Ročník 2018

celková podporená suma 25.870 EUR

AIESEC Slovakia

Podpora konferencie pre študentov – dobrovoľníkov, ktorí organizujú zahraničné stáže v súlade s trvalo udržateľnými cieľmi OSN. Konferencia je určená pre členov AIESEC zo 6 pobočiek v rámci celého Slovenska (cca 100 účastníkov). Účelom je prispieť k efektívnejšej práci členov a tak k učeniu sa v praxi na reálnych projektoch, ktoré sami realizujú.

Súkromné centrum voľného času, Trakovice

Cieľom projektu je rozvíjať programovacie zručnosti u detí, priblížiť deťom svet elektrotechniky, programovania a hravou formou zvýšiť ich záujem o technické predmety, najmä elektrotechniku, programovanie a robotiku.

OZ Francesco

Organizácia sa dlhodobo venuje výchove a vzdelaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku. Financie budú použité na mzdové náklady na profesionálnych pracovníkov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu s rómskou komunitou.

Iniciatíva Naše Karpaty o.z.

Umiestnenie cyklostojanu v lokalite Kamzík na Kolibe, umožňujúci dofúkanie pneumatík, resp. opravy defektov, či využitia náradia pre opravy bicykla.

Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti pre STREDco – komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti programovania a realizovať sa na poli dobrovoľníctva, a na zabezpečenie workshopov pre mladých ľudí.

Slovenský červený kríž – Územný spolok BA - okolie

Nákup montovateľného stanu, ktorý bude využitý na rôzne akcie ako sú ukážky prvej pomoci pre deti (škôlky, základné a stredné školy), rodičov a ďalšie skupiny, súťaže prvej pomoci zamerané na deti, vydávanie potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, bezdomovcov, sociálne slabším rodinám, zbierky šatstva a následné vydávanie šatstva, bezpečnosť na cestách.

FO

Kampaň spojená so súťažou o najefektívnejšie bezodpadové oddelenie s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu v Esete. Počas kampane bude realizovaný aj eko-audit na vybraných oddeleniach.

OZ Rodinné centrum Prešporkovo

Hlavným cieľom rodinného centra je vytvoriť bezpečný priestor pre komunitu rodín, kde môžu spolupracovať a svojimi danosťami, či profesionálnymi znalosťami prispievať k rozvoju a podpore komunity. Príspevok bude použitý na čiastočné prefinancovanie nových nákladov, ktoré vznikli z presťahovania sa do nových priestorov.

OZ Lastovička

Činnosť je zameraná hlavne na získavanie finančnej a materiálnej pomoci a na rozvoj detí v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu hlavne v oblastiach: vzdelávania, výchovy mimo vyučovania, integrácie detí do spoločnosti. Príspevok bude použitý na dovybavenie IT učebne a podporu pri tvorbe školského časopisu.

OZ Odyseus

Cieľom projektu je sprístupniť znevýhodneným skupinám prístup k službám, ku ktorým kvôli sociálnemu vylúčeniu nemajú prístup. Z príspevku budú podporené materiálne a mzdové náklady pre komunitné centrum K2 v Pentagone, ktoré pomáha sociálne znevýhodneným.

OZ Stará jedáleň

Komunitné centrum v Rači – Krasňanoch bude poskytovať bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí. Budú sa môcť zapájať do zaujímavých voľnočasových aktivít v bezpečnom prostredí, kde im bude poskytovaná aj kvalifikovaná podpora v záťažových životných situáciách. Príspevok využijú na pokrytie nákladov na rekonštrukciu komunitného centra pre komunitné aktivity.

OZ Bublina

Združenie sa zameriava sa na cielený rozvoj detskej osobnosti u detí z detských domovov. Rozvíjajú sociálne kompetencie, tvorivosť, empatiu, komunikáciu formou zážitkovej pedagogiky a neformálneho učenia. Príspevok použijú na aktívne trávenie spoločného voľného času pre deti z detských domovov, organizáciu výletov, detských táborov pre 100 detí z detských domovov.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Poslaním Spoločnosti Úsmev ako dar je ochrana práv opustených a ohrozených detí žijúcich v systéme náhradnej starostlivosti alebo v krízových rodinách. Projekt je určený deťom vyrastajúcim v náhradnej rodinnej starostlivosti. Pomocou zážitkových aktivít chceme u detí rozvíjať sociálne emócie a sociálne zručnosti a podporiť tak budovanie zdravých vzťahov.

OZ Pedal

Prestavba existujúcej bikrosovej dráhy v Petržalke na Hannovej ulici a jej úprava na „pumptrack“ pre širokú verejnosť. Organizácia sa venuje zlepšovaniu cyklistických podmienok pre širokú verejnosť. Zameriava sa na propagáciu cyklistiky, budovanie a údržbu cyklotrás a iných prvkov cykloinfraštruktúry, organizáciu a podporu športových podujatí v oblasti cyklistiky, vrátane spolupráce s inými občianskymi združeniami, samosprávou a dobrovoľníkmi.

FO

Revitalizácia parku na Škarniclovej ulici v bratislavských Palisádach. Cieľom susedského projektu je zlepšiť kvalitu verejného priestoru, inšpirovať ľudí k zodpovednosti za svoje okolie, a zároveň prepojiť ľudí naprieč sociálnymi aj vekovými skupinami.

Ročník 2017

celková podporená suma 22.911 EUR

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Projekt výučby matematiky netradične (pre ľudí, ktorých baví premýšľať) – učiteľ matematiky Rasťo Halamíček, ktorý učí inak, inšpiruje, provokuje zaujímavými mat.úlohami - projekt popularizuje matematiku, premieňa triedu na učiacu sa platformu, prináša každý týždeň zaujímavé matem.riešenia spracované formou YouTube videí

K-7 psovodi – záchranári SR

Niekoľkoročný projekt výchovy asistenčných psov pre deti zdravotne znevýhodnené, ktoré potrebujú špeciálneho psa terapeuta (canisterapeuta, asistenčného psa, balančného psa, signálneho psa a psa alert - predikujúceho záchvatové stavy). enefičnej predajnej výstavy fotografií detí a ich psov terapeutov zameraná na fundraising finančných prostriedkov na projekt. Výstava bude mať sprievodnú akciu - verejnú vernisáž realizovanú s Centrom včasnej intervencie v Bratislave, na ktorej sa zúčastnia deti aj certifikovaní psi terapeuti.

OZ Odyseus

Službu terénnej sociálnej práce pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise budú zamestnanci OZ Odyseus poskytovať nielen v uliciach Bratislavy, ale aj na bezpečnom mieste, ktorým sa stane nízkoprahové centrum - miesto pre poradenskú činnosť, testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie, komunitné stretávanie, výmenu zdravotníckeho materiálu, či sprístupnenie potrebných informácií, odborných služieb a pomoci, aby urobili v živote krok, ktorý smeruje k pozitívnej zmene.

OZ Bublina

12-dňový táborový pobyt pre 100 detí z detských domovov „Do nekonečna a ešte ďalej 2017“, ako aj víkendové pobyty s workshopmi zameranými na zvýšenie všeobecnej informovanosti, získanie nových zručností a skúseností, budovanie identity a zvýšenie sebavedomia pre deti z detských domovov

OZ „Pre našu školu“

Vytvorenie miniihriska (nákup preliezok) pre deti zdravotne telesne postihnuté, ktoré navštevujú Materskú škôlku Mokrohájska ul. v Bratislave. Ihrisko bude pre tieto deti obrovským prínosom vzhľadom k zníženej úrovni ich hrubej a jemnej motoriky, ktoré takisto výrazne obohatí ich emocionálny život

OZ Mareena, Kulíškova ul., BA

OZ asistuje pri integračnom procese pomocou dobrovoľníckeho programu, poskytuje kurzy zručností pre migrantov a snaží sa o ich aktívne zapojenie prostredníctvom komunitných aktivít. Príspevok na vybavenie centra pre utečencov z vojnových krajín, ktoré plánuje otvorenie na september 2017 – zariadenie vnútorných priestorov a vonkajsích priestorov (záhradný nábytok, úprava vonk. priestorov, bylinková záhrada), ako aj na organizáciu Komunitných aktivít v Mareene – sériu aktivít na rozbehnutie centra – rodinný deň, nedeľný brunch s jedlami z celého sveta a „Svetové“ večery

OZ Žime krajšie

Úprava okolia, výsadba zelene, výmena a revitalizácia preliezok ihriska na Homolovej ul v bratislavskej Dúbravke, ktoré nespĺňajú bezpečnostné parametre

Future Generation Europe (FGE)

Projekt umožňuje žiakom stredných škôl z celého Slovenska navštíviť skutočné semináre a prednášky na vysokých školách, aby zistili, či je daný odbor to, čo naozaj chcú študovať. Projekt sa realizuje simultánne v 3 mestách na Slovensku počas piatich dní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Projektu sa zúčastní zhruba 560 vybraných študentov z vyše 120 stredných škôl z celého Slovenska

OZ Francesco, Plavecký Štvrtok

Popdora občianskeho združenia v ich dlhodobom projekte – mzdové náklady na troch zamestnancov, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej kontaktujú a navštevujú rodiny, organizujú výlety, letné tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mládež aj dospelých z osady v Plaveckom Štvrtku

Obecný úrad v Kaplnej

Úprava okolia, výmena a revitalizácia preliezok zanedbaného detského ihriska v obci Kaplná, ktoré nespĺňajú bezpečnostné parametre

Bratislavský spolok medikov

Cyklus prednášok pre študentov medicíny, ktoré približujú problematiku implementácie práva v medicine. Diskutovať sa bude o pracovno-právnych otázkach, o eticko-právnych otázkach a predovšetkým o medicínsko-právnych otázkach v povolaní lekára so špičkovými expertmi z týchto odborov. Výstupom z konferencie bude aj krátka brožúra so zadefinovanými základnými termínmi, ktoré sú diskutabilné a nepresne sa vykladajú, ako aj postupmi a závermi vyslovenými počas konferencie.

Občianska cykloiniciativa Banská Bystrica

Zlepšenie systému evidencie o najazdených kilometroch, kde sa okrem existujúceho systému plánujú vytvoriť aj kompatibilné mobilné aplikácie a zaznamenávanie pohybu súťažiacich aj priamo na mapových podkladoch s využitím GPS. Dáta sa budú zaznamenávať/zbiehať na jednotnom webovom portáli www.dopracenabicykli.eu. Plánované je aj vylepšenie systému pre koordináciu lokálnych koordinátorov kampane a ich komunikáciu so zapojenými účastníkmi v ich mestách, ako aj firemných koordinátorov, ktorí by mali jednoduchší prístup k dátam o najazdených kilometroch svojich zamestnancov, zjednodušila by sa komunikácia so zamestnancami aj firemné vyhodnotenie

Iniciatíva Naše Karpaty o.z.

Servisný cyklostojan MANTIS umožňuje dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie, skryté vo vnútri stojanu, k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám. Je kompatibilný so všetkými typmi bicyklov, má dlhú životnosť a odolnosť, pre svoju prevádzku nepotrebuje prívod elektrickej energie.

2. kolo 2016

celková podporená suma 15.000 EUR

Základná škola s materskou školou Ludanice

Cieľom projektu je hravou formou zvýšiť záujem školopovinných detí o technické predmety, najmä programovanie a robotiku. Projektu sa zúčastňujú talentované deti, ktoré rozvíjajú skladaním robotov a programovaním jednoduchých hier v jazyku Scratch svoju kreativitu a logické myslenie. Finančná podpora na zakúpenie pomôcok pre krúžky Roboti a krúžok Veselé programovanie: roboty Lego Mindstorms, laptop a ďalšie pomôcky.

Future Generation Europe (FGE)

Mini-Erasmus umožňuje žiakom SŠ z celého Slovenska navštíviť skutočné semináre a prednášky VŠ, aby zistili, či je daný odbor to, čo naozaj chcú študovať. Študentom zabezpečené ubytovanie a tútori, ktorí na projekte spolupracujú na dobrovoľníckej báze, na fakultách organizované aj prednášky „Čo po škole?“ (uplatnenie na trhu práce, stretnutia so zamestnávateľmi). Finančná podpora na organizačno technické zabezpečenie projektu.

OZ Vincentínum

Podporený znovuotvorený robotický krúžok pre 2. stupeň ZŠ – na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, ktorý budú viesť dobrovoľníci s informatickým vzdelaním. Finančná podpora na nákup 2 sád stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3, metodické materiály a registračný poplatok do súťaže First Lego League

SATORI, s.r.o.

Trojdňové súťažné podujatie je medzinárdnou prehliadkou počítačového umenia špecifickej IT subkultúry, ktorá produkuje demá - krátke naprogramované audio-vizualizácie. Súčasťou akcie je aj niekoľko koncertov kapiel, prednášky svetových speakerov a workshopy. Finančná podpora podujatia a odmien pre výhercov súťaží

Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

PC zostava bude určená pre triedu študentov gymnázia na prezentácie a ako pomôcka pri učení. Finančná podpora na nákup PC zostavy, monitor, myš, klávesnica, reproduktory

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

OZ sa snaží zabezpečiť ľuďom s autizmom dôstojný a zmysluplný život, vybudovali relax.-terapeutické centrum na Borovej - Ȏsmy svetadiel, ktorého súčasťou je i denný stacionár. Svojpomocne s dobrovoľníkmi postavili hrubú stavbu murovanej dielne. Finančná podpora na dokončovacie stavebné práce murovanej dielne, zasieťkovanie objektu a zašúchanie vonkajšej fasády a náter. Terénne úpravy s prípravou podložia na stavbu dreveného senníka pre nimi dopestovanú ďatelinu

Občianske združenie UP-Down syndrom

Projekt podporuje prezentáciu Divadla Dúhadlo pri príležitosti 10. výročia založenia tohto detského divadelného súboru pre deti s mentálnym znevýhodnením a ich súrodencov. Divadelná hra sa posúva z roviny „detských“ tém a dotýka sa otázky integrácie menšín do spoločnosti, pričom v predstavení ide o „integráciu naruby“ – začlenenie zdravých detí medzi znevýhodnené. Finančná podpora na prenájom technického zariadenia a priestorov, kostýmy, fotografa, plagáty odmeny animátorom a pod.

OZ Návrat

OZ pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch), ale v bezpečných biologických alebo náhradných rodinách, poskytuje služby v 6 regionálnych centrách na Slovensku. Finančná podpora na dotlač publikácií „Rob(í)me Knihy života“, ktoré slúžia ako poradensko-terapeutická pomôcka práce s náhradnými rodinami a publikácie „Ako sa stať detským ihriskom“, ktorú odborníci využívajú na sprevádzanie rodín a prijatých detí, taktiež na výrobu hrových tričiek TATABLET a Pestuj. Ich oblečením sa rodičia môžu stať ihriskom pre svoje deti,

Občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí

Zameraním organizácie je podpora cyklodopravy a prevádzka systému zdieľaných Žltých bicyklov a pokračovanie rozbehnutých komunitných aktivít, ako sú pravidelné workshopy, prednášky na cyklo tému, hromadné cyklojazdy, či Vianočné podujatie. Finančná podpora na technické a fotografické vybavenie, súčiastky na opravu bicyklov, náradie, propagáciu, promo podujatia, propagačné predmety, reflexné vesty a režijné náklady.

1. kolo 2016

celková podporená suma 30.900 EUR

OZ FRANCESCO

OZ realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi, terénnu sociálnu prácu, organizujú výlety, voľnočasové a športové aktivity pre deti, ale aj dospelú klientelu z osady, spolu s dobrovoľníkmi pomáhajú deťom s úlohami, členov rómskej komunity sa snažia podnietiť k aktívnemu prístupu k ich životnej situácii. Príspevok na vstupnú posuvnú kovovú bránu do objektu a vymaľovanie priestorov.

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Podpora učiteľa matematiky v kreatívnom koncepte „Matematika za 3 minúty“ – videá s matematickými hádankami a riešeniami, výstupy formou videí na Youtube pre širokú verejnosť. Príspevok na kameru a svetlá, ktoré budú využívané aj školou, zároveň vybavenie priestoru (triedy) flipchart tabuľou, projekčnou tabuľou, koberec, tuli vaky

Nadácia Cvernovka

Nadácia Cvernovka podporuje talent, rozvoj kultúrneho, ľudského, spoločenského a ekonom. potenciálu subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v obl. kreatívneho priemyslu. Po zmene majiteľa objektu bývalej „Cvernovky“ profesionalizované „Kreatívne centrum“ rieši prenájom náhradných priestorov, príspevok na právne služby spojené s podpisom zmluvy o prenájme a nastavením mechanizmu fungovania a kontroly prevádzky.

OZ Felix

Združenie rodičov pomáha škole vytvoriť priestor na rozvoj, zveľadiť zanedbaný priestor. Vybudovanie kumunitnej záhrady s domčekom pre hmyz, byliniek, trvaliek, bobuľovín, altánku, workout prvkov, priestor aj pre širšiu verejnosť z okolia školy

OZ Bratislava-inline

Organizácia letného pravidelného in-line korčuliarskeho eventu „Bratislava-inline 2016“, v roku 2016 menia zabehaný formát a akciu budú organizovať aj v iných mestách. Príspevok na doprovod RZP, vysielačky, presun org. teamu do iných miest.

Nadácia Novohradská

Príspevok na 1. etapu rekonštrukcie vonkajšej atletickej dráhy, multifunkčné ihrisko a doskočisko na Gymnáziu Novohradská a Základnej škole Košická

OZ Susedia Sami Sebe

Postupná revitalizácia územia na Dlhých Dieloch cca 2000 m2 na „Zelenú oázu“, ktorá zahŕňa vybudovanie komunikačnej infraštruktúry, vytvorenie verejného parku, vybudovanie oddychovej zóny pre obyvateľov, založenie parku, výsadba zelene. Časť prác svojpomocne, odborné práce subdodávateľsky, príspevok použijú na terénne úravy, zeminu, trávnik a výsadbu.

Bronco, n.o.

Organizácia podujatia Trnavský Rínek s cieľom oživenia verejného priestoru a participácie ľudí na lokálnej úrovni, zapojenie dobrovoľníkov, lokálnych predajcov a umelcov a samotných Trnavčanov. Verejný priestor sa týmto eventom stáva živým miestom uprostred mesta, ktorý aktívne podporí občiansky život v meste. Príspevok použitý na financovanie kult. programu: divadelný a hudobný program, workshopy (dielne pre deti) a diskusie na aktuálne témy (honoráre a náklady pre vystupujúcich).

OZ Rada rodičov pri ZŠ Šenkvice

Na otvorenom a nevyužitom areáli ZŠ v Šenkviciach vybudovanie arboréta a náučného chodníka s typickými slovenskými drevinami a kríkmi, voľne prístupné verejnosti. Vyčistenie plôch, výkopové práce, výsadba zelene, zafixovanie stromov, ošetrenie a ochrana kmeňov stromov, atď. Práce realizované v spolupráci s poľnohosp. družstvom a obecným zastupiteľstvom, sadovnícke práce svojpomocne, komunita rodičov, obyvatelia obce. Trvalú údržbu zabezpečuje ZŠ.

OZ Progressbar

Progressbar hackerspace usporadúva vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach, najmä IT, venuje sa bezpečnosti, sieťam, programovaniu, 3D tlači, ale aj témam ako psychológia, umenie atd. Z príspevku zabezpečia livestreaming prednášok cez Internet, ktorý by ľuďom zabezpečil sa virtuálne zúčastniť na akciách. Nakúpia a inštalujú kameru, mikrofón, atď., kvôli bezpečnostným incidentom zakúpia a inštalujú elektronický zámok

OZ Katarínka

Záchrana ruín kláštora sv. Kataríny a letné 2týždňové turnusy dobrovoľníckej práce mladých dobrovoľníkov na záchrane tejto vzácnej kult. pamiatky. Z príspevku sa budú inštalovať železné schody na rekonštruovanú vežu.

OZ Cyklokoalícia

Projekt „Nová cyklokuchyňa“ – vytvorenie exteriérových plôch pre komunitnú cyklodielňu na Eurovelo 6 v Bratislave – dolná terasa s možnosťou prechodného zastrešenia pred dažďom slúžiaca na prepojenie cyklodielne s exteriérom, na opravu bicyklov, premietanie filmov, Horná terasa so strechou ako slnečná clona pred prehrievaním cyklodielne

DELF, o.z.

V rámci vytvárania zmysluplných voľnočasových aktivít pre mládež – zaškolovanie dobrovoľníckych lezeckých inštruktorov po odbornej aj osobnostnej stránke, posilnenie dobrovoľníctva mladých, zabezpečenie prevádzky lezeckej steny a lanových prekážok, materiálne zabezpečenie, odborné kurzy, lezecká súťaž, teambuilding dobrovoľníkov

Slovenský červený kríž - Územný spolok Bratislava - okolie

Projekt súťaže ZŠ a SŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci. Súťaž zorganizujú formou stanovíšť s figurantami s rôznymi druhmi poranení. Príspevok použijú na model, ktorý bude využívaný pri súťažiach prvej pomoci pre školy, aj pri iných akciách SČK, taktiež mzdu školiteľom a na režijné náklady súvisiace s kurzom pre učiteľom

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Projekt s cieľom pomôcť rozvoju „programátorského myslenia“ u malých detí. Digitálna hračka Robo Bee – atraktívny nástroj rozvíjajúci vzťahy medzi informatikou a inými oblasťami výchovy a vzdelávania, vytváranie algoritmov pre správanie hračky. Z príspevku zafinancujú nákup niekoľkých ks tejto pomôcky pre deti

OZ MONS REGIUS

„Šumenie na Šumiaci 2016“ v obci Šumiac je typ festivalu, kde sa vytrácajú hranice medzi divákmi a účinkujúcimi, na jednom mieste majú návštevníci možnosť počuť alternatívu, africkú hudbu, klasickú hudbu, folklór, zúčastniť sa workshopov. V rámci festivalu zorganizujú Workshop o historickej fotografickej technike – kyanotypie. Termín: 19.-21.8.2016. Príspevok použijú na ozvučenie, honoráre a ubytovanie a stravovanie pre účinkujúcich a ceny pre víťazov súťaže Fotomaratón.

Rodinné centrum Macko

RC sa okrem záujmového vzdelávania pre deti aj dospelých vo svojich vnútorných priestoroch, stará o rozľahlú, verejne dostupnú, záhradu, ktorá je oplotená. RC vymení linoleum, vymaľuje vstupnú halu a do záhrady kúpia novú kosačku.

Materské centrum Budatko, o.z.

MC zastrešuje denne herňu a krúžky pre deti a doteraz im tiekla len studená voda. Z príspevku kúpia a nainštalujú 3x tlakový prietokový bojler pod umývadlo plus zamykacie skrinky na mieru, aby deti a rodičia v centre mali teplú vodu na umývanie rúk a na umývanie riadu a iných domácich prác, na napúšťanie bazénikov.

FO

Turnaj s prihlásenými 128 hráčmi, rozvíja športové aktivity pre širokú verejnosť, a je organizovaný aktívnymi hráčmi volejbalu – zamestnancami ESETu a ich rodinnými príslušníkmi. Príspevok použijú na prenájom ihrísk, výrobu športových tielok každému účastníkovi a pitný režim.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

Projekt „Cura Ludus“ – pre klientov centra, ľudí s poruchami autistického spektra, ktorí majú v závislosti od vážnosti ochorenia problémy so sociálnym vnímaním a interakciou s inými ľuďmi, kúpa softvéru v podobe interaktívnych PC hier – „Newron“, ktorý je najlepšie využiteľný so systémom Kinect, 2x Xbox One s Kinectom a 2x TV Sony Bravia.

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Partizánske

Kúpa technického vybavenia IT učebne: interaktívnu tabuľu ovládanú prstom aj perom, notebook Lenovo b50, nástenný držiak na projektor, AV program Eset Smart Security 2 rok, Bee-bot triedna zostava, 6x Bee Bot transparentná podložka, Bee Bot futbalové ihrisko.