Podporujeme projekty v nasledovných oblastiach

Podpora
vzdelania

Sme presvedčení, že kvalita vzdelania vedie k hodnotnejšiemu životu jednotlivcov, rodín a komunít na Slovensku. Vzdelanie má obrovskú hodnotu a nikto vám ho nevezme. Je kľúčové pre pokrok celej spoločnosti.

Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu.

Podpora vedy a výskumu

Podpora vedy a výskumu je jedným z kľúčových aspektov pre rozvoj a posun Slovenska vpred vo svetovom meradle. Nadácia ESET podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve ESET Science Award. Cieľom všetkých aktivít je vplývať na spoločenskú debatu a vytvárať v nej priestor pre hlas vedy.

Budovanie občianskej spoločnosti

Nadácia ESET pre vytvorenie systémových zmien v spoločnosti podporuje nezávislé mimovládne organizácie, ktoré presadzujú pozitívne zmeny, vyvíjajú spoločenský tlak na riešenie pálčivých problémov, podieľajú sa na kontrole správy vecí verejných, a ktoré volajú po zvýšení transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných zdrojov.