Organizácie COVID-19Zamestnanecký grantový program Ochrana osobných udajov

Fond pre včasnú diagnostiku koronavírusu

Nadácia ESET vyčlenila sumu finančnej podpory 300.000 EUR na posilnenie včasnej diagnostiky vírusu SARS‑CoV‑2 pre naliehavosť zabezpečenia rýchleho a systematického testovania a prevencie v súvislosti so šírením choroby COVID‑19 na území Slovenskej republiky.
Vyčlenená čiastka bola vyčerpaná.

Cieľ zriadenia fondu

Cieľom vyčlenenej sumy Nadácie ESET je zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie a zrýchlenie diagnostiky, prevencie a zavedenia plošného testovania obyvateľstva na Slovensku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Účel poskytnutia finančnej podpory z prostriedkov fondu

Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s:

  • nákupom diagnostického prístroja pre účinnú diagnostiku ochorenia COVID‑19 a prevencie pred jeho šírením
  • prevádzkovými nákladmi na diagnostiku ochorenia COVID-19, vrátane nákladov na odoberanie vzoriek, prevozom vzoriek a nákladov na ľudské zdroje s tým súvisiace
  • vývoj systémov pre efektívnejšiu on-line diagnostiku ochorenia COVID-19, resp. podobných ochorení.

Vyčlenená suma pre účel zriadeného fondu

300.000 eur (suma môže byť podľa aktuálneho vývoja šírenia ochorenia COVID-19, resp. prevencie pred jeho šírením, navýšená).

Finančnú podporu môžu získať

  • laboratóriá v gescii Úradu verejného zdravotníctva a súkromné laboratóriá s oprávnením na diagnostiku, odoberanie a prevoz vzoriek súvisiacich s vírusom SARS‑CoV‑2
  • Slovenská akadémia vied
  • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – zariadenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek (SVaLZ) a obdobné, podľa rozhodnutia správnej rady Nadácie ESET

Prijímanie návrhov

Administrátorom vyčleneného fondu pre včasnú diagnostiku ochorenia COVID-19 a prevencie pred jeho šírením, je Nadácia ESET.

V žiadosti o finančnú podporu je potrebné špecifikovať:

  • Organizáciu, resp. inštitúciu, ktorá žiada o spoluprácu formou finančnej podpory
  • Špecifikáciu konkrétneho využitia finančných prostriedkov podľa účelu fondu a samotný rozpočet
  • Nadácia ESET si vyhradzuje právo použiť finančné prostriedky podľa svojho uváženia tak, aby bol v čo najväčšej možnej miere zabezpečený účel fondu a žiadna zo žiadajúcich organizácií nemá právny alebo iný nárok na poskytnutie prostriedkov fondu.

Termín

Priebežne počas potreby riešenia rýchleho a systematického testovania a prevencie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, resp. do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre účel fondu.

Odborný garant

Predložené žiadosti bude priebežne hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Odborným garantom je uznávaný slovenský chemik Dr. Ing. Robert Mistrík.

Kontakt

Prípadné otázky a žiadosti o návrhy spolupráce formou finančnej podpory posielajte na e‑mailovú adresu anqnpvn@rfrg.fx.