Metodická príručka Školy, ktoré menia svet

Originálna metodická príručka Školy, ktoré menia svet na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre základné a stredné školy, ktorá vznikla vďaka podpore Nadácie ESET ako partnera projektu, je obľúbenou a inšpiratívnou pomôckou pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na základných a stredných školách. Ide pritom o odborne vysoko hodnotený materiál zostavený pedagógmi a expertmi na dané témy. Jej autormi sú Erich Mistrík (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského), ktorý je zároveň jej odborným garantom, Dávid Králik (Individuálny rozvojový program učiteľov, LEAF), Filip Struhárik (Denník N), Paul Kindji (Spojená škola Novohradská) a tím Inštitútu pre aktívne občianstvo. Autorský tím konzultačne dopĺňajú Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) a Martin Kríž (Indícia).

Príručka na 83 stranách ponúka kompaktný balík 41 námetov na vyučovanie a diskusiu, ktoré s extenzívnym využitím interaktívnych, neformálnych a zábavných metód podnecujú záujem žiakov o nasledovné témy:

  • kritické myslenie a teória poznania,
  • občianske povedomie o fungovaní štátu a občianska angažovanosť,
  • mediálna gramotnosť,
  • tolerancia, ohľaduplnosť, empatia a rôznorodosť.

Je praktickým nástrojom zážitkového vyučovania a rozvoja občianskych kompetencií u detí a mládeže a je možné si ju bezplatne stiahnuť priamo tu.

Projekt Školy, ktoré menia svet, v rámci ktorého príručka vyšla, je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na ZŠ a SŠ na celom Slovensku. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občianskej povedomie o fungovaní štátu, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.