Spoločnosť ESET so svojím ojedinelým slovenským príbehom si je vedomá, že s úspechom je spojená aj spoločenská zodpovednosť. Preto prispieva na podporu projektov Nadácie ESET zo svojho zisku, čo jej umožňuje asignovať 2 % zo svojich daní a celkovo tak zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktorými podporuje verejno-prospešné projekty. Spoločnosť ESET patrí medzi TOP 20 platiteľov daní na Slovensku.

Zamestnanci spoločnosti ESET, ale aj široká verejnosť, môžu prispieť Nadácii ESET svojím finančným darom. Všetky dary sú priamo a v plnej výške použité na podporu konkrétnych projektov v oblasti vzdelávania, budovania lepšej spoločnosti, ako aj vybraných projektov zamestnancov spoločnosti ESET. Rovnako to platí aj pre poukázané 2 %, alebo, v prípade dobrovoľníkov, 3 % daní pri podávaní daňového priznania.

V prípade poukázania 2 % (resp. 3 %) z daní fyzických osôb treba postupovať nasledovne:

 • Zamestnanec požiada do 15.2.2022 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, kde okrem iného vyznačí X v bode VII. (Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona).
 • Po vykonaní ročného zúčtovania zamestnávateľ vystaví zamestnancovi max. do 15.04.2022 Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2% (alebo 3%).
 • Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (alebo 3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.
 • Do 30.4.2022 zamestnanec doručí alebo pošle poštou na daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením. V prípade darovania 3% je potrebné priložiť aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Tlačivá k poukázaniu percent z dane môžete stiahnuť tu:

 1. ZAMESTNANEC – používa VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane
 2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  1. Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  2. Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3 % z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivítPOTVRDENIE o vykonaní dobrovoľníckej činnosti
 4. PRÁVNICKÁ OSOBAdaňové priznanie právnických osôb