Podpora vzdelania

Aj Ty v IT

Girl's Day 2017 – Projekt zameraný na zníženie rodovej nerovnosti v IT sektore, cieľom je motivovať dievčatá k štúdiu IT a následnému zamestnaniu v tomto odbore.

Teach For Slovakia

Nadácia ESET patrí k hlavným partnerom programu zameraného na intenzívny, osobnostný a profesionálny rozvoj na Slovensku, budujúci komunitu lídrov v oblasti školstva pre dosiahnutie vízie: „Aby všetky deti mali šancu uspieť“. Príspevok na realizačný tím a manažment programu, recruiting, PR, office a administratívu pre rok 2017.

OZ Harpúna

Projekt: „Žilinská malá školská reforma“ – Príprava a výučba inovatívnych predmetov vhodných pre ZŠ a SŠ – Programovanie, Robotika, BioHacking (Genetická analýza a Genetická modifikácia) a NanoTech. Predmety sú pripravované v spolupráci s akademickou obcou a budú vyučované odborníkmi z praxe. Okrem inovatívneho obsahu projekt prináša aj ďalšie zlepšenie výučbového procesu – efektívnejšiu metódu výučby – eduScrum. Projekt je pilotným programom pre žilinský kraj.

OZ TROJSTEN

Podpora činnosti združenia pri FMFI UK – organizácia korešpondenčných seminárov z matematiky, fyziky a programovania, ktoré sú vypracované zábavnou a kreatívnou cestou a uplatňujú zásady individuálneho prístupu pre žiakov stredných a základných škôl; podpora organizácie sústredení a letných škôl.

OZ Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu

Správa webového portálu – preventista.sk ako komplexná platforma a zdroj informácií pre výmenu skúsenosti a aktivít preventívneho pôsobenia.

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť (SASIB)

Konferencia Informačná bezpečnosť 2017 – SASIB združuje profesionálov pôsobiacich v oblasti informačnej bezpečnosti s cieľom prispievania ku zlepšeniu stavu informačnej bezpečnosti na Slovensku a pôsobiť ako národná, mimovládna autorita. Príspevok na podporu organizácie konferencie o informačnej bezpečnosti.

Truc sphérique, o.z.

Výstava Data: Demokracia – podpora projektu s cieľom otvoriť diskusiu o téme online bezpečnosti a digitálnej gramotnosti, ktoré na Slovensku zatiaľ neboli ucelene reflektované. Projekt prepája edukatívny sprievodný program s kvalitnými umeleckými dielami, čím sa snaží tému sprístupniť čo najširšiemu publiku.

Inštitút pre aktívne občianstvo

Vzdelávací program „Školy, ktoré menia svet“ – zážitkový program výchovy a vzdelávania detí a mládeže k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a deradikalizácii.

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Vzdelávací program: „Štart do života“ – Podpora školení ako prípravy mladých ľudí na samostatný život po odchode z detského domova. Témami školení sú „Bývanie“, „Úrady“, „Zamestnanie“, prierezová téma „Finančné hospodárenie“ a simulačná hra odchodu z detského domova „Štart do života“.

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s., ČR

Štipendijný program „Pomoz mi do života“ – projekt pomoci konkrétnym deťom a mladým ľuďom vyrastajúcich v detských domovoch na území ČR s úspešným začlenením sa do spoločnosti po oupstení detského domova.

Združenie korešpondenčného šachu SR

Príspevok na podporu organizácie korešpondenčného šachu, riadenie súťaží a reprezentácie jednotlivcov a družstiev pre všetky vekové kategórie v rámci SR.

Ochrana zdravia a charita

OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze

Podpora zdravotnej starostlivosti o týrané, zneužívané a zanedbávané deti v Detskom krízovom centre Náruč. V rámci projektu sa pokryjú zvýšené náklady na lieky a zdravotné pomôcky pre deti umiestnené v DKC Náruč a náklady na pokrytie úväzku zdravotného pracovníka.

Viera – Láska – Nádej, o.z.

Centrum Svetielko Trenčín – rozšírenie priestorov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Príspevok na investíciu do úprav a zariadenia nových priestorov.

Centrum MEMORY n.o.

Projekt rieši chýbajúcu nadväzujúcu liečbu pre pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode formou odbornej kognitívnej a logopedickej rehabilitácie a kognitívnej remediácie pre urýchlený návrat pacientov do každodenného života.

Budovanie lepšej spoločnosti

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Podpora portálu „Cena štátu“ – www.cenastatu.sk, ktorý na jednom mieste sústreďuje presné a aktuálne informácie o jednotlivých zložkách verejných financií. Pomocou interaktívnych súčastí stránky či prepočtov všetkých položiek na pracujúceho alebo jedného občana, má projekt ambíciu zlepšiť povedomie o fungovaní a proporciách verejných financií.

Transparency International Slovensko

Podpora projektu aktivizovania a podpory občanov k aktívnejšej občianskej kontrole verejného života okolo seba – fungovania radníc a lokálnych parlamentov, nemocníc, škôl či súdov. Realizácia workshopov zameraných na prenos know-how (právo na informácie, existencia verejných zdrojov dát, informovanie o kauzách) pre umožnenie tlaku na lepšiu správu vecí verejných.

Nadácia PONTIS

Fórum o firemnej filantropii – popdora najväčšieho podujatia pre expertov z oblasti filantropie na Slovensku. Je to platforma, ktorá prináša nové koncepty, inovácie, ktoré firmy či jednotlivcov môžu inšpirovať a posúvať ďalej.

OZ Štyri živly
  1. letný filmový festival 4 živly – festival je jediným vzdelávacím podujatím v oblasti audiovízie zameraným na širokú verejnosť, vrátane detí. Cieľom 4 živlov je popri prednáškach o filme a audiovízii rozprávať aj o ďalších aspektoch témy seminára – uvádzať ju v širších spoločenských a dejinných súvislostiach.
OZ ART GALLERY

Podpora Divadla LaKomika s cieľom prezentovať súčasnú pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu a prispievať k rozvoju slovenského divadelného umenia.

OZ Via Iuris

Demokracia, ktorá funguje aj v praxi – projekt je zameraný na podporu aktívnej občianskej spoločnosti a práva ľudí podieľať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Toto právo podporíme dvomi spôsobmi: presadzovaním legislatívnych zmien a zabezpečovaním právnej pomoci občianskymi iniciatívam a jednotlivcom.

OZ TEDxBratislava

TEDxBratislava 2017 –multižánrová konferencia na štýl svetovej konferencie TED s cieľom šírenia myšlienok hodných šírenia, podpora pozvania kvalitných rečníkov.

Budúca Generácia Európy, o.z.

Back from Abroad – Podpora projektu reagujúceho na stále rastúci problém odlivu mozgov u mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia a ich neochoty vrátiť sa späť do ich vlasti. Projekt realizovaný ako esejistická súťaž pre vyjadrenie myšlienky ako zlepšiť prostredie na Slovensku.

Podpora vzdelania

Jednota slovenských matematikov a fyzikov v Žiline

Organizačné a materiálne zabezpečenie korešpondenčnej súťaže SEZAM a SEZAMKO (pre mladšie deti) v letnom aj zimnom semestri, pobytové náklady účastníkov sústredení – riešiteľov a dobrovoľných organizátorov, náklady na prípravu sústredení. Podpora školení vedúcich a prezentovanie pedagogických a didaktických výsledkov práce so žiakmi na konferenciách.

Teach for Slovakia

Nadácia ESET patrí k hlavným podporovateľom národných nákladov programu – príspevok na realizačný tím a manažment programu, náklady na prevádzkovanie licencie Teach for All, fundraising a PR, office a administratívu

Learn2Code

Príspevok na vydanie knihy Scratch Starter, ktorá dopĺňa online kurz. Jej bezplatným poskytnutím do slovenských základných škôl plánuje občianske združenie Learn2Code odštartovať ozajstnú zmenu výučby IT na školách.

Slovenská matematická spoločnosť

Učebnice matematiky podľa metódy prof. Hejného – Metóda VOBS (vyučovanie orientované na budovanie schém) – majú priniesť zmenu vyučovania a postojov k matematike na 1. st. ZŠ, príspevok na vývoj učebníc MATEMATIKA pre 3. ročník ZŠ v slovenskom a anglickom jazyku, školenia učiteľov 1. stupňa ZŠ a na organizáciu ich overovania.

Živica

Koncept programu vychádza z úspešného modelu vzdelávania pre sociálnych lídrov Slovenska – Sokratov Inštitút. Pre potrebu vytvárania inšpiratívneho podporného prostredia pre učiteľov, sa rozhodli zrealizovať podobnú bezplatnú vzdelávaciu platformu aj pre nich. Príspevok pre druhý ročník programu.

STU v Bratislave, Univerzitný technologický inkubátor InQb

Cieľom Technologického inkubátora InQb je šíriť osvetu o význame podnikania v oblasti techniky a technológií a podpora rozvoja slovenských tech spoločností, ktoré by nasledovali trend v oblasti inovácií a technického vývoja na Slovensku. Generálne partnerstvo pre rok 2017 zabezpečí kvalitu existujúcich poskytovaných služieb a ich rozšírenie o zmysluplné akvity pre inovatívne technologické spoločnosti.

STU v Bratislave, Univerzitný technologický inkubátor InQb

Podpora podujatia pre startupy, VŠ študentov technických odborov, investorov, inovatívnych firiem a odbornej verejnosti

Spy, o.z.

Príspevok na výdavky na organizáciu 2. ročníka konferencie PyCon SK – každoročného stretnutia komunity ľudí používajúcich alebo vyvíjajúcich open-source programovací jazyk Python, prídavkom pre tento ročník je „edu track“ – prednášky a workshop zamerané na učiteľov a školstvo

Fakulta informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU), Bratislava

Podpora výučby v študijnom programe informačná bezpečnosť – financovanie vysokokvalifikovaných bezpečnostných špecialistov, ktorí budú viesť prednášky, cvičenia, kvalifikačné práce

Občianske združenie iKid

Podpora súťažného, výchovno-vzdelávacieho programu pre deti základných škôl zameraného na inšpiráciu a ich podporu v rozvoji kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu zážitkovou formou. Pod vedením učiteľov a mentorov-dobrovoľníkov z biznis prostredia, mladí inovátori vytvárajú svoje vlastné startupy. Financovanie e-learningových kurzov pre vyškolenie iKid učiteľov a iKid mentorov, tlač manuálov a čiastočné financovanie chodu projektu.

Občianske združenie Harpúna

Podpora inovatívnych predmetov vyučovaných odborníkmi z praxe – programovania pre Android. Financovanie profesionálnych programátorov z praxe, ktorí odovzdávaju svoje znalosti žiakom na predmete programovanie pre Android a zabezpečenie grafických prác na popularizáciu myšlienky budovania kľúčových znalostí a výsledkov projektu.

Bratislavský spolok medikov (BSM)

Podpora prvej mobilnej aplikácie LF UK v BA na Android a iOS platforme, ktorá má prispieť k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu formou in-time feedbackov praktickej a teoretickej výučby a tiež k zlepšeniu angažovanosti a motivácie študentov na vyučovacom procese vytvorením širokého portfólia funkcií. Financovanie externých programátorov mobilných aplikácií.

Obec Lúka

Podpora obnovenia software pri výučbe IT na Základnej škole s materskou školou, Lúka – kúpa a inštalácia nového software.

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Podpora študijných odborov pre seniorov: „Medzinárodný cestovný ruch a klient“, „Marketing a obchod ako ich nepoznáte“, „Finančná a spotrebiteľská gramotnosť“

OZ Future Generation Europe

Príspevok na pokračovanie mentorského programu „Lead Up“ určeného pre aktívnych a talentovaných stredoškolákov (mentees), ktorí sa prostredníctvom série workshopov posúvajú ďalej pod dozorom vybraných osobností. Príspevok použijú na technické zabezpečenie, úhradu pobytu a stravovanie zúčastnených stredoškolákov na workshopoch v Bratislave

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava

Vybudovanie študijnej komunity - projekt rekonštrukcie budovy a stavebných úprav: podlaha, svietidla, kreslá, dataprojektory, nábytok, atď

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

„Letná škola kyberkriminality“ - týždňové výjazdové sústredenie v učebňovo-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Danišovciach pre študentov informatiky a práva zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej bezpečnosti, počítačovej kriminality a forenznej analýzy.

JA Slovensko, n. o.

Program JA Etika v podnikaní je určený pre 1. - 4. ročník stredných škôl. Ide o nový, flexibilný vzdelávací program realizovaný v rámci predmetov, ktoré sú obsahovo najbližšie danej problematike. Program pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt. V rámci programu sa taktiež organizuje celoslovenská súťaž „Vedieť sa správne rozhodnúť“.

JCI – Slovensko

Projekt „Študentská podnikateľská cena“ je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneur Award“ – najväčšej súťaže pre študentov-podnikateľov na svete, jej cieľom je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Príspevok na úhradu letenky a pobyt slovenského víťaza na celosvetovom finále

Board of European Students of Technology (BEST) – Európska rada študentov technických univerzít

Kurz pre študentov technických univerzít „Learn to Be Greater“ na získanie a rozvinutie zručností netechnického charakteru, najmä komunikačné a prezentačné schopnosti, organizačné zručnosti, časový a projektový manažment a ďalšie. Akademická časť v spolupráci s STU BA.

OZ iKid

Súťažný, výchovno-vzdelávací program „iKid“ sa zameriava na rozvoj kreativity a inovácií a na implementovanie podnikateľských zručností do vzdelávacieho procesu výlučne zážitkovou formou. Vytvorenie dvoch e-learningových kurzov iKid učiteľov a iKid mentorov, tlač iKid manuálov, prostriedky na čiastočné financovanie chodu projektu.

Manageria

Príspevok na rozvoj propagácie súťaže First Lego League, promo aktivity brandu FLL na Slovensku a úhradu nákladov tímov, ktoré postupujú na medzinárodné semifinálové a finálové kolá

eduRoma

Podpora jedného z troch vzdelávacích pobytov pre deti z detských domovov, na ktorých budú uplatňované moderné techniky a stratégie z oblasti pedagogiky a sociálnej práce, zručnosti potrebné pre zmysluplné využívanie voľného času, zvýšenie motivácie detí a mladých ľudí k učeniu sa, pozitívnemu posilneniu ich etnickej identity.

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Príspevok na organizáciu súťažnej konferencie „Junior Internet“ podporujúcej talentovaných žiakov pre štúdium a prácu v IT sektore. Umožní nádejným tvorcom prezentovať svoj projekt a samého seba medzi rovesníkmi v 6 kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorTEXT, JuniorBLOG, JuniorAPP a JuniorLEARN. Vyvrcholením súťaže – konferencia s vyše 100 prezentujúcimi (žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ) inštitucionálne zastrešená FIIT v BA.

Rodičovské združenie Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Príspevok na tejto škole podporí naštartovanie vyučovania programovania v jazyku C++, ktorému bude predchádzať naprogramovanie jednoduchého robota pomocou blokov (algoritmizácia pred prvým programovaním). Všetky prostriedky budú použité na nákup robotov – stavebnice Lego Education EV3 a ich aplikovanie do vyučovania na hodiny informatiky.

Gamča perpetua

Príspevok na organizáciu 28. ročníka školských olympijskych hier - OH Gamča 2016, počas ktorých triedy medzi sebou súťažia v športových, umeleckých, vedeckých a netradičných disciplínach počas troch mesiacov o celkové prvenstvo. Príspevok pokrýva náklady na otvorenie olympiády, organizáciu jednotlivých súťaží, ako aj na záverečný galaprogram.

Spolok nepočujúcich pedagógov

Informačno-vzdelávací portál prekladového slovníka slovenského jazyka a slovenského posunkového jazyka, bude prístupný zadarmo na internete. Slovník rozvíja oblasť informačných prístupov vo vzťahu k osobám so sluchovým postihnutím.

Domov MUDr. Dallosa, n.o.

Príspevok na kúpu 2x notebook, tlačiareň a wifi-pripojenie. Klienti Domova MUDr. Dallosa – seniori, sa naučia pracovať s internetom a niektorými programami (SKYPE, EXPLORER), aby získali základné počítačové vedomosti a zručnosti.

Dôstojný život pre všetkých, n.o.

Vzdelávací program „Informačné a komunikačné technológie pre seniorov“ zameraný na získanie a rozvoj praktických zručností pre prácu s PC, využívanie Internetu a sociálnych sietí s cieľom odstrániť psychické bariéry a strach z používania počítača a moderných komunikačných nástrojov. Príspevok použijú na kúpu 4 notebookov, náklady na odmenu lektorov a publicitu projektu.

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

Aktivity v podpore technického a informatického vzdelávania detí v oblasti STEM (science-technology-engineering-maths). Projekt navrhnutia sady pracovných listov pre 3D modelovanie v programe TinkerCAD a následnú 3D tlač, ako aj programovanie miniatúrnych smart robotov OZOBOTov cez tablety. Príspevok na kúpu malej 3D tlačiarne určenej na tvorivé aktivity detí a kúpu 8 ks OZOBOTov.

ANIMA Prešov

Príspevok na špeciálnu intenzívnu prípravu do školy pre deti z Domova na polceste vo Varhaňovavciach „Letná škola“, ktorým sa pomocou Montessori pedagogiky pri intenzívnej práci počas letných prázdnin budú venovať špeciálni pedagógovia. Do praxe bude tento pilotný program uvedený na jeseň 2016.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Príspevok na modernizáciu techniky pri výmene IT techniky multifunkčnej učebne

OZ Progres 2000, Sabinov

Príspevok na cestovné a ubytovacie náklady spojené s cestou na finále a predsúťažným sústredením medzinárodnej súťaže Robocup 2016, ktorá sa koná v Lipsku. Cestu na finále si vybojovali tímy Sabik z CZŠ Sabinov, tím Speshari zo SPŠE Prešov a tím Primaškolák zo SZŠ Sabinov.

Slovenský šachový zväz

Príspevok na program „Chess for Education“ – matematických didaktických hier (MDH), kde sa deti učia prostredníctvom hravej formy vyučovania, výsledky dosahujú lepšie nielen v matematike, ale aj v koncentrácii, v riešení zložitých úloh, porozumení textu. Cieľom nie je súťažný šach,  ale bezstresový prínos šachu bez súťažných partií pre vzdelávanie

Nadácia PONTIS

matchingový fond Nadácie ESET na podporu pravidelného darcovstva portálu „dobrakrajina.sk“ – podpora neziskových organizácií venujúcich sa najmä vzdelávaniu

SEZAM

organizačné a materiálne zabezpečenie KS SEZAM, uhradenie pobytových nákladov účastníkov sústredení riešiteľov a pobytových nákladov dobrovoľných organizátorov na sústredeniach a pri ich príprave, školenia vedúcich.

Slovenská matematická spoločnosť

Vývoj slov. a angl. verzie učebníc Matematika pre 2. ročník ZŠ, metóda prof. Hejného

Nexteria

Teach for Slovakia

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania

Learn2Code

Program Learn2Code pre deti na ZŠ

STU v Bratislave, FIIT

podpora vydania publikácie prof. Ing. Vladimíra Kvasničku: Matematická logika pre informatikov

SPY o.z.

organizácie konferencie PyCon 2016

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

mentorský program Lead Up – workshopy určené pre aktívnych SŠ študentov, ktorí počas 1 roka využívajú pomoc mentorov – vybraných osobností, okrem fin. podpory aj pomoc „ESET mentora“

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

Tech Inno Day 2016 – výstava technických inovácií inkubovaných (startup) firiem z UTI STU, študentov technických odborov, resp. technol. firiem alebo vývojových tímov so zaujímavým inovatívnym produktom

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

projekt Zážitkovej virtuality na ZŠ a SŠ – vytvorenie sady demonštračných pomôcok, podpora medz. vedeckej konferencie a odborného seminára MEPA

AVE agency

podpora podujatia zameraného na startupistov a investorov – Pioneers Bratislava #4

SAPIE – Slovenská aliancia pre internetové ekonomiku

podpora aktivít organizácie v oblasti technického a kreatívneho vzdelávania, rozvoja startup ekosystému a pomoc pri expanzii na svetové trhy pre rýchlo rastúce technologické spoločnosti

OZ project.velvet

Kurz zastrešený Právnickou fakultou UK – „Rozvojové vzdelávanie a jeho implementácia cez sociálne podnikanie“

OZ Preventista

Zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti so zameraním na šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou

OZ Aj Ty v IT

Girl's Day 2016 – podpora štúdia IT medzi dievčatami na SŠ

Publikum.sk

vzdelávací program Publikum PRO pre ľudí z kultúrnej a umeleckej obce, ako aj pre širokú verejnosť, podpora TEDxTrnava 2016

Inštitút pre verejné otázky

Študentské parlamentné voľby 2016 – projekt zoznámenia študentov SŠ so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšenia informovanosti a povedomia o fungovaní volebných systémov v SR

OZ Mici a Mňau

Edukačné video pre deti s cystickou fibrózou

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Vzdelávací program „Štart do života“ pre odchovancov detských domovov

Ochrana zdravia a charita

RAFAEL dom n.o.

Príspevok na nákup pasívnych a aktívnych antidekubitných matracov pre novootvorený Dom RAFAEL – centrum poskytovania integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti, v ktorom ponúkajú rôzne formy starostlivosti pre ťažko chorých a odkázaných ľudí

Harmónia – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Príspevok na pomôcky na polohovanie ako prevencie dekubitov a pomôcky zabraňujúce skĺznutiu klienta z invalidného vozíka. Rôzne typy terapeutických vankúšov a obliečok plnia úlohu bazálnej stimulácie klienta

Detský domov Compass, n.o., Hlohovec

Príspevok na kúpu 4 ks notebookov a kúpu výkonnej a ekonomickej tlačiarne, ktoré budú slúžiť pre potreby zamestnancov a chovancov detského domova na školské projekty

Nadácia Kvapka nádeje

Kampaň je zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene SR a na získanie finančných zdrojov na zakúpenie jedinečného prístroja potrebného pri diagnostike, monitorovaní a liečbe detských hematologicko onkologických malignít. Finančná podpora rekonštrukcie a materiálno technického zabezpečenia pracoviska Oddelenia laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava – Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov a zakúpenie priameho mikroskopu s multi-diskusným zariadením.

Občianske združenie Moonlight camp

Celoročný kurz Prvej pomoci ukončený celoslovenskou súťažou, je zameraný na deti z detských domovov a základných škôl z celého Slovenska, ktorého súčasťou bude aj jednodňový workshop s prednáškou Dr. Viliama Dobiáša. Snahou je zatraktívnenie prvej pomoci, aby deti boli hrdé, že sa učia prvú pomoc.

Domovinka, n.o.

Komunitné centrum sa venuje predovšetkým deťom príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľov, ktorí sú prevažne koncentrovaní v segregovanej alebo separovanej lokalite – starostlivosťou o ich kvalitné vzdelávanie a výchovu. Finančná podpora schválená na sociálne a psychologické poradenstvo, rôzne vzdelávacie akcie, doučovanie, prednášky a besedy, či záujmové krúžky.

Deťom s rakovinou, n.o.

Projekt vybudovania denného stacionára – dennej kliniky, ktorá umožní poskytovať efektívnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť detským onkologickým pacientom, aby mohli tráviť viac času v domácom prostredí. Finančná podpora prestavby a vnútorného vybavenia kliniky.

Občianske združenie STOPA Slovensko

Podpora Denného integračného centra STOPA, ktoré sa zameriava na osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením alebo už osoby sociálne vylúčené. Poskytuje im sociálnu pomoc so zameraním na riešenie ich aktuálnej životnej situácie s cieľom zvýšiť ich schopnosť resocializácie a reintegrácie do spoločnosti a motiváciu dosiahnuť osobné ciele. Finančná podpora schválená na materiálno-technickú podporu.

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

V Domove sociálnych služieb a v Dennom stacionári pre deti a dospelých s mentálnym, telesným, zmyslovým a viacnásobným kombinovaným zdravotným postihnutím poskytujú služby klientom vo veku od 7 do 43 rokov. Finančný príspevok na opravu poruchy rehabilitačnej vane.

Občianske združenie Lampášik nádeje

Podpora nákladov na vybavenie priestorov a zakúpenie potrebného rehabilitačného vybavenia a pomôcok, aby mali rodiny so ZŤP deťmi možnosť stretávania sa a zároveň bezplatného využívania možností rehabilitácie pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutov – dobrovoľníkov.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Finančný príspevok na dokončenie rekonštrukcie objektu Centra BIVIO, funkčného hotela, reštaurácie a práčovne, kde sa ľudia s mentálnym postihnutím budú za plnej prevádzky učiť tieto profesie -  absolventi praktických škôl (budúca chyžná, kuchár, čašník, práca v práčovni)

Národná platforma proti bariéram

Poslaním organizácie je odstraňovať bariéry pre zdravotne znevýhodnených občanov Slovenska, ale aj pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov Slovenska. Poskytnutý nefinančný dar – licencie antivírusového programu ESET Smart Security na 5PC.

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.

Nezisková organizácia sa venuje deťom s poruchami správania a drogovo závislým deťom a mladým. Príspevok na kúpu referenčného vozidla pre univerzálne každodenné použitie v resocializačnom zariadení.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Zvolen

Príspevok pre tábor „Stroj času“, ktorý bude zameraný na edukáciu a podporu mladých ľudí v oblasti dobrovoľníctva, socializáciu sociálne znevýhodnených detí z detského domova, podpora mladých ľudí aj z iných miest Slovenska v oblasti dobrovoľníctva a medzikomunitnú spoluprácu

Centrum sociálnych služieb Krupina

Príspevok na zakúpenie 2 notebookov pre klientov Poradenského centra na pomoc pri zvyšovaní ich počítačovej gramotnosti, pomoc pri spisovaní životopisov, žiadostí a iných podaní, pomoc deťom klientov pri plnení ich školských poviností.

Svetielko pomoci, Košice

Príspevok na financovanie kúpy nového automobilu Škoda Octavia Combi, ktorý sa používa na prepravu detských onkologických pacientov a tiež na výjazdy k detským pacientom v terminálnom štádiu choroby v rámci KE a PP kraja.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Projekt „Aj Ty máš šancu“, založený na partnerstve CVEK a EU BA s cieľom podporiť šikovných mladých Rómov v možnosti získať vzdelanie prostredníctvom prípravných kurzov z predmetov matematika, ekonómia a anglický jazyk počas víkendov, čím sa výrazne zvyšuje šanca na úspech na prijímačkách na VŠ. Príspevok na lektorov, koordináciu projektu, vyučujúci z predmetov matematika a ekonómia poskytujú doučovanie, ubytovanie v hosteli a cesta do BA

Kongregácia sestier premonštrátok Slovenskej provincie, Vrbové

Príspevok na rekonštrukciu meštianskeho domu na Kapitulskej ul. v Trnave, so zámerom zriadenia „Denného stacionára sv. Augustína“ pre seniorov v tomto dome.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – Sibírka

projekt: Aktivity, ktoré naučia a spájajú, poskytujú sociálno-terapeutické a ošetrovateľské služby pre klientov s ťažkým viacnásobným telesným aj mentálnym postihnutím, organizácia predstavení a arteterapeutických stretnutí

Nadácia Kvapka nádeje

podpora Národného registra darcov kostnej drene (kampaň na získanie nových darcov)

Trnavská arcidiecézna charita

podpora terénnej sociálnej práce pre bezdomovcov

OZ Nádej na život

kúpa špeciálnej pece na vypaľovanie keramiky pre autistické deti na Špeciálnej ZŠ, Hálkova ul, Bratislava

OZ Náruč – pomoc deťom v kríze

pokrytie zvýšených nákladov na lieky, zdravotné pomôcky a zabezpečenie zdravotnej a psychologickej starostlivosti o týrané, zneužívané a zanedbávané deti v rámci Detského krízového centra Náruč

Budovanie lepšej spoločnosti

Nadácia PONTIS

Príspevok na podporu pravidelného darcovstva portálu dobrakrajina.sk cez matching príspevkov, ako aj na prípravu a realizáciu kampaní, prostredníctvom ktorých zapojené neziskové organizácie získajú nové zručnosti s fundraisingom a komunikáciou s individuálnymi darcami. Finančný príspevok aj na modernizáciu, technickú údržbu a administráciu darcovského portálu DobraKrajina.sk

Slovensko.digital

Príspevok na podporu činnosti občianskeho združenia zameraného na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku – mzdové a prevádzkové náklady, ako aj ďalšie náklady spojené s prípravou a realizáciou mediálnych a komunikačných kampaní a náklady spojené s rozširovaním projektu ekosystém.slovensko.digital

Inšitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

Podpora projektu Demagog.sk, ktorého cieľom je podporovať na faktoch a dôkazoch založenú verejnú diskusiu na Slovensku. Na dosiahnutie tohto cieľa pravidelne overuje faktické vyjadrenia politikov a poskytuje verejnosti a médiám korektné informácie. Príspevok na implementáciu nových grafických funkcionalít na webpage Demagog.SK

Slovak Startup, o.z.

Príspevok na vytvorenie online startup média s globálnym dosahom www.slovakstartup.com a mzdové náklady na posilňovanie jeho obsahu. Jeho ambíciou je zviditeľnenie Slovenska a jeho mladých technologických firiem a zvýraznenie postavenia slovenského startupového ekosystému na svetovej mape startupov a inovácií

INEKO

Príspevok na financovanie základnej infraštruktúry a stabilného prostredia pre udržanie aktivít (skoly.ineko.sk, nemocnice.ineko.sk, dobiehanie.ineko.sk, spoločenskej diskusie o najväčších PPP projektoch a veľkých dopravných tendroch) a prípadný rozvoj ďalších projektov INEKO

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Bezplatná služba, ktorá umožňuje obyvateľom miest a obcí nahlasovať problémy vo verejnom priestore. Finančný príspevok na zlepšenie užívateľského prostredia, rozšírenie funkcií portálu pre samosprávy, administrátorské prostredie a funkcie.

.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku o.z.

.týždeň v partnerstve s Teach for Slovakia vytvorí pravidelnú rubriku o vzdelávaní, ktorá by verejnosti prinášala kvalitné a pútavé informácie o stave školstva a štartovala verejnú debatu o potrebe zlepšenia a možných riešeniach. Projekt je postavený na odbornej garancii TFS, odomknutých článkoch pre maximálny dosah a na pútavej forme príspevkov s využitím moderných online formátov.

SmartHead

Webová platforma, umožňujúca jednotlivcom, firmám, organizáciám, mestám a obciam organizovať, zapájať sa a prezentovať svoje spoločensky zodpovedné aktivity, aby tak mohli inšpirovať svoje okolie a ukázať „správne veci“, ktoré robia. Finančný príspevok na mzdové náklady členov tímu.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)

Podpora podujatia „Srdce na dlani“ – ocenenia BDC dobrovoľníkov (jednotlivcov aj kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvojua ktoré zároveň ukazuje reálnych ľudí, ktorí za tou-ktorou aktivitou stoja.

Liga za ľudské práva

Klinika azylového práva sa venuje pomoci cudzincom a utečencom na Slovensku s cieľom presadzovania transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky, ako aj o posilňovanie postavenia samotných cudzincov a utečencov. Finančná podpora praktickej časti klinického vzdelávania študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, a to v poskytovaní právnej pomoci, podpore zamestnania a integrácie klientov a supervízie študentov v priestoroch Ligy za ľudské práva.

Divadelné združenie GUnaGU

Schválené kontinuálne partnerstvo na pozícii „Hlavný partner sezóny roku 2017“. Finančná podpora divadla pri premiérach: „Sat@nove dcéry“ (premiéra marec 2017) „BEAT“ (premiéra október 2017) a „Láska a terpentín“ (premiéra december 2017).

Divadlo LaKomika

Schválený príspevok divadlu na sezónu 2017. Autorské divadlo otvorené od novembra 2015 s cieľom prezentovať súčasnú pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu a prispievať k rozvoju slovenského divadelného umenia.

VIA IURIS

Príspevok na aktualizáciu a prevádzku online právneho manuálu „Právne postupy a manuály“, ktorý verejnosti opisným spôsobom a laickým jazykom poskytuje návody ako sa zapojiť do rozhodovania o veciach verejných. Kvôli zmenám legislatívy je potrebné ho aktualizovať.

Aliancia Fair Play

Projekt prepojenia aktívnych občianskych a profesných skupín „Spolu za lepšie a férovejšie Slovensko“, ktoré za ostatné roky pocítili nevzmožiteľnosť práva, dôsledky korupcie a zlého spravovania vecí verejných. Príspevok na workshopy a tréningy, ktoré zabezpečia zdieľanie skúseností a prínos dôležitých zručností, na konferencii Network vytvorí možnosti pre sieťovanie.

OZ Štyri živly

Príspevok na organizáciu 18. ročníka jediného slovenského vzdelávacieho podujatia v oblasti audiovízie pre širokú verenosť „Letný filmový seminár 4 živly“ konaného v Banskej Štiavnici. V rámci podujatia aj detská časť „Detské 4živly“

Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Projekt „Mladí ľudia v kyberpriestore“ so zámerom identifikácie potenciálnych príležitostí a hrozieb, ktoré prinášajú pre procesy demokracie moderné informačné technológie, analýza správania a politických postojov mladej generácie v kyberpriestore. Príspevok na realizáciu reprezentatívneho výskumu a vypracovanie štúdie, ktorá sa diseminuje cieľovým skupinám.

Webinak, s.r.o.

Príspevok na webový portál www.zenyinak.sk s databázou žien-expertiek, na prevádzku servera a na aktívne vyhľadávanie odborníčok.

OZ PUNKT

Príspevok na organizáciu 3. ročníka konferencie o mestských témach WhatCity?, ktorej dlhodobým cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti a transparentné postupy pri tvorbe mesta s participáciou verejnosti. Koncepcia projektu je založená na prezentácii miestnych i zahraničných expertov na urbanizmus a spriaznené odvetvia ako spôsobu na efektívne realizovanie zmien.

VIA IURIS

Projekt „Únos štátu“ na presadenie systémových zmien vo fungovaní súdnictva, prokuratúry a polície, aby „únoscovia štátu“ niesli právnu zodpovednosť za svoje činy. Fin. podpora investigatívy, koordinácie a manažmentu projektu.

Aliancia Fair Play

dlhodobý občiansky watchdog – inštitucionálna podpora. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov spojených s jej činnosťou – ochranu verejného záujmu, investigatívy, mediálnych výstupov, podaní, kampaní a pod., a to vrátane osobných nákladov

Nadácia otvorenej spoločnosti

podpora Novinárska cena

Nadácia PONTIS

podpora globálneho fundraisingu neziskových organizácií na dobrakrajina.sk cez GlobalGiving.org

MŠ Radobica

obnova detského ihriska

Divadlo GUnaGU

hlavné partnerstvo sezóny 2016

SmartHead

projekt webovej platformy umožňujúcej jednotlivcom a firmám jednoduchý prístup k organizovaniu a zapojeniu sa do spoločensky zodpovedných aktivít

Združenie korešpondenčného šachu

podpora riadenia súťaží jednotlivcov a družstiev v SR a reprezentačných družstiev Slovenska na ME a MS

OZ Rádio WOW Horná Nitra

poskytnutie bezplatnej licencie NOD32 Antivirus

Podpora vzdelania

Gymnázium vo Vranove nad Topľou

nákup stavebnice robotov – Lego Education EV3 – zvýšenie záujmu o IT a technické vzdelanie študentov, hravou formou naučiť žiakov pracovať s robotikou a následne programovanie v jazyku C

Slovenská matematická spoločnosť

Vývoj slov. a angl. verzie učebníc Matematika pre 2. ročník ZŠ, metóda prof. Hejného

Nexteria

Teach for Slovakia

Trojsten

Stredoškolské korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a programovania

Learn2Code

Program Learn2Code pre deti na ZŠ

Živica

Program Komenského inštitútu

Mestská knižnica Ružomberok

obnova knižničného fondu oddelenia náučnej literatúry mapujúca oblasť IT – knihy, učebnice, skriptá

Protect Work

vecný dar – 3x notebook Dell

ID Space Team

organizácia konferencie TEDx Youth Bratislava

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

účasť na mentoringovom programe pre inovatívne startup firmy, ktoré potrebujú podať pomocnú ruku v začiatkoch – Päť „ESET ľudí“ účastných na programe

Junior Chamber International (JCI) Slovensko

Študentská podnikateľská cena 2015

Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe)

mentorský program Lead Up – workshopy určené pre aktívnych SŠ študentov, ktorí počas 1 roka využívajú pomoc mentorov – vybraných osobností, okrem fin. podpory aj pomoc „ESET mentora“

iKid

podpora programu pre žiakov ZŠ, ktorý prináša do škôl podnikateľského ducha, žiaci si osvoja základné podnikateľské zručnosti a prezentujú svoje idey na medzinárodnej konferencii

Projekt „Pinf Hry“

zabezpečenie webhostingu k projektu 13ročného študenta, hry sú určené pre deti s DMO a využívané v rehabilitačných centrách

STOPKA, n.o. – projekt CORVUS

CORVUS – mobilná aplikácia umožňujúca nevidiacim a slabozrakým ľuďom používanie dotykových telefónov Android

Zariadenie núdzového bývania a útulok

PC miestnosť pre vzdelávanie prijímateľov sociálnej služby – matiek a detí

Rómsky inštitút

PC pre rómskych VŠ študentov

Virtual Medicine, o.z.

medicínska virtuálna aplikácia pre Oculus Rift – 3D Atlas – anatomický atlas pre študentov medicíny a lekárov – študentský projekt

Nadácia PONTIS

matchingový fond Nadácie ESET na podporu pravidelného darcovstva portálu „dobrakrajina.sk“ – podpora neziskových organizácií venujúcich sa najmä vzdelávaniu

Inštitút pre verejné otázky

Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy – výskumno-edukatívny projekt zahŕňa analýzu extrémizmu, publikovanie analýz, medzinárodnú konferenciu a diskusie so študentami SŠ

SAPIE – Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku

podpora činnosti

UPJŠ v Košiciach, prírodovedecká fak.

Letná škola sieťovania pre študentov IT

Junior Achievement (JA) Slovensko

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní – program dlhodobej a stabilnej spolupráce, pre študentov 1.-4. ročníka SŠ

Klub nadaných detí Prešov

skupinová mimoškolská výučba mimoriadne nadaných detí so zreteľom na stimulujúce úlohy, prezentácie a experimentovanie

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska ul, BA

revitalizácia výpočtovej techniky

Projekt: „Počítačové videnie – mapovanie a orientácie v 3D priestore“

podpora úspešného študenta na jeho projekte

Slovenský červený kríž, úz.spolok Humenné

kúpa modelov na výučbu prvej pomoci

Manageria

spropagovanie na školách a podpora First Lego League na Slovensku, najväčšej celosvetovej súťaže pre mladých od 10-16 rokov, podpora aktivít brandu FLL a úhrada nákladov tímov do finálového kola (cestovné a ubytovanie)

Univerzitný technolog. inkubátor InQb (STU)

Tech Inno Day 2015 – výstava technických inovácií inkubovaných (startup) firiem z UTI STU, študentov technických odborov, resp. technol. firiem alebo vývojových tímov so zaujímavým inovatívnym produktom

OZ Preventista

pokračovanie projektu zvyšovania bezpečnostného povedomia v oblasti prevencie IT kriminality a bezpečnosti IT so zameraním na školstvo – žiaci, študenti, pedagógovia, rodičia. Sekundárne vzdelávanie iných zainteresovaných profesií – koordinátori prevencie, metodici samospráv…

Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov

finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne (17. – 23. júla 2015), úhrada cestovných, resp. ubytovacích nákladov spojených s účasťou školského robotického tímu

SRRZ-RZ pri Základnej škole Tríbečská Topoľčany

finále robotickej súťaže RoboCup 2015 v Hefei v Číne (17. – 23. júla 2015), úhrada cestovných, resp. ubytovacích nákladov spojených s účasťou školského robotického tímu

Digital Visions

Náklady na tlač a distribúciu nekomerčnej publikácie pre startupy Startup4Dummies, ktorá má poskytnúť začínajúcim inovátorom, projektom v štádiu seed a startup a inovatívnym firmám užitočné informácie, kontakty, rady a návody, ktoré im pomôžu sa zaradiť medzi úspešných

Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF

náklady na organizáciu 16. ročníka česko-slovenského kola súťaže ŠVOČ v matematike a informatike, v dňoch 27.-29.5.2015

Spojená škola Košice

vecný dar – 3 ks notebookov, ktorý bude slúžiť Obchodnej akadémii pre telesne postihnuté deti, ako aj v chránenej dielni BISOA, ktorá sa venuje externým vedením účtovníctva a študenti v nej naberajú skúsenosti s vedením účtovnícva

Spojená škola, Dúbravská cesta 1, BA

modernizácia učebne IT pre školu pre žiakov s mentálnym a telesným postihnutím, ktorá pripravuje žiakov na výkon jednoduchých profesií

Obec Bôrka

príspevok na dovybavenie interiéru novovybudovanej Materskej školy

OZ HARPÚNA

projekt výučby programovania vo vybraných školách v sieti regionálneho školstva, programovanie smartphonov ako predmet na ZŠ Karpatská v Žiline

Ochrana zdravia a charita

OZ Zlatý Vek Nitra

rehabilitačný pohybový prístroj Theratrainer Tigo pre precvičenie horných aj dolných končatín, bezzápachový kôš

Plamienok

kúpa automobilu pre mobilný hospic

Jozef Orgonáš

podpora pre Dom Sv. Vincenta de Paul

Združenie priateľov Národného onkologického ústavu (NOÚ)

Nákup prístrojového vybavenia pre oddelenie Chirurgickej onkológie D-prsníkové centrum

Nadácia Kvapka nádeje

podpora Národného registra darcov kostnej drene (kampaň na získanie nových darcov)

Pomáhame s úsmevom

projekt neziskovej organizácie rodičov na podporu Transplantačnej jednotky kostnej drene (TJKD) – zriadenie socializačnej miestnosti pre rodičov detí liečených v sterilných boxoch TJKD, podpora osvety o darcovstve kostnej drene

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých – Sibírka

projekt: Aktivity, ktoré naučia a spájajú, poskytujú sociálno-terapeutické a ošetrovateľské služby pre klientov s ťažkým viacnásobným telesným aj mentálnym postihnutím, organizácia predstavení a arteterapeutických stretnutí

Detská fakultná Nemocnica s poliklinikou, Kramáre

zakúpenie infúznej a dávkovacej techniky (infúzne pumpy a injekčné dávkovače)

REFUGIUM, n.o. – hospic milosrdných sestier

nákup špeciálnej enterálnej výživy pre pacientov v bdelej kóme

Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.

fin. príspevok na ukotvenie darovaného stropného zdviháku pre klientov s telesným a kombinovaným postihnutím do denného stacionára

projekt „Koňská opera“, ČR

projekt hipoterapie pre hendikepovaných ľudí, financovanie nájazdovej rampy pre vozíčkárov, bezpečnostné vesty a chrániče chrbtice

Centrum SVETIELKO

fin. podpora na rekonštrukciu pripravovaného tretieho centra Svetielko v Bratislave

Denný stacionár pre choroby pohybového a nervového ústrojenstva pri Fakultnej nemocnici v Trnave

financovanie suitoblekov potrebných na suitterapiu pre pacientov s poruchami nervového a pohybového ústrojenstva

Slovenský pacient, o.z.

Projekt „Barometer pacienta“ – štvrťročné monitorovanie systému zdravotníctva prostredníctvom pacientskeho on-line panelu. Fin. podpora prieskumov organizovaných združením: racionálne využívanie antibiotík, pacientsky prieskum eHealth a prieskum o poplatkoch pacientov.

OZ Daruj nádej

kúpa oblekov na suitterapiu pre rehabilitácie

Dobrý anjel, n.o.

fin. príspevok pre rodiny s deťmi na prerozdelenie rodinám s deťmi, kde niekto trpí na rakovinu alebo má dieťa inú závažnú diagnózu a ktoré sú vo finančnej tiesni

Centrum PROINTEPO, Hradec Králové, ČR

sponzorský dar na stavebné úpravy budovy centra pre rehabilitácie imobilných detí

OZ Misia mladých

program sebestačnosti pre rodiny z regiónu Oravy, predovšetkým matkám-vdovám a ich deti, s cieľom nabudiť ľudí k vlastnej aktivite. Rodinám darujú hospodárske zvieratá,ovocné stromy, semená zeleniny, prednášky ohľadne rozbehnutia vlastnej poľnohospodárskej produkcie

OZ žien MyMamy

vytvorenie azylového centra – Bezpečný ženský dom

ANIMA, n.o., Prešov

týždňový pobyt detí so špeciálnymi potrebami z náhradných a profesionálnych rodín

Nadácia Filantropia

projekt „Radosť pomáhať 2015“ – adresný rozvoj dobrovoľníctva s prepojením na pomoc pre špecializované MŠ a ZŠ prostredníctvom vlastných aj cudzích zdrojov

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.

fin. pomoc na zariadenie organizačných subjektov: Detského domova Compass, Resocializačného strediska pre mužov Restart a Domova na pol ceste Progress

Autistické centrum Andreas, n.o.

fin. podpora činnosti, na vyplatenie dohôd a faktúr terapeutov pre priamu prácu s deťmi, na režijné a komunikačné náklady, nákup didaktických pomôcok a odborné vzdelávanie pracovníkov autistického centra ANDREAS

Detské centrum Slovensko, Ružomberok

náklady na opravu strechy na budove centra, ktoré slúži na na krátkodobú diagnostiku detí intervenovaných „z terénu“ pre ich zanedbávanie zo strany rodičov

Svetielko nádeje

centrum pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici, na zabezpečenie bezplatnej prepravy deťom ako alternatíve k nevyhovujúcej zbernej sanitke

Organizácia muskulárnych dystrofikov

fin. podpora na letné tábory pre deti so svalovou dystrofiou, pobyty pre dospelých členov

OZ Nádej pre život

fin. podpora na ozdravný pobyt pri mori pre deti s onkologickým ochorením zo sociálne slabších rodín

OZ Telovýchovná jednota Bratislava

fin. podpora na liečebnoterapeutický pobyt SLNIEČKO detí s mentálnym postihnutím a psychosociálne a emocionálne narušené deti a ich rodičov

OZ Kolobeh života

OZ pre poradenstvo v smútení pri strate blízkeho člena rodiny, odbornú terapeutickú pomoc, fin. náklady na letný táborový pobyt detí, ktoré stratili blízkeho človeka

Fyzická osoba

náklady na kraniofaciálnu operáciu

OZ Spojme sa pre pacientov

fin. pomoc pri zakúpení 1 ks operačnej lupy s integrovaným LED osvietením a integrovanou kamerou HD od firmy Designs for Visions, Inc., USA, na detskú kardiochirurgiu

OZ CHRABYD – Chránené bývanie a chránené dielne, Detva

zakúpenie desktopu Inspiron 5348 AIO Desktop + dvojročná licencia na ESET SMART SECURITY

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s., ČR

komplexná pomoc dospievajúcim deťom a mladým ľuďom z detských domovov, fin. príspevok na víkendový Štipendijný program – tematické semináre, praktické info do života, nácvik prijímacieho pohovoru, volnočasové aktivity

OZ Pod krídlami Dominiky

fin. príspevok pre organizáciu starajúcu sa o nevyliečiteľne a vážne choré deti, nákup odsávačky Medela Clario s príslušenstvom

Fyzická osoba

príspevok na úpravu plošinovej rampy do auta pre dieťa so svalovou dystrofiou M.Duchenne s progresívnou prognózou

Fyzická osoba

príspevok na kúpu kyslíkového koncentrátora na oxygenoterapiu a prístroja Bioptron Pro I pre dieťa s DMO, atrofiou mozgu a ďalšími vážnymi diagnózami

OZ Združenie na pomoc detskej onkológii

IT technika pre oddelenie Detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave

Budovanie lepšej spoločnosti

Fyzická osoba

Fin. pomoc pre pozostalú rodinu zamestnanca ESET

Fyzická osoba

Fin. pomoc pre pozostalú rodinu zamestnanca ESET

VIA IURIS

Projekt „Únos štátu“ na presadenie systémových zmien vo fungovaní súdnictva, prokuratúry a polície, aby „únoscovia štátu“ niesli právnu zodpovednosť za svoje činy. Fin. podpora investigatívy, koordinácie a manažmentu projektu.

Aliancia Fair Play

dlhodobý občiansky watchdog – inštitucionálna podpora. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov spojených s jej činnosťou – ochranu verejného záujmu, investigatívy, mediálnych výstupov, podaní, kampaní a pod., a to vrátane osobných nákladov

Nadácia Aegyptos

archeologický výskum v lokalite Tell el-Retábí v Egypte

Inštitút zamestnanosti

podpora činnosti – monitoring, pripomienkovanie a komentovanie legislatívy v oblasti vzdelávania a trhu práce

OZ GAMČA Perpetua

Olympijské hry GAMČA – športové, vedecké a umelecké disciplíny gymnazistov Gymnázia Grosslingova, BA

OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

Projekt Štart do života: školiaci program pre mladých ľudí z deviatich detských domovov, ktorí sa pripravujú na samostatný život

ATELIER PK

finančný príspevok na projekt street-artových objektov na fasádach domov bratislavského Starého mesta a grafický dizajn svojej web stránky

OZ Štyri živly

Letný filmový seminár 4 živly, projekt pútavou a hravou formou zoznamuje deti s filmom a audiovizuálnou kultúrou, téma ročníka 2015: Zmysly

S.T.O.K.A., o.z.

STOKA REVIVAL – prehliadka inscenácií kultového Divadla Stoka

Dubova Colonorum

záchrana a konzervácia ruiny kostolíka sv. Kozmu a Damiána v obci Sedliacka Dubová, náklady na letné pracovno-vzdelávacie workshopy pre mladých

Divadelné združenie GUnaGU

fin. príspevok na výrobu novej hry „Divná doba, divná láska, divné životy“ s premiérou v novembri 2015

Centrum pre filantropiu

Podpora kampane „SPOLU A DOBRE“ mimovládnych neziskových organizácií za udržanie 2 % dane s cieľom vysvetliť verejnosti, médiám a tvorcom verejných politík prínosy a potrebnosť asignácie dane z príjmov pre spoločnosť.

European Information Society Institute (EISi)

EISi je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti, pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva. Príspevok na podporu strategickej litigácie, výskumu a zvyšovania právneho povedomia v otázkach ochrany digitálneho spotrebiteľa, ľudských práv v informačnej spoločnosti, inovácií a kultúry.

Parlament mesta Vrbové, o.z.

podpora Centra mladých vo Vrbovom zakúpením sedacích vakov do nízkoprahového sociálneho centra pre deti a mládež

Katarínka o.z.

projekt Katarínka má za cieľ záchranu ruín pred zrútením a zakonzervovanie múrov, komplexný archeologický, historický, pamiatkový a geofyzikálny prieskum. Fin. podpora 2týždňového turnusu dobrovoľníckej práce mladých dobrovoľníkov na záchrane vzácnej kult. pamiatky. Participácia zamestnanca ESETu.

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Príspevok na financovanie aktivít súvisiacich s aktualizáciou Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC (www.obce.ineko.sk) o najnovšie sledované údaje.

Podpora vzdelania

Aj Ty v IT, o.z.

podpora podujatia Girl's Day 2014 zameraného na motiváciu dievčat študovať IT

Jednota Slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina

organizácia korešpondenčných seminárov z matematiky, fyziky a programovania

DIGIPOINT, o.z.

podpora pilotného workshopu „IT pre zdravotne postihnutých“

TROJSTEN

vzdelávacie aktivity pre študentov základných a stredných škôl

Slovenská matematická spoločnostosť pri JSMF

príspevok na školenia MaMat učiteľov 1. stupňa ZŠ, nákup sád učebníc matematiky pre 1.-5. ročník ZŠ

FIIT STU Bratislava

Cena Dekana FIIT pre vynikajúcich študentov

Spojená škola Rastislavova 322, Nováky

zakúpenie prvkov sieťovej infraštruktúry Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov podpora projektu Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Manageria

projekt Teach for Slovakia

Arbor Vitae

príprava projektu „Film HOME pre slovenské školy“ JCI-Slovensko Študentská podnikateľská cena 2014

ZŠ Holíčska Bratislava

modernizácia počítačovej učebne

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

e-learningové portály www.monda.eu a www.myslimekriticky.sk

Ochrana zdravia a charita

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.

dar počítača potrebného na činnosť združenia

Asociácia pomoci postihnutým ADELI

financovanie rehabilitácií pre 10 fyzických osôb

Občanské sdružení Veselý vozíček

dar počítača potrebného na činnosť združenia

PUART GALLERY

realizácia nástennej maľby na odd. onkológie DFNsP v Bratislave

Komunita Sant' Egidio

organizácia vianočného obeda pre ľudí bez domova

Šanca pre nechcených

vybavenie terapeutickej miestnosti, podpora činnosti centra pre ľudí s Alzheimerovou chorobou

Svetielko nádeje

vybavenie bytu pre onkologických pacientov a dopravná služba pre onkologických pacientov

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

podpora realizácie rehabilitačno-vzdelávacieho centra BIVIO

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Bratislava

príspevok na zakúpenie notebooku

FO

príspevok na mechanický invalidný vozík

FO

príspevok na nájazdovú rampu do auta

Slovenské hemofilické združenie

rehabilitačno-rekondičné pobyty pre hemofilikov

Centrum samostatného života

poradenská činnosť pre ZŤP, zapožičiavanie pomôcok pre ZŤP

FO

zakúpenie rehabilitačného bicykla pre ZŤP

FO

terapia ZŤP osoby v Centre Svetielko v Prešove

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO

vytvorenie portálu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Občianske združenie Proti Prúdu

vydávanie časopisu NOTA BENE

FO

zakúpenie invalidného vozíka

FO

zakúpenie načúvacieho prístroja

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Lučenec

nákup cvičebného náradia

Občianske združenie DETSKÉ CENTRUM

materiálne vybavenie dvoch náhradných rodín

FO

zakúpenie invalidného vozíka

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

KIKI, o.z.

náklady na liečbu ZŤP osoby

Plamienok n.o.

prevádzka mobilného hospicu pre deti

Hivpomoc.sk

prevádzka bezplatnej infolinky, výroba a distribúcia informačných materiálov

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

Liga za duševné zdravie

projekt „Robme veci lepšie“

FO

rehabilitácia ZŤP osoby

FO

dar počítača osobe so ZŤP

Budovanie lepšej spoločnosti

Centrum pre filantropiu, n.o.

podpora projektu Reštart Slovensko

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

organizácia Novinárskej ceny 2014

Slovenský šachový zväz

podpora reprezentantov SR na ME mládeže v Batumi a podpora účastníkov šachovej olympiády do 16 rokov v Győri

FO

príspevok pre osobu so ZŤP na pobyt v centre Neurino

Nadácia Aigyptos

podpora archeologického výskumu slovenských egyptológov na lokalite Tell-el-Retábií v sezóne 2014

FMFI UK Bratislava

podpora kultúrneho podujatia

PRERAG združenie

podpora projektu „Kýchanie mozgu“ – súťaže kresleného humoru

Materské centrum Hviezdička

výstavba detského ihriska

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar

organizácia pobytu pre mladých dospelých zameraného na prípravu na odchod z detského domova

Nadácia Pontis

podpora ProBono Week, Fóra o firemnej filantropii, prieskumu medzi zamestnancami firiem o záujme o pro bono činnosť, servisné granty pre činnosť pro bono

AVE Agency/reVive, spol. s r.o.

organizácia kultúrneho podujatia Poineers Unplugged Bratislava #2

Občianske združenie Vincentínum

organizácia športového podujatia Florbalový maratón

Bábkové divadlo Žilina

podpora účasti na divadelnom festivale Zlatá Magnólia v Šanghaji

Akademický športový klub Dunaj

účasť na Majstrovstvách sveta v Brazílii

Krúžok remesiel, umenia a hrnčiarstva KRUH

tvorivé dielne seniorov a pre deti s autizmom a Downovým syndrómom

Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov

súťaže „Mladý literárny kritik a ilustrátor“, „Kníhtlačiarik“ a Kráľ čitateľov"

Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave

nákup technických prostriedkov pre detskú súťaž „Plameň“

Združenie rodičov Materskej školy Ožvoldíkova, Bratislava

nákup kníh do knižnice, materiál a pomôcky pre divadelné predstavenie

Divadelné združenie GUnaGU

realizácia hry Krvák (mafiánska odysea)

Obec Vyhne

vybavenie ihriska materskej škôlky

Obec Svätý Anton

rekonštrukcia materskej škôlky

Rodičovské združenie pri MŠ Jilemnického, Spišská Nová Ves

nákup interiérových dverí

Detské mestečko Trenčín

letný tábor pre 60 detí

Nezisková organizácia NEO

podpora festivalu Kremnické Gagy 2014

Združenie STROM

workshop v rámci seminárov Bez(a)Dis

VIA IURIS

projekt zameraný na profesijnú etiku sudcov

Truc sphérique, .o.z.

rekonštrukcia neologickej synagógy v Žiline

European Information Society Institute, o.z.

informačný webový portál pre spotrebiteľov

Rada mládeže Slovenska

projekt „72 hodín“ zameraný na komunitné aktivity

Podpora vzdelania

Združenie na pomoc detskej onkológií

Zakúpenie a darovanie výpočtovej techniky

Inštitút pre verejné otázky

Realizácia projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

Organizácia vedeckej konferencie a vydanie zborníka abstraktov

JCI-Slovensko, oz.

organizácia súťaže Študentská podnikateľská cena 2013

Slovenská technická univerzita, fakulta informatiky a informačných technológií

Vybavenie počítačovej učebne a podpora vynikajúcich študentov

Nadácia Slovenskej technickej Univerzity

Vybudovanie počítačového laboratória na štúdium vírusov pre poslucháčov so špecializáciou na bezpečnosť informačných technológií

Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Žilina

Organizácie korešpondenčných matematických seminárov SEZAM a SEZAMKO

Ochrana zdravia a charita

Občianske združenie CENTRUM PRE ROZVOJ ZAMESTNANOSTI

Realizácia projektu Integračné centrum – návrat k osobnej sebarealizácií zdravotne postihnutých osôb

Nadácia pre deti Slovenska

Organizácia súťaže v stavbe robotov FIRST LEGO League 2013

Občianske združenie ARCHANGELOS

Zorganizovanie muzikoterapie a hudobnej tvorivej dielne pre detských onkologických pacientov

Nadácia Linaje

Dobudovanie rezidenčného projektu pre autistov „Ôsmy svetadiel“

Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska

Príspevok na organizáciu vedeckého podujatia celoeurópskeho významu – 4th Annual Congress of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons

Fyzická osoba

Individuálna pomoc – úhrada nákladov na rehabilitáciu

Fyzická osoba

Individuálna pomoc – úhrada nákladov na rehabilitáciu

Budovanie lepšej spoločnosti

Fedor Frešo – „IN LINE management“

Organizácia kultúrneho podujatia Rocková Bratislava

Neulogy, a.s.

náklady na realizáciu cesty víťaza projektu v kategórii Startup Award DIGITAL – knowledge tour do Silicon Valley, California, USA

Fyzická osoba

Príspevok súťažnému tímu EBB ZŠ Spojová v Banskej Bystrici na dokončenie modelu budovy – trenažéra pre súťaž robotov RoboCup 2013 v Eidhovene

Univerzita Komenského v Bratislave, fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Organizácia kultúrno-spoločenského podujatia

Podpora vzdelania

Občianske združenie Ynet

Realizácia vzdelávacieho projektu How-Know a podpora organizácie študentskej konferencie StudenSec

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Finančná dotácia Cena dekana FIIT pre rok 2012 pre najlepších študentov FIT STU Bratislava ReŠtart Slovensko, ktorý má zapojiť občanov do vývoja webových aplikácií pre riešenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných

JCI-Slovensko, o.z.

Študentská podnikateľská cena – náklady na cestu študenta – finalistu podujatia na svetové finále do USA

Trojsten, o.z.

Úhrada účastníckych poplatkov pre účastníkov matematických a fyzikálnych seminárov a seminára z programovania na týždennom záverečnom sústredení

Ochrana zdravia a charita

Skóra Wojciech

Zakúpenie inzulínovej pumpy

Fyzická osoba

Individuálna pomoc v hmotnej núdzi – pokrytie nákladov na prenájom nehnuteľnosti

o.z. SVETIELKO NÁDEJE

Pokrytie nákladov na prevádzku bezplatnej dopravnej služby pre detských onkologických pacientov a ich sprievod

Budovanie lepšej spoločnosti

Gymnastické centrum o.z.

Zakúpenie gymnastického náradia – akrobatickej podlahy ako náhrady za 30 rokov starú do telocvične v ktorej sa pripravujú reprezentanti SR

Centrum pre filantropiu, n.o.

Príspevok na realizáciu projektu ReŠtart Slovensko, ktorý má zapojiť občanov do vývoja webových aplikácií pre riešenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy o.z.

Pokrytie nákladov v súvislosti s portálom www.obce.ineko.sk, poskytujúcim informácie o hospodárení obcí

Slovenský šachový zväz

Podpora projektu šach na školách – náklady na šachový materiál – tabule, šachovnice

VIA IURIS – Centrum pre práva občanov

Podpora projektu „Aby spravodlivosť nežobrala“ – príspevok na preklady, tlač, grafické spracovanie záverečnej správy.