Výučba matematiky podľa Hejného

Rozhodnutie Nadácie ESET podporiť rozvoj metódy vyučovania orientovaného na budovanie schém (VOBS) sa zrodilo už v auguste 2014. Slovenská matematická spoločnosť už v tom čase s nadáciou ESET spolupracovala na korešpondenčnom seminári SEZAM a na príprave Matematickej olympiády. Od tohto obdobia nadácia ESET kontinuálne v plnej miere pokrýva náklady na vývoj učebníc v slovenskom a anglickom jazyku a podporuje šírenie metódy medzi základnými školami na Slovensku.

Základy metódy, ktorú pre vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy rozpracoval Slovák žijúci v Prahe, profesor Milan Hejný, vypracoval jeho otec profesor Vít Hejný.

Myšlienkové (mentálne) schémy sú pojem, ktorý je akceptovaný v psychológii a ktorý popisuje spôsob uchopenia nejakej štruktúry a jej komplexity cez opakované izolované skúsenosti v tejto oblasti. Napríklad schéma vlastnej rodiny sa u dieťaťa buduje postupne, rozširuje sa od rodičov a súrodencov cez vzdialenejších príbuzných, až po prapredkov. Celú štruktúru máme uloženú cez rôzne skúsenosti s ňou a vieme odpovedať na otázky, na ktoré sme sa nikdy neučili odpovede: napr. „koľko mám bratrancov?“, „kto je syn syna môjho deda?“, „som iba ja brat môjho brata?“. Nielen, že vďaka mentálnej schéme „rodiny“ poznáme odpovede na otázky, s ktorými sme sa predtým nestretli, ale vieme na základe neskorších úloh korigovať svoje predošlé odpovede. Keď deti majú matematiku uloženú v takýchto schémach, dokážu nielen riešiť náročné úlohy, ale sami si celú matematiku vybudovať. Keď je vyučovanie postavené na dôvere učiteľa, že deti dokážu celú matematickú teóriu základnej školy vymyslieť sami, tak to naozaj dokážu. Treba k tomu ale zadávať vhodne zvolené problémy, adekvátne veku a schopnostiam detí, overené experimentami a výskumom v tejto oblasti. Takúto sadu úloh nachystal kolektív spolupracovníkov profesora Milana Hejného a sú obsahom učebníc pre prvý stupeň základných škôl.

V Čechách získala metóda VOBS obrovskú podporu, nielen u učiteľov, ale aj u rodičov detí a nakoniec aj u predstaviteľov tých oblastí priemyslu, v ktorých je dôležité, aby zamestnanci vedeli zmysluplne rozmýšľať, riešiť problémy, argumentovať…

Nadácia ESET okrem vývoja učebníc finančne podporuje aj pilotné školy, ktoré sa do projektu zapojili, formou podpory školení pre učiteľov, kúpou sád pôvodných českých učebníc pre školu a príručky pre týchto učiteľov pre ročník, v ktorom učia a učebnice a učebné pomôcky pre deti v ich triedach.

Za dlhodobé presadzovanie zmeny prístupu vo vyučovaní matematiky smerom od drilu (deti) a inštruktívneho vyučovania (učitelia), k tvorivosti a vyučovaniu podporujúcemu deti a ich osobnostný rozvoj na Slovensku sa ako člen výboru Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS) pričinil Hynek Bachratý a jeho manželka Katarína Bachratá, ktorí sú zároveň certifikovanými lektormi Hejného metódy výučby matematiky. Spolu s pani Janou Fraasovou systematicky pracujú so skupinou asi 60 učiteľov z 10 pilotných škôl, u ktorých je za tie 4 roky fungovania projektu vidno zásadný posun k pozitívnym postojom k matematike a tvorivému mysleniu, ale aj zmena ich očakávaní smerom k deťom. Namiesto orientácie na výsledok sa učitelia začínajú zameriavať na myslenie detí a ich cestu k riešeniu problémov. Tento prístup umožňuje hlbší rozvoj matematických kompetencií u detí a lepšie porozumenie vyučovaciemu procesu u učiteľov.

Prednášku p. Milana Hejného na TEDxBratislava 2013 si môžete pozrieť tu: