Nadácia ESET vyhlasuje grant na popularizáciu vedy a výskumu

Nadácia ESET vyhlasuje druhý ročník grantovej výzvy, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom na tento účel prerozdelí aj tento rok sumu 30 000 eur.

Vďaka grantovej výzve podporí nadácia neziskové projekty, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, dlhodobý prínos a slúžia širšej komunite ľudí. Príjemcom grantu sa môže stať nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola, či iná právnická osoba, ktorá je špecifikovaná v podmienkach grantu a ktorá prichádza s projektom s verejnoprospešným dopadom pre oblasť popularizácie vedy a výskumu na Slovensku. Nadácia ESET s cieľom zvyšovať spoločenské postavenie vedy a vedcov na Slovensku a podporovať hodnoty vedeckej racionality a úcty k faktom, v minulom roku zrealizovala prvý ročník ocenenia excelentných vedcov – ESET SCIENCE AWARD. Počas príprav druhého ročníka ocenenia, dáva grantovým programom priestor ďalším organizáciám podporiť ideu tohto projektu: prinášať do verejnej diskusie tému vedy a jej dôležitosti pre krajinu.

Prioritným poslaním Nadácie ESET je podpora vzdelávania, vedy a výskumu, vo svojej oblasti pôsobenia má aj podporu projektov organizácií zameraných na zvyšovanie efektivity a transparentnosti pri správe verejných zdrojov. Od svojho vzniku v roku 2011 podporila nadácia 539 projektov celkovou sumou viac ako 2 900 000 eur.

Na grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu na Slovensku v roku 2020, rovnako ako v minulom roku, vyčlenila Nadácia ESET sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5 000 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 13. februára 2020 do 27. marca 2020, a to prostredníctvom online formulára. Nadácia ESET zdôrazňuje účel ohláseného grantu, ktorým nemá byť financovanie konkrétneho výskumného projektu, ale podpora projektov, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slovensku.

Formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke www.nadaciaeset.sk.