1. kolo 2021

celková podporená suma 20.000 EUR

Projekt rekonštrukcie pre Domec

OZ Vagus, organizácia pracujúca s ľuďmi bez domova, spustila projekt 'housing', kde sa snaží poskytnúť dočasné ubytovanie vybraným ľuďom, čím im umožní sa postaviť na vlastné nohy a zamestnať, a teda aj návrat do normálneho života. V nízkoprahovom centre Domec plánujú rekonštrukciu kanalizácie, ktorá súvisí s predchádzajúcou rekonštrukciou spŕch, dobudovanie nových toaliet a opravy vonkajšej omietky budovy.

EQUITA - Zdravotníci na ulici

Na Slovensku je málo organizácii, ktoré sa venujú zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova. Equita sa venuje zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova niekoľkokrát týždenne priamo v teréne, čím výrazne pomáha danej komunite. Vďaka mobilnej ambulancii je tím špičkových lekárov schopný poskytovať služby tzv. “pouličnej medicíny”. Projekt “Zdravotníci na ulici” – ponúka základnú zdravotnú starostlivosť, konzultácie, skríning infekčných a chronickych ochorení v teréne (včítane Covid-19), distribúciu ošatenia, case-manažment pacientov a prepájanie na sociálnu podporu.

ASU Talk program

Africko-slovenská únia (ASU) vytvára priestor pre vzájomné porozumenie a podporu spolupráce medzi Slovenskom a Afrikou. Kladie dôraz na akceptáciu kultúrnych rozdielov v spoločnosti, ktoré nevníma ako prekážku, ale ako výhodu poskytujúcu príležitosti na spoločný rast. Program ASU Talk zvyšuje povedomie o africkom kontinente a prispieva k začleneniu Afričanov do slovenskej spoločnosti. Jedinečnosť projektu spočíva v jeho autenticite, edukatívnosti, informatívnosti a interaktívnosti. Diskusie sa v mesačných intervaloch vysielajú v reálnom čase prostredníctvom online livestream platformy.

Šanca stáť na vlastných nohách

Liberta, n.o. je denné pobytové centrum pre zdravotne postihnuté deti a mládež s orientáciou na ťažiskovú diagnózu „detská mozgová obrna“. Poskytujeme rehabilitačné cvičenia, terapeutické služby, denné výchovno–vzdelávacie aktivity. Od roku 2010 sme vytvorili komunitu ľudí, rodín so zdravotne postihnutými deťmi, ktorí sa pravidelne stretávajú v našom centre. Projekt je prínosom pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré tvoria veľkú komunitu v centre LIBERTA, kde rehabilitujú. Projekt by mal pomôcť pri vybudovaní exteriérového ihriska so špeciálne prispôsobenými prvkami pre túto skupinu.

S NÁDEJOU ZA POKROKOM

Projekt pre zdravotne znevýhodnené deti, pre ktoré je každá odborná pomoc, či už vo forme rehabilitácie, logopédie alebo muzikoterapie nevyhnutná pre ich zdravší rozvoj a napredovanie.

Suť na dvor

3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania je mimovládna organizácia, ktorej prioritou je podpora environmentálnych cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030. V súčasnosti je 3E zapojené najmä do projektov na podporu obehového hospodárstva na Slovensku a s tým súvisiacimi inovatívnymi prístupmi vo výskume a environmentálnom vzdelávaní. V rámci revitalizácie územia a praktických workshopov, projekt má za cieľ zvyšiť povedomie o cirkulárnej ekonomike a zlepšiť zručnosti. Cieľom je odskúšať si príklady cirkulárnej ekonomiky, na ktorých sa obyvatelia dozvedia viac o tejto téme a jej využití v praxi. Výsledkom bude aj zapojenie verejnosti do komunitných aktivít s dôrazom na starostlivosť o životné prostredie a vytvorenie kvalitného priestoru pre obyvateľov, ktorý prispeje k opatreniam na znižovanie dôsledkov zmeny klímy.

SILNÉ PUTO vol. II

Organizácia muskulárnych dystrofikov je celoslovenské občianske združenie, ktoré združuje deti aj dospelých s nervovosvalovými ochoreniami. Organizácia poskytuje svojim členom a klientom ľudské zázemie, odbornú pomoc, sociálne poradenstvo, služby osobnej asistencie, požičovňu kompenzačných pomôcok, organizácia športov pre ľudí s postihnutím – boccia, floorbal na elektrických vozíkoch, šach ako aj letných táborov a iných podujatí pre členov aj ich rodiny. Projekt na pomoc deťom s postihnutím a ich rodinám, aby sa mohli stretnúť s kamarátmi (pokrytie nákladov za stravu a ubytovanie pre rodinných príslušníkov detí s postihnutím a dobrovoľníkov - osobní asitenti, ktorí pomáhajú deťom s postihnutím vykonávať bežné činnosti, animátori, fyzioterapeuti).

Revitalizácia Centra Solidarity

Bratislavská arcidiecézna charita poskytuje sociálne služby a pomáha núdznym všetkých vekových kategórii, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách. V dôsledku Covid pandémie ľudia zo znevýhodnených skupín, ktorí su klienti Bratislavskej Arcidiecéznej Charity a okrem nedostatku materiálneho zabezpečenia trpia aj sociálnym vylúčením. Projekt má zabezpečiť bezpečný priestor na stretávanie týchto komunít. Okrem sociálneho kontaktu stredisko bude mať aj sociálno vzdelávací charakter. Činnosť centra bude zameraná na riešenie spoločných problémov a aktivity budú vychádzať z konkrétnej potreby či ponuky v komunite. Členom bude poskytovať možnosti spoločných sociálnych aktivít vrátane neformálneho vzdelávania a trávenia voľného času, pomoc pri riešení problémov spojených s bývaním, prácou alebo medziľudskými vzťahmi.

Spoločne v záhrade inkluzívnej materskej škôlky

Občianske združenie ZVONČEKY DEŤOM sa zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania u detí predškolského veku. Naša spoločnosť stále nie je dostatočne pripravená začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením a špeciálnymi potrebami do bežného života, škôlky, školy, zamestnania. Projekt je zameraný na revitalizáciu vonkajšieho areálu inkluzívnej materskej škôlky za účelom vytvorenia príjemného prostredia pre deti bežné ako aj deti s poruchou autistického spektra, či iným zdravotným znevýhodnením, v ktorom sa budú môcť spoločne hrať, rozvíjať, cítiť sa v ňom dobre.

Vzdelávaco-rekondičný pobyt pre onkohematologických pacientov – Brusno

OZ Lymfoma si kladie za cieľ vzdelávať pacientov a širokú verejnosť o problematike malígneho lymfómu a leukémie na základe aktuálnych prístupných informácií. Jeden z dôsledkov pandémie (Covid-19) je presunutie viacerích aktivít do online priestoru. Jeho efektívne využívanie vyžaduje technologické znalosti, kritické myslenie, či pokročilé komunikačné a kolaboračné schpnosti. ŤZP osoby sú znevýhodnené v normálnom prostredí, kde je prístup k pomoci jednoduchší, o to väčšiu bariéru pre nich predstravuje online priestor. Projekt má za cieľ zvrátiť tento fakt, znížiť dopad pandémie na danú skupinu a pomôcť jej integrovať sa do spoločnosti 21. storočia.

Video - Pomôžme deťom v ohrození

Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. Víziou Návratu je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku, všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne, rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí. Pandémia významne zhoršila situáciu ohrozených rodín a zvýšila pravdepodobnosť vyňatia detí z rodín. Cieľom projektu je pripraviť video, ktoré bude motivovať, aktivizovať a inšpirovať ľudí aby pomáhali rodinám v ohrození, edukovať ako jednoducho a pritom významne môžu pomôcť.

DIVE-IN hra pre školy

Organizácia BE – ID human pomáha tvoriť diverzné a dlhodobo udržateľné prostredie. Preto otvára témy inklúzie a diverzity prostredníctvom spoločného dialógu s firmami. Projekt má za cieľ z hry DIVE-IN (https://beidhuman.com/divein), ktorá otvára diskusiu o diverzite a inklúzii vo viac ako 50 firmách cez 10 krajín sveta, urobiť hru o týchto témach pre školské prostredie. Hra bude určená pre MŠ, ZŠ ako i SŠ a vďaka aktivitám bude hravou formou približovať témy diverzity a inklúzie od skorého veku. Vďaka zažívaniu témy rozmanitosti a začlenenia, si deti budujú zručnosti potrebné pre ich budúcnosť ako empatia, komunikácia či kritické myslenie.

Staviame na prekážkach

Občianske združenie KASPIAN pôsobí v Bratislave už od roku 1997. Zameriava sa hlavne na aktivity a služby pre deti a mládež, taktiež rodiny a jednotlivcov z okolia. V rámci nízkoprahových programov sa venuje mladým ľuďom vo veku od 7 do 23 rokov. Pomáha im prostredníctvom metód sociálnej práce, voľnočasových, participatívnych a preventívnych aktivít, ako aj vzdelávaním. Ich cieľom je, aby sa všetky deti a mladí ľudia zdravo vyvíjali v bezpečnom prostredí s podporou ich komunity a aby rozumeli, že nesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia. Cieľom projektu je revitalizovať jazdné prekážky skateparku v Petržalke, kde deti a mládež zvyknú tráviť svoj voľný čas.

2. kolo 2020

celková podporená suma 20.000 EUR

Vagus o.z.

Podpora projektu: „Integračný program ako efektívna podpora pri ukončovaní bezdomovectva“ - príspevok na bývanie počas prvých mesiacov pre ľudí bez domova.

Equita o.z.

Podpora projektu: „EQUITA – Zdravotníci na ulici“ - poskytnutie základnej zdravotnej starostlivosti a prepájanie na sociálnu podporu pre ľudí bez domova.

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

Podpora projektu: „Výdaj jedla pre ľudí bez domova“ - pomoc ľuďom bez domova, ktorí majú obmedzený prístup k zdrojom jedla alebo ochranným pomôckam.

BELLINA, n.o.

Podpora projektu: „Spojme starkých s vnúčatami“ - podpora vzdelávania seniorov a umožnenie online stretnutí s blízkymi.

PRO VIDA, o.z.

Podpora projektu: „Podpora online vzdelávania programu Buddy“ - podpora vzdelávania v oblasti krízovej intervencie pre tím ľudí pomáhajúcim deťom z detských domovov.

FRANCESCO, o.z.

Podpora Komunitného centra Bunky v Plaveckom Štvrku - projekt sa dlhodobo venuje výchove a vzdelávaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku.

TEDxBratislava o.z.

Partnerstvo na konferencii TEDxBratislava, pre takmer 1000 účastníkov, ktorého organizátormi sú nadšení dobrovoľníci.

CEEV Živica

Edukačný online webinár pre zamestnancov na tému: Eko drogéria v čase korony.

AIESEC Comenius University

Podpora projektu: „Rozvoj schopností vysokoškolskej mládeže“ - vzdelávacie tréningy a semináre pre vysokoškolských študentov, ktoré nie sú dostupné pri bežnom vysokoškolskom štúdiu.

Bratislavský šachový zväz

Podpora Majstrovstiev Bratislavského kraja družstiev ZŠ a SŠ v ONLINE šachu 2021 - Vytvorenie súťaže školských družstiev ZŠ a SŠ v online šachu na bezplatnom hernom serveri.

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Projekt „Xclass“ - podpora mimoškolského vzdelania žiakov základnej školy s využitím moderných pokrokových technológií s cieľom zvýšiť záujem o štúdium technického zamerania.

1. kolo 2020

celková podporená suma 20.000 EUR

IPčko o.z.

Podpora projektu: „Krízová linka pomoci“, ide o zriadenie nonstop linky pre všetkých, ktorí sa v dôsledku pandémie dostali do zložitej životnej situácie, pociťujú vážne psychické ťažkosti, či prežívajú v tejto mimoriadnej situácii strach a obavy o seba a svojich blízkych.

Človek v ohrození, n.o.

Podpora projektu: „Človek proti korone“ - podpora rodín žijúcich v generačnej chudobe a ich ochrana pred vírusom a ochorením COVID-19.

Vagus, o.z.

Podpora projektu „Domec“ - pomoc ľuďom bez domova - poskytnutím dočasného ubytovanie a umožnením návratu do normálneho života.

Zemplín n.o.

Podpora projektu: „Zmiernenie dopadov Covid19 u seniorov a opustených ľudí na dedinách v okrese Michalovce a Sobrance“. Projekt je zameraný na nákup a distribúciu rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre seniorov a opustených ľudí na dedinách v okrese Michalovce a Sobrance.

Equita, o.z

Projekt „Zdravotníci na ulici“ poskytnutie základnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, distribúcia ošatenia a stravy, a prepájanie na sociálnu podporu.

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

Sociálny taxík - Rozvoz seniorov a zdravotne znevýhodnených, ktorí nemajú možnosti sa sami prepraviť na miesto určenia.

Francesco o.z.

Komunitné centrum Bunky v Plaveckom Štvrtku - Projekt sa dlhodobo venuje výchove a vzdelávaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku.

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Podpora projektu „Silné puto“ - organizácia letného tábora pre rodiny muskulárnych dystrofikov, pomôže im lepšie psychicky zvládnuť dôsledky progresívneho ochorenia.

OpenLab

Podpora projektu: „OpenLab pre učiteľov v čase pandémie“ - posilnenie komunikačnej kampane vzdelávacieho projektu, pre získavanie učiteľov, ich tréning a následnú modernizáciu a digitalizáciu spôsobov vzdelávania.

AIESEC Comenius University

Podpora projektu „ECO EYE“ - denný tábor pre školopovinné deti, formou workshopov, ktorých cieľom je podať deťom hravou formou informácie o problémoch klímy, čo ich spôsobuje a ako proti nim bojovať.

SUN RISE Dom pre seniorov n.o.

Vybudovanie vonkajšej drevenej terasy s bezbariérovým prístupom pre seniorov v domove SUN RISE v Petržalke.

TEDxBratislava o.z.

Partnerstvo na konferencii TEDxBratislavaWomen, konferencia ktorá šíri myšlienky hodné šírenia.

INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.

Podpora webinára na tému recyklovania/triedenia odpadu. Edukačný online webinár o triedení a predchádzaní vzniku kancelárskeho odpadu.

2. kolo 2019

celková podporená suma 20.000 EUR

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity o.z.

Podpora projektu: „Virtuálny vesmír a planetárium v bratislavských školách“. Projekt zameraný na vzdelávanie žiakov a študentov v oblasti fyziky, astronómie a prírodných vied, ktorý bude ukončený zábavným kvízom.

FRANCESCO o.z.

Podpora projektu: „Komunitné centrum Bunky v Plaveckom Štvrtku“. Organizácia sa dlhodobo venuje výchove a vzdelávaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku.

TEDxBratislava o.z.

Partnerstvo na konferencii TEDx Bratislava, pre takmer 1000 účastníkov, ktorého organizátormi sú nadšení dobrovoľníci.

Občianska cyklo-iniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)

Lepší zber dát v kampani Do práce na bicykli. Doprogramovanie možnosti zadávania kombinovanej jazdy, pre účely plánovania a budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov v meste.

ZŠ Báhoň

Programátorsky krúžok ZŠ Báhoň - výučba programovania pomocou micro:bitov.

Kolégium Antona Neuwirtha

Tréningy mentálneho well-beingu a finančnej gramotnosti. Študijno-rezidenčný dvojročný program pre vysokoškolákov, ktorého cieľom je naučiť študentov kriticky myslieť, prepájať súvislosti, formovať si vlastné názory a vedieť o nich diskutovať.

Centrum MEMORY n. o.

Podpora projektu: „Večne živé spomienky“. Stimulácia dlhodobej pamäte, slovnej zásoby a získania pocitu väčšej seba hodnoty vďaka pomôckam (postavičkám a vitrínam) pre pacientov s alzheimerovou chorobou.

Katarínaka o.z.

Komunitná záchrana ruiny kláštora Katarínka. Záchrana ruiny kláštora Katarínka, komunitou dlhoročných dobrovoľníkov.

Združenie STORM

Podpora projektu: „Krok Vpred 2“. Terénna sociálna práca za každého počasia, v prirodzenom prostredí klientov, spojená s ochranou samotných užívateľov drog, distribúciou čistých sterilných ihiel.

Asociácia slovenských filmových klubov /ASFK/

Filmový kabinet deťom (v rámci MFF Febiofest, www.febiofest.sk). Podpora výchovy k filmovej kultúre detí na školách, vytvorenie kultúrneho zázemia a podpore záujmu o kinematografiu.

Pohodovo o.z.

Projektu: „Keď sa spojí škola a domov dôchodcov“. Pomoc osamelým seniorom, aby mohli zažiť, že na svete je niekto, kto aj na nich myslí, že sú niečím vzácni a potrební: Vianočná pošta. Tento projekt prepája deti a seniorov, umožňuje im nadväzovať intenzívny kontakt a obohacovať svoj život navzájom.

Pedurol o.z.

Podpora zdravotne znevýhodnených detí na ZŠ Mokrohájska. Vybavenie a zabezpečenie fungovania miestnosti pre vykonávanie čistej intermitentnej katetrizácie u detí na ZŠ Mokrohájska.

Dobrovoľný hasičský zbor Cerová

Podpora dobrovoľných hasičov na Cerovej. Zlepšenie technickej vybavenosti, pre zvýšenie bezpečnosti zasahujúcich hasičov ako aj zmenšenie škôd spôsobených na majetku hasením (výrazne menšia spotreba vody).

Súčasť života o.z.

Kreatívna Dielňa pre Slobodné mamičky a ich deti. Podpora slobodných mamičiek zo sociálne znevýhodneného prostredia a socializácia detí a pomocná ruka pri začleňovaní sa do spoločnosti.

1. kolo 2019

celková podporená suma 25.700 EUR

Slovenská spoločnosť Elektronikov

Podpora projektu: „Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike“. Sústredenie ponúka účastníkom rozširovanie znalostí v oblasti elektroniky, robotiky, počítačového programovania, návrhu a realizácie 3D tlače.

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Podpora projektu: „Vodné rakety – prvý krok na ceste do vesmíru“. Projekt je zameraný na vzdelávanie mládeže v oblasti programovania, konštruktérstva, praktickej fyziky, aerodynamiky a elektrotechniky.

Francesco o.z.

Projekt: „Komunitné centrum Bunky“. Organizácia sa dlhodobo venuje výchove a vzdelávaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku.

Spolok medikov SZU

Podpora projektu: „Simulačné centrum pre medikov“. Projekt výstavby simulačného centra v SZU pre účely výučby medikov pomocou polyfunkčných figurín.

Klub Detskej Nádeje

Podpora proejktu: „Kardiotábor“. Tábor pre detí, ktoré sa liečia/boli liečené na kardiologické ochorenie a ich súrodencov.

Spolok včelárov Slovenska

Podpora projektu: „Deti ku včelám“. Nákup včelárskych overalov a rukavíc pre bezplatné školenia pre deti o včelách, biodiverzite a ochrane prírody.

Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcou fibrózou

Podpora projektu: „Komunikácia na tému idopatická pľúcna fibróza (IPF)“. Materiálne a organizačné zabezpečenie Pochodu pre pacientov s Idiopatickou pľúcnou fibrózou.

Liga pre boj so srdcovo-cievnymi chorobami

Podpora projektu: „Revitalizácia nemocničného parku v Šahách“. Cieľom projektu je presunúť aktivity z chodieb a nemocničných izieb do príjemného a upraveného exteriéru s miestami na odpočinok.

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Podpora projektu: „Spracovanie dát z kampane DPNB o pohybe cyklistov pre samosprávy“. Spracovanie dát z kampane „Do práce na bicykli“ z Bratislavy a Banskej Bystrice pre účely samospráv.

Bublina o.z.

Podpora projektu: „Čarovné leto 2019“. Organizácia 12 dňového letného tábora pre 100 detí z detských domovov.

TEDxBratislava o.z.

Partnerstvo na konferencii TEDxBratislavaWomen.

STORM o.z.

Podpra projektu: „Krok vpred 2019“. Organizácia distribuuje čisté sterilné ihly úživateľom drog a zbiera použité, aby chránili širokú verejnosť.

DSS Andreas n.o.

Podpora projektu: „Tu na hojdačke sa cítim dobre“. Nákup terapeutickej hojdačky pre klientov DSS Andreas.

2. kolo 2018

celková podporená suma 20.000 EUR

OZ Francesco, Plavecký Štvrtok

Organizácia sa dlhodobo venuje výchove a vzdelaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku. Financie budú použité na mzdové náklady na profesionálnych pracovníkov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu s rómskou komunitou.

OZ Bublina

Združenie sa zameriava na cielený rozvoj detskej osobnosti u detí z detských domovov. Rozvíjajú sociálne kompetencie, tvorivosť, empatiu, komunikáciu formou zážitkovej pedagogiky a neformálneho učenia. Príspevok použijú na Silvestrovskú lyžovačku pre deti z detských domovov.

Gymnázium bilingválne Žilina

ACNEE – Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales – projekt, ktorý pomáha pedagógom rozvíjať sofskills a rozumieť situáciám, ku ktorým v ich vzťahu so študentmi dochádza.

OZ INEX Slovakia

Projekt „Dobrovoľnícke aktivity v DSS Integra 2019“ je zameraný na posilnenie integrácie mladých ľudí s postihnutím do spoločnosti prostredníctvom stretávania sa s inými mladými ľuďmi a spoznávania rôznych kultúr.

Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Projekt „Výstavba domov pre rodiny v hmotnej núdzi“ má pomôcť ľuďom „z ulice“ a ich začleneniu do spoločnosti.

OZ STORM

Projekt „Krok vpred 2019“ v rámci ktorého organizácia distribuuje čisté sterilné ihly úživateľom drog a zbiera použité, aby chránili širokú verejnosť.

OZ Odyseus

Podpora projektu „Komunitné hliadky na Pentagone“ je zameraný na podporu terennej práce s užívateľmi drog a/alebo pracovníkmi v pouličnom sexbiznise.

ZŠ Jozefa Cígera Hronského Krupina

Projekt „Robotický krúžok v Krupine“ – ide o podporu robotického krúžku na ZŠ v Krupine.

Atmosféra

Festival Atmosféra, ktorý je zameraný na témy: ako nakladať a separovať odpad, sebapoznanie a sabarozvoj, ako aj témy vzájomnej tolerancii, ochrana lesov a boj proti fašizmu.

Obecný úrad Blatné

Projekt „Rekonštrukcia detského ihriska na Námestí Andreja Hlinku v Blatnom“ – oprava drevených častí detského ihriska v Blatnom.

Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt „Komunitná záhrada s dobrou mysľou na Prírodoveckej fakulte UK“ – vystavenie ďaľších záhrad slúžiacim na workshopy pre širokú verejnosť.

Bratislavská Šachová Akadémia

Jarný šachový festival v CENADE – usporiadanie šachového turnaja pre zmysluplné strávenie voľného času detí a mládeže.

Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Projekt „Tuláci tulákom“ v ktorom sa bezdomovci starajú o nechcených, vyhodených a týranych psov.

Eko-dielňa pre sociálne znevýhodnených občanov

Projekt zameraný na získanie nových pracovných návykov a zručností klientov v nepriaznivej sociálnej situácii s cieľom edukácie v environmentálnej oblasti.

Zbrojnica BRDÁRKA – komunitná dielňa

Vytvorenie celoročne využívanej lokálnej komunitnej dielne v prostredí s vysokým podielom sociálne znevýhodnených rodín s možnosťou rozvíjať pracovné zručnosti pre zamestnanie.

Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova ul.

Projekt „Hrajme sa bezpečne“ – Vytvorenie bezpečného priestoru pre zdravý vývoj detí v materskej škôlke.

Ročník 2018

celková podporená suma 25.870 EUR

AIESEC Slovakia

Podpora konferencie pre študentov – dobrovoľníkov, ktorí organizujú zahraničné stáže v súlade s trvalo udržateľnými cieľmi OSN. Konferencia je určená pre členov AIESEC zo 6 pobočiek v rámci celého Slovenska (cca 100 účastníkov). Účelom je prispieť k efektívnejšej práci členov a tak k učeniu sa v praxi na reálnych projektoch, ktoré sami realizujú.

Súkromné centrum voľného času, Trakovice

Cieľom projektu je rozvíjať programovacie zručnosti u detí, priblížiť deťom svet elektrotechniky, programovania a hravou formou zvýšiť ich záujem o technické predmety, najmä elektrotechniku, programovanie a robotiku.

OZ Francesco

Organizácia sa dlhodobo venuje výchove a vzdelaniu Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku. Financie budú použité na mzdové náklady na profesionálnych pracovníkov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu s rómskou komunitou.

Iniciatíva Naše Karpaty o.z.

Umiestnenie cyklostojanu v lokalite Kamzík na Kolibe, umožňujúci dofúkanie pneumatík, resp. opravy defektov, či využitia náradia pre opravy bicykla.

Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti pre STREDco – komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti programovania a realizovať sa na poli dobrovoľníctva, a na zabezpečenie workshopov pre mladých ľudí.

Slovenský červený kríž – Územný spolok BA - okolie

Nákup montovateľného stanu, ktorý bude využitý na rôzne akcie ako sú ukážky prvej pomoci pre deti (škôlky, základné a stredné školy), rodičov a ďalšie skupiny, súťaže prvej pomoci zamerané na deti, vydávanie potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi, bezdomovcov, sociálne slabším rodinám, zbierky šatstva a následné vydávanie šatstva, bezpečnosť na cestách.

FO

Kampaň spojená so súťažou o najefektívnejšie bezodpadové oddelenie s cieľom znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu v Esete. Počas kampane bude realizovaný aj eko-audit na vybraných oddeleniach.

OZ Rodinné centrum Prešporkovo

Hlavným cieľom rodinného centra je vytvoriť bezpečný priestor pre komunitu rodín, kde môžu spolupracovať a svojimi danosťami, či profesionálnymi znalosťami prispievať k rozvoju a podpore komunity. Príspevok bude použitý na čiastočné prefinancovanie nových nákladov, ktoré vznikli z presťahovania sa do nových priestorov.

OZ Lastovička

Činnosť je zameraná hlavne na získavanie finančnej a materiálnej pomoci a na rozvoj detí v Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu hlavne v oblastiach: vzdelávania, výchovy mimo vyučovania, integrácie detí do spoločnosti. Príspevok bude použitý na dovybavenie IT učebne a podporu pri tvorbe školského časopisu.

OZ Odyseus

Cieľom projektu je sprístupniť znevýhodneným skupinám prístup k službám, ku ktorým kvôli sociálnemu vylúčeniu nemajú prístup. Z príspevku budú podporené materiálne a mzdové náklady pre komunitné centrum K2 v Pentagone, ktoré pomáha sociálne znevýhodneným.

OZ Stará jedáleň

Komunitné centrum v Rači – Krasňanoch bude poskytovať bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí. Budú sa môcť zapájať do zaujímavých voľnočasových aktivít v bezpečnom prostredí, kde im bude poskytovaná aj kvalifikovaná podpora v záťažových životných situáciách. Príspevok využijú na pokrytie nákladov na rekonštrukciu komunitného centra pre komunitné aktivity.

OZ Bublina

Združenie sa zameriava sa na cielený rozvoj detskej osobnosti u detí z detských domovov. Rozvíjajú sociálne kompetencie, tvorivosť, empatiu, komunikáciu formou zážitkovej pedagogiky a neformálneho učenia. Príspevok použijú na aktívne trávenie spoločného voľného času pre deti z detských domovov, organizáciu výletov, detských táborov pre 100 detí z detských domovov.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Poslaním Spoločnosti Úsmev ako dar je ochrana práv opustených a ohrozených detí žijúcich v systéme náhradnej starostlivosti alebo v krízových rodinách. Projekt je určený deťom vyrastajúcim v náhradnej rodinnej starostlivosti. Pomocou zážitkových aktivít chceme u detí rozvíjať sociálne emócie a sociálne zručnosti a podporiť tak budovanie zdravých vzťahov.

OZ Pedal

Prestavba existujúcej bikrosovej dráhy v Petržalke na Hannovej ulici a jej úprava na „pumptrack“ pre širokú verejnosť. Organizácia sa venuje zlepšovaniu cyklistických podmienok pre širokú verejnosť. Zameriava sa na propagáciu cyklistiky, budovanie a údržbu cyklotrás a iných prvkov cykloinfraštruktúry, organizáciu a podporu športových podujatí v oblasti cyklistiky, vrátane spolupráce s inými občianskymi združeniami, samosprávou a dobrovoľníkmi.

FO

Revitalizácia parku na Škarniclovej ulici v bratislavských Palisádach. Cieľom susedského projektu je zlepšiť kvalitu verejného priestoru, inšpirovať ľudí k zodpovednosti za svoje okolie, a zároveň prepojiť ľudí naprieč sociálnymi aj vekovými skupinami.

Ročník 2017

celková podporená suma 22.911 EUR

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Projekt výučby matematiky netradične (pre ľudí, ktorých baví premýšľať) – učiteľ matematiky Rasťo Halamíček, ktorý učí inak, inšpiruje, provokuje zaujímavými mat.úlohami - projekt popularizuje matematiku, premieňa triedu na učiacu sa platformu, prináša každý týždeň zaujímavé matem.riešenia spracované formou YouTube videí

K-7 psovodi – záchranári SR

Niekoľkoročný projekt výchovy asistenčných psov pre deti zdravotne znevýhodnené, ktoré potrebujú špeciálneho psa terapeuta (canisterapeuta, asistenčného psa, balančného psa, signálneho psa a psa alert - predikujúceho záchvatové stavy). enefičnej predajnej výstavy fotografií detí a ich psov terapeutov zameraná na fundraising finančných prostriedkov na projekt. Výstava bude mať sprievodnú akciu - verejnú vernisáž realizovanú s Centrom včasnej intervencie v Bratislave, na ktorej sa zúčastnia deti aj certifikovaní psi terapeuti.

OZ Odyseus

Službu terénnej sociálnej práce pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise budú zamestnanci OZ Odyseus poskytovať nielen v uliciach Bratislavy, ale aj na bezpečnom mieste, ktorým sa stane nízkoprahové centrum - miesto pre poradenskú činnosť, testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie, komunitné stretávanie, výmenu zdravotníckeho materiálu, či sprístupnenie potrebných informácií, odborných služieb a pomoci, aby urobili v živote krok, ktorý smeruje k pozitívnej zmene.

OZ Bublina

12-dňový táborový pobyt pre 100 detí z detských domovov „Do nekonečna a ešte ďalej 2017“, ako aj víkendové pobyty s workshopmi zameranými na zvýšenie všeobecnej informovanosti, získanie nových zručností a skúseností, budovanie identity a zvýšenie sebavedomia pre deti z detských domovov

OZ „Pre našu školu“

Vytvorenie miniihriska (nákup preliezok) pre deti zdravotne telesne postihnuté, ktoré navštevujú Materskú škôlku Mokrohájska ul. v Bratislave. Ihrisko bude pre tieto deti obrovským prínosom vzhľadom k zníženej úrovni ich hrubej a jemnej motoriky, ktoré takisto výrazne obohatí ich emocionálny život

OZ Mareena, Kulíškova ul., BA

OZ asistuje pri integračnom procese pomocou dobrovoľníckeho programu, poskytuje kurzy zručností pre migrantov a snaží sa o ich aktívne zapojenie prostredníctvom komunitných aktivít. Príspevok na vybavenie centra pre utečencov z vojnových krajín, ktoré plánuje otvorenie na september 2017 – zariadenie vnútorných priestorov a vonkajsích priestorov (záhradný nábytok, úprava vonk. priestorov, bylinková záhrada), ako aj na organizáciu Komunitných aktivít v Mareene – sériu aktivít na rozbehnutie centra – rodinný deň, nedeľný brunch s jedlami z celého sveta a „Svetové“ večery

OZ Žime krajšie

Úprava okolia, výsadba zelene, výmena a revitalizácia preliezok ihriska na Homolovej ul v bratislavskej Dúbravke, ktoré nespĺňajú bezpečnostné parametre

Future Generation Europe (FGE)

Projekt umožňuje žiakom stredných škôl z celého Slovenska navštíviť skutočné semináre a prednášky na vysokých školách, aby zistili, či je daný odbor to, čo naozaj chcú študovať. Projekt sa realizuje simultánne v 3 mestách na Slovensku počas piatich dní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Projektu sa zúčastní zhruba 560 vybraných študentov z vyše 120 stredných škôl z celého Slovenska

OZ Francesco, Plavecký Štvrtok

Popdora občianskeho združenia v ich dlhodobom projekte – mzdové náklady na troch zamestnancov, ktorí dlhodobo vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou a terénnu sociálnu prácu, v rámci ktorej kontaktujú a navštevujú rodiny, organizujú výlety, letné tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mládež aj dospelých z osady v Plaveckom Štvrtku

Obecný úrad v Kaplnej

Úprava okolia, výmena a revitalizácia preliezok zanedbaného detského ihriska v obci Kaplná, ktoré nespĺňajú bezpečnostné parametre

Bratislavský spolok medikov

Cyklus prednášok pre študentov medicíny, ktoré približujú problematiku implementácie práva v medicine. Diskutovať sa bude o pracovno-právnych otázkach, o eticko-právnych otázkach a predovšetkým o medicínsko-právnych otázkach v povolaní lekára so špičkovými expertmi z týchto odborov. Výstupom z konferencie bude aj krátka brožúra so zadefinovanými základnými termínmi, ktoré sú diskutabilné a nepresne sa vykladajú, ako aj postupmi a závermi vyslovenými počas konferencie.

Občianska cykloiniciativa Banská Bystrica

Zlepšenie systému evidencie o najazdených kilometroch, kde sa okrem existujúceho systému plánujú vytvoriť aj kompatibilné mobilné aplikácie a zaznamenávanie pohybu súťažiacich aj priamo na mapových podkladoch s využitím GPS. Dáta sa budú zaznamenávať/zbiehať na jednotnom webovom portáli www.dopracenabicykli.eu. Plánované je aj vylepšenie systému pre koordináciu lokálnych koordinátorov kampane a ich komunikáciu so zapojenými účastníkmi v ich mestách, ako aj firemných koordinátorov, ktorí by mali jednoduchší prístup k dátam o najazdených kilometroch svojich zamestnancov, zjednodušila by sa komunikácia so zamestnancami aj firemné vyhodnotenie

Iniciatíva Naše Karpaty o.z.

Servisný cyklostojan MANTIS umožňuje dofúkať pneumatiky, opraviť defekt, či využiť náradie, skryté vo vnútri stojanu, k rôznym iným neočakávaným jednoduchým opravám. Je kompatibilný so všetkými typmi bicyklov, má dlhú životnosť a odolnosť, pre svoju prevádzku nepotrebuje prívod elektrickej energie.

2. kolo 2016

celková podporená suma 15.000 EUR

Základná škola s materskou školou Ludanice

Cieľom projektu je hravou formou zvýšiť záujem školopovinných detí o technické predmety, najmä programovanie a robotiku. Projektu sa zúčastňujú talentované deti, ktoré rozvíjajú skladaním robotov a programovaním jednoduchých hier v jazyku Scratch svoju kreativitu a logické myslenie. Finančná podpora na zakúpenie pomôcok pre krúžky Roboti a krúžok Veselé programovanie: roboty Lego Mindstorms, laptop a ďalšie pomôcky.

Future Generation Europe (FGE)

Mini-Erasmus umožňuje žiakom SŠ z celého Slovenska navštíviť skutočné semináre a prednášky VŠ, aby zistili, či je daný odbor to, čo naozaj chcú študovať. Študentom zabezpečené ubytovanie a tútori, ktorí na projekte spolupracujú na dobrovoľníckej báze, na fakultách organizované aj prednášky „Čo po škole?“ (uplatnenie na trhu práce, stretnutia so zamestnávateľmi). Finančná podpora na organizačno technické zabezpečenie projektu.

OZ Vincentínum

Podporený znovuotvorený robotický krúžok pre 2. stupeň ZŠ – na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave, ktorý budú viesť dobrovoľníci s informatickým vzdelaním. Finančná podpora na nákup 2 sád stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3, metodické materiály a registračný poplatok do súťaže First Lego League

SATORI, s.r.o.

Trojdňové súťažné podujatie je medzinárdnou prehliadkou počítačového umenia špecifickej IT subkultúry, ktorá produkuje demá - krátke naprogramované audio-vizualizácie. Súčasťou akcie je aj niekoľko koncertov kapiel, prednášky svetových speakerov a workshopy. Finančná podpora podujatia a odmien pre výhercov súťaží

Občianske združenie pri Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany

PC zostava bude určená pre triedu študentov gymnázia na prezentácie a ako pomôcka pri učení. Finančná podpora na nákup PC zostavy, monitor, myš, klávesnica, reproduktory

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

OZ sa snaží zabezpečiť ľuďom s autizmom dôstojný a zmysluplný život, vybudovali relax.-terapeutické centrum na Borovej - Ȏsmy svetadiel, ktorého súčasťou je i denný stacionár. Svojpomocne s dobrovoľníkmi postavili hrubú stavbu murovanej dielne. Finančná podpora na dokončovacie stavebné práce murovanej dielne, zasieťkovanie objektu a zašúchanie vonkajšej fasády a náter. Terénne úpravy s prípravou podložia na stavbu dreveného senníka pre nimi dopestovanú ďatelinu

Občianske združenie UP-Down syndrom

Projekt podporuje prezentáciu Divadla Dúhadlo pri príležitosti 10. výročia založenia tohto detského divadelného súboru pre deti s mentálnym znevýhodnením a ich súrodencov. Divadelná hra sa posúva z roviny „detských“ tém a dotýka sa otázky integrácie menšín do spoločnosti, pričom v predstavení ide o „integráciu naruby“ – začlenenie zdravých detí medzi znevýhodnené. Finančná podpora na prenájom technického zariadenia a priestorov, kostýmy, fotografa, plagáty odmeny animátorom a pod.

OZ Návrat

OZ pracuje na tom, aby deti nevyrastali v inštitúciách (detských domovoch), ale v bezpečných biologických alebo náhradných rodinách, poskytuje služby v 6 regionálnych centrách na Slovensku. Finančná podpora na dotlač publikácií „Rob(í)me Knihy života“, ktoré slúžia ako poradensko-terapeutická pomôcka práce s náhradnými rodinami a publikácie „Ako sa stať detským ihriskom“, ktorú odborníci využívajú na sprevádzanie rodín a prijatých detí, taktiež na výrobu hrových tričiek TATABLET a Pestuj. Ich oblečením sa rodičia môžu stať ihriskom pre svoje deti,

Občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí

Zameraním organizácie je podpora cyklodopravy a prevádzka systému zdieľaných Žltých bicyklov a pokračovanie rozbehnutých komunitných aktivít, ako sú pravidelné workshopy, prednášky na cyklo tému, hromadné cyklojazdy, či Vianočné podujatie. Finančná podpora na technické a fotografické vybavenie, súčiastky na opravu bicyklov, náradie, propagáciu, promo podujatia, propagačné predmety, reflexné vesty a režijné náklady.

1. kolo 2016

celková podporená suma 30.900 EUR

OZ FRANCESCO

OZ realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi, terénnu sociálnu prácu, organizujú výlety, voľnočasové a športové aktivity pre deti, ale aj dospelú klientelu z osady, spolu s dobrovoľníkmi pomáhajú deťom s úlohami, členov rómskej komunity sa snažia podnietiť k aktívnemu prístupu k ich životnej situácii. Príspevok na vstupnú posuvnú kovovú bránu do objektu a vymaľovanie priestorov.

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Podpora učiteľa matematiky v kreatívnom koncepte „Matematika za 3 minúty“ – videá s matematickými hádankami a riešeniami, výstupy formou videí na Youtube pre širokú verejnosť. Príspevok na kameru a svetlá, ktoré budú využívané aj školou, zároveň vybavenie priestoru (triedy) flipchart tabuľou, projekčnou tabuľou, koberec, tuli vaky

Nadácia Cvernovka

Nadácia Cvernovka podporuje talent, rozvoj kultúrneho, ľudského, spoločenského a ekonom. potenciálu subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v obl. kreatívneho priemyslu. Po zmene majiteľa objektu bývalej „Cvernovky“ profesionalizované „Kreatívne centrum“ rieši prenájom náhradných priestorov, príspevok na právne služby spojené s podpisom zmluvy o prenájme a nastavením mechanizmu fungovania a kontroly prevádzky.

OZ Felix

Združenie rodičov pomáha škole vytvoriť priestor na rozvoj, zveľadiť zanedbaný priestor. Vybudovanie kumunitnej záhrady s domčekom pre hmyz, byliniek, trvaliek, bobuľovín, altánku, workout prvkov, priestor aj pre širšiu verejnosť z okolia školy

OZ Bratislava-inline

Organizácia letného pravidelného in-line korčuliarskeho eventu „Bratislava-inline 2016“, v roku 2016 menia zabehaný formát a akciu budú organizovať aj v iných mestách. Príspevok na doprovod RZP, vysielačky, presun org. teamu do iných miest.

Nadácia Novohradská

Príspevok na 1. etapu rekonštrukcie vonkajšej atletickej dráhy, multifunkčné ihrisko a doskočisko na Gymnáziu Novohradská a Základnej škole Košická

OZ Susedia Sami Sebe

Postupná revitalizácia územia na Dlhých Dieloch cca 2000 m2 na „Zelenú oázu“, ktorá zahŕňa vybudovanie komunikačnej infraštruktúry, vytvorenie verejného parku, vybudovanie oddychovej zóny pre obyvateľov, založenie parku, výsadba zelene. Časť prác svojpomocne, odborné práce subdodávateľsky, príspevok použijú na terénne úravy, zeminu, trávnik a výsadbu.

Bronco, n.o.

Organizácia podujatia Trnavský Rínek s cieľom oživenia verejného priestoru a participácie ľudí na lokálnej úrovni, zapojenie dobrovoľníkov, lokálnych predajcov a umelcov a samotných Trnavčanov. Verejný priestor sa týmto eventom stáva živým miestom uprostred mesta, ktorý aktívne podporí občiansky život v meste. Príspevok použitý na financovanie kult. programu: divadelný a hudobný program, workshopy (dielne pre deti) a diskusie na aktuálne témy (honoráre a náklady pre vystupujúcich).

OZ Rada rodičov pri ZŠ Šenkvice

Na otvorenom a nevyužitom areáli ZŠ v Šenkviciach vybudovanie arboréta a náučného chodníka s typickými slovenskými drevinami a kríkmi, voľne prístupné verejnosti. Vyčistenie plôch, výkopové práce, výsadba zelene, zafixovanie stromov, ošetrenie a ochrana kmeňov stromov, atď. Práce realizované v spolupráci s poľnohosp. družstvom a obecným zastupiteľstvom, sadovnícke práce svojpomocne, komunita rodičov, obyvatelia obce. Trvalú údržbu zabezpečuje ZŠ.

OZ Progressbar

Progressbar hackerspace usporadúva vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach, najmä IT, venuje sa bezpečnosti, sieťam, programovaniu, 3D tlači, ale aj témam ako psychológia, umenie atd. Z príspevku zabezpečia livestreaming prednášok cez Internet, ktorý by ľuďom zabezpečil sa virtuálne zúčastniť na akciách. Nakúpia a inštalujú kameru, mikrofón, atď., kvôli bezpečnostným incidentom zakúpia a inštalujú elektronický zámok

OZ Katarínka

Záchrana ruín kláštora sv. Kataríny a letné 2týždňové turnusy dobrovoľníckej práce mladých dobrovoľníkov na záchrane tejto vzácnej kult. pamiatky. Z príspevku sa budú inštalovať železné schody na rekonštruovanú vežu.

OZ Cyklokoalícia

Projekt „Nová cyklokuchyňa“ – vytvorenie exteriérových plôch pre komunitnú cyklodielňu na Eurovelo 6 v Bratislave – dolná terasa s možnosťou prechodného zastrešenia pred dažďom slúžiaca na prepojenie cyklodielne s exteriérom, na opravu bicyklov, premietanie filmov, Horná terasa so strechou ako slnečná clona pred prehrievaním cyklodielne

DELF, o.z.

V rámci vytvárania zmysluplných voľnočasových aktivít pre mládež – zaškolovanie dobrovoľníckych lezeckých inštruktorov po odbornej aj osobnostnej stránke, posilnenie dobrovoľníctva mladých, zabezpečenie prevádzky lezeckej steny a lanových prekážok, materiálne zabezpečenie, odborné kurzy, lezecká súťaž, teambuilding dobrovoľníkov

Slovenský červený kríž - Územný spolok Bratislava - okolie

Projekt súťaže ZŠ a SŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci. Súťaž zorganizujú formou stanovíšť s figurantami s rôznymi druhmi poranení. Príspevok použijú na model, ktorý bude využívaný pri súťažiach prvej pomoci pre školy, aj pri iných akciách SČK, taktiež mzdu školiteľom a na režijné náklady súvisiace s kurzom pre učiteľom

MŠ Hollého 3, Hlohovec

Projekt s cieľom pomôcť rozvoju „programátorského myslenia“ u malých detí. Digitálna hračka Robo Bee – atraktívny nástroj rozvíjajúci vzťahy medzi informatikou a inými oblasťami výchovy a vzdelávania, vytváranie algoritmov pre správanie hračky. Z príspevku zafinancujú nákup niekoľkých ks tejto pomôcky pre deti

OZ MONS REGIUS

„Šumenie na Šumiaci 2016“ v obci Šumiac je typ festivalu, kde sa vytrácajú hranice medzi divákmi a účinkujúcimi, na jednom mieste majú návštevníci možnosť počuť alternatívu, africkú hudbu, klasickú hudbu, folklór, zúčastniť sa workshopov. V rámci festivalu zorganizujú Workshop o historickej fotografickej technike – kyanotypie. Termín: 19.-21.8.2016. Príspevok použijú na ozvučenie, honoráre a ubytovanie a stravovanie pre účinkujúcich a ceny pre víťazov súťaže Fotomaratón.

Rodinné centrum Macko

RC sa okrem záujmového vzdelávania pre deti aj dospelých vo svojich vnútorných priestoroch, stará o rozľahlú, verejne dostupnú, záhradu, ktorá je oplotená. RC vymení linoleum, vymaľuje vstupnú halu a do záhrady kúpia novú kosačku.

Materské centrum Budatko, o.z.

MC zastrešuje denne herňu a krúžky pre deti a doteraz im tiekla len studená voda. Z príspevku kúpia a nainštalujú 3x tlakový prietokový bojler pod umývadlo plus zamykacie skrinky na mieru, aby deti a rodičia v centre mali teplú vodu na umývanie rúk a na umývanie riadu a iných domácich prác, na napúšťanie bazénikov.

FO

Turnaj s prihlásenými 128 hráčmi, rozvíja športové aktivity pre širokú verejnosť, a je organizovaný aktívnymi hráčmi volejbalu – zamestnancami ESETu a ich rodinnými príslušníkmi. Príspevok použijú na prenájom ihrísk, výrobu športových tielok každému účastníkovi a pitný režim.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

Projekt „Cura Ludus“ – pre klientov centra, ľudí s poruchami autistického spektra, ktorí majú v závislosti od vážnosti ochorenia problémy so sociálnym vnímaním a interakciou s inými ľuďmi, kúpa softvéru v podobe interaktívnych PC hier – „Newron“, ktorý je najlepšie využiteľný so systémom Kinect, 2x Xbox One s Kinectom a 2x TV Sony Bravia.

Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Partizánske

Kúpa technického vybavenia IT učebne: interaktívnu tabuľu ovládanú prstom aj perom, notebook Lenovo b50, nástenný držiak na projektor, AV program Eset Smart Security 2 rok, Bee-bot triedna zostava, 6x Bee Bot transparentná podložka, Bee Bot futbalové ihrisko.