INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Nadácia ESET prispela na financovanie aktivít súvisiacich s aktualizáciou Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC o najnovšie sledované údaje.

Zvýšenie informovanosti širokej verejnosti, ktoré je hlavným účelom projektu, prispeje k lepšiemu hospodáreniu jednotlivých obcí, keďže starostovia sú kvôli verejnej kontrole nútení hospodáriť efektívnejšie. Vďaka časovým radom si môže návštevník navyše porovnať snahu jednotlivých starostov o zlepšovanie hospodárenia. Na tomto portáli INEKO prezentuje údaje o všetkých 2930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) a o 8 vyšších územných celkoch (VÚC) za roky 2006 - 2014. Ide o štyri druhy údajov: administratívno-geografické údaje, vstupné finančné ukazovatele, indikátory finančnej stability a finančné zdravie.