitáciu

Podpora vzdelania

Občianske združenie Ynet

Realizácia vzdelávacieho projektu How-Know a podpora organizácie študentskej konferencie StudenSec

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Finančná dotácia Cena dekana FIIT pre rok 2012 pre najlepších študentov FIT STU Bratislava ReŠtart Slovensko, ktorý má zapojiť občanov do vývoja webových aplikácií pre riešenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných

JCI-Slovensko, o.z.

Študentská podnikateľská cena – náklady na cestu študenta – finalistu podujatia na svetové finále do USA

Trojsten, o.z.

Úhrada účastníckych poplatkov pre účastníkov matematických a fyzikálnych seminárov a seminára z programovania na týždennom záverečnom sústredení

Budovanie občianskej spoločnosti

Gymnastické centrum o.z.

Zakúpenie gymnastického náradia – akrobatickej podlahy ako náhrady za 30 rokov starú do telocvične v ktorej sa pripravujú reprezentanti SR

Centrum pre filantropiu, n.o.

Príspevok na realizáciu projektu ReŠtart Slovensko, ktorý má zapojiť občanov do vývoja webových aplikácií pre riešenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy o.z.

Pokrytie nákladov v súvislosti s portálom www.obce.ineko.sk, poskytujúcim informácie o hospodárení obcí

Slovenský šachový zväz

Podpora projektu šach na školách – náklady na šachový materiál – tabule, šachovnice

VIA IURIS – Centrum pre práva občanov

Podpora projektu „Aby spravodlivosť nežobrala“ – príspevok na preklady, tlač, grafické spracovanie záverečnej správy.

Ochrana zdravia a charita*

Skóra Wojciech

Zakúpenie inzulínovej pumpy

Fyzická osoba

Individuálna pomoc v hmotnej núdzi – pokrytie nákladov na prenájom nehnuteľnosti

o.z. SVETIELKO NÁDEJE

Pokrytie nákladov na prevádzku bezplatnej dopravnej služby pre detských onkologických pacientov a ich sprievod