Nadácia ESET podporí grantmi štyri víťazné výskumné projekty zamerané na zvládanie pandémie

Nadácia ESET otvorila v marci grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom bolo pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Do výzvy sa prihlásilo 58 projektov, z ktorých správna rada Nadácie ESET vybrala štyri víťazné návrhy.

„Množstvo zapojených výskumných pracovísk aj kvalita ich projektov nás príjemne prekvapili. Po dlhšej diskusii sme sa rozhodli pre podporu celkovo štyroch projektov, pri ktorých vnímame ich potenciál poskytnúť kvalitný výskum alebo inovačné riešenia pre účinný boj s pandémiou. Vnímame ich aj ako reálny podklad pre pripravenosť spoločnosti na eventuálne podobné situácie v budúcnosti. Týmto projektom veríme natoľko, že sme sa rozhodli navýšiť celkovú sumu podpory a prideliť im požadované prostriedky v plnej výške,” vysvetľuje navýšenie grantovej výzvy Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET. Víťazné projekty si tak nakoniec rozdelia 35 800 eur.

Medzi úspešnými predkladateľmi sú napríklad Trnavská Univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, ale aj Slovenská akadémia vied. Ich projekty sa zamerali na nové diagnostické postupy, zistenie dopadu infekcie COVID-19 na priebeh tehotenstva ale aj na komplexnú analýzu dopadov pandémie na Slovensku. „Sme radi, že nám prišli projekty z rôznych vedných disciplín a odborov. Opäť sa potvrdilo, že máme špičkových vedcov z rôznych oblastí, ktorí vedia a chcú pomôcť Slovensku,” dopĺňa Miroslav Trnka.

Cieľom grantovej výzvy bolo podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a prispieť ku zníženiu jej negatívnych následkov na spoločnosť. O grant mohli požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty so svojimi nekomerčnými projektami.

„Na začiatku pandémie sme sa rozhodli podporiť vývoj slovenských testov na COVID-19 a spolu s vedcami sme prvých 100-tisíc kusov darovali Slovenskej republike. Grantovou výzvou sme chceli pomôcť zmierniť následky pandémie a pomaly sa začať pripravovať na život po nej. Veríme, že schválené projekty k tomuto cieľu dopomôžu,” uzatvára Miroslav Trnka, predseda správnej rady Nadácie ESET.

Víťazné projekty

Trnavská Univerzita v Trnave, Inštitút pre Globálne Zdravie a Epidemiológiu
Projekt je zameraný na komplexné zmapovanie dopadov pandémie COVID-19 na zdravotnícke služby a na zdravie ľudí na Slovensku. Komplexne zanalyzuje rozdiely v dopadoch pandémie COVID-19 v regiónoch Slovenska z hľadiska rizikovosti a zraniteľnosti ich obyvateľov a faktory, ktoré tieto rozdiely spôsobujú. Zmapuje tak komplexné priame aj nepriame zdravotné dopady pandémie na Slovensku, čím významným spôsobom prispeje k porozumeniu skutočných dopadov ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Social Impact, o.z. (ag. MNFORCE, Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Seesame)
Iniciatíva Ako sa máte, Slovensko? mapuje od prvých dní pandémie postoje slovenskej verejnosti k dôležitým spoločenským otázkam. Pomáha pochopiť správanie sa ľudí počas pandémie a tiež behaviorálne a socio-ekonomické vplyvy pandémie. Ide o kontinuálny prieskum verejnej mienky na otázky ako dodržiavanie protipandemických opatrení, postoj k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19, psychické prežívanie ľudí, dôvera v kroky verejných inštitúcií, aspekty trhu práce a ďalšie významné celospoločenské témy. Do celospoločenskej diskusie sa vďaka výraznému priestoru v médiách dostávajú overené informácie o postojoch obyvateľov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt je zameraný na vývoj aplikácie, ktorá by bola schopná spracovať namerané údaje prostredníctvom novo-vyvíjaných elektrochemických senzorov na diagnostiku COVID-19. Elektrochemické senzory predstavujú revolučný spôsob testovania, ktoré by mohlo vytvoriť prijateľný kompromis medzi súčasne používanými antigénovými testami a RT-PCR testami, spájajúc kvality oboch metód. Výhodou vyvíjaných senzorov je rýchlosť testovania v sekundách, vysoká špecifickosť, citlivosť s predpokladom, že ich dostatočný vývoj povedie k použitiu elektrochemických senzorov v domácnostiach alebo samo testovaní. Aby bolo tieto senzory možné zaviesť do klinickej praxe, je potrebné vyvinúť aplikáciu, ktorá bude schopná spracovať údaje a dáta, poskytované externým zariadením tak, aby z výsledku bolo aj laickému používateľovi jasné, či je pozitívny alebo negatívny.

Lekárska fakulta UK v Bratislave
Hlavným cieľom projektu COVID-19 PreMatOut je zistenie dopadu infekcie COVID-19 na priebeh tehotenstva, pôrodu, popôrodného obdobia, priebehu prenatálnej a peripartálnej starostlivosti, na stav novorodenca ako aj vplyv infekcie a pandémie na duševné zdravie tehotných žien na Slovensku. V rámci projektu bude sledovaný: 1) priebeh tehotnosti, pôrodu, obdobie včasného šestonedelia, dojčenie, vznik možných pôrodníckych ako aj nepôrodníckych komplikácií, 2) stav novorodenca v rámci obdobia jeho hospitalizácie po pôrode, 3) v prípade klinických prejavov infekcie COVID-19, resp. rozvoja SARSCoV-2 bude vykonaná aj analýza liečby a priebehu infekcie, 4) vplyv infekcie COVID-19 na duševné/mentálne zdravie rodičiek s pozitivitou COVID-19 kedykoľvek počas tehotnosti.


ESET Science stage na Pohoda in the Air

Tohtoročný virtuálny festival Pohoda in the Air prinesie vďaka spoločnosti ESET a Nadácii ESET návštevníkom témy o prínose vedy pre spoločnosť, zaujímavé vedecké osobnosti aj kvalitnú hudbu.