Preventista.sk

Nadácia ESET je partnerom projektu „Spoločne proti IT kriminalite“ realizovaného občianskym združením Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu, ktorý má šíriť posolstvo prevencie IT kriminality a prispieť ku osvete informačnej bezpečnosti. Zámerom tohto projektu je poskytnúť platformu pre výmenu skúseností s praktickou realizáciou preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života.

Vďaka partnerstvu a podpore Nadácie ESET bol v priebehu roka 2015 zrealizovaný rad vzdelávacích aktivít pre študentov základných, stredných škôl a gymnázií v rôznych lokalitách Slovenska. Súčasťou podporovaného projektu je aj trvalé prevádzkovanie špecializovaného portálu www.preventista.sk zameraného na problematiku informačnej bezpečnosti a prevencie IT kriminality poskytujúceho odborné vzdelávacie materiály a službu odborného poradenstva v oblasti prevencie IT kriminality.

Z cieľov, ktoré boli vďaka podpore partnerov zrealizované v priebehu roka 2015 možno vyzdvihnúť:

  • zrealizovanie 25 rôznych vzdelávacích aktivít,
  • poskytnutie konzultácií k necelej stovke desiatok problémov z oblasti prevencie,
  • zrealizovanie lokálnej konferencie Virtuálny svet a reálne nebezpečenstvá pre pedagógov a pracovníkov prevencie v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Finančnou správou SR a CPPaP Lučenec,
  • vydanie odbornej publikácie Ako na nástrahy internetu, ktorá je už dnes odporúčanou literatúrou na viacerých slovenských stredných a vysokých školách,
  • a rad ďalších aktivít.