Nadácia ESET vyhlasuje grant na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Vďaka novej grantovej výzve podporí nadácia neziskové projekty, ktoré sa aktívne podieľajú na vzdelávaní detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia. Príjemcom grantu sa môže stať občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia, škola, obec alebo rozpočtové a príspevkové organizácie.

Prioritným poslaním Nadácie ESET je okrem podpory vedy a výskumu práve vzdelávanie. Vzdelávanie moderné a inovatívne. Ale taktiež vzdelávanie, ktoré poskytuje všetkým rovnaké šance: najšikovnejším aktívnym študentom a rovnako aj tým, ktorí majú náročnejšie podmienky pre svoj rozvoj. Práve pri deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia slovenské školstvo zlyháva a samotný spôsob výučby nezohľadňuje sociálne odlišnosti.

„Grantovou výzvou chceme podporiť organizácie a združenia, ktoré pracujú v oblasti inkluzívneho vzdelávania tých skupín detí a mládeže, ktorých znevýhodňuje ich etnická príslušnosť, či sociálne a rodové podmienky. Veríme, že zameraním sa na ich špecifické potreby vo vzdelávaní im môžeme byť neskôr užitoční pri začleňovaní sa do spoločnosti.“ hovorí Lucia Marková, členka správnej rady Nadácie ESET.

Na grantovú výzvu na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže v roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5 000 eur. Uchádzať sa oň môžu organizácie s projektami venujúcimi sa vzdelávaniu detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených komunít vo veku od 0 do 26 rokov. Finančná podpora môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy), realizáciu exkurzií a výletov, náklady za služby, iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 18. novembra 2019, a to prostredníctvom online formulára.

Formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke www.nadaciaeset.sk.